Etusivu / fi / Opinnäytetyöpakki / T&K -toiminta

Opinnäytetyöt osana ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimintaa

 

 1. Miten ja miksi opinnäytetyöt liittyvät ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaan?
  Taustalla on ammattikorkeakoululaki. Tutkimus- ja kehitystoiminnan tulee liittyä opetukseen ja oppimiseen. Näin saadaan aikaan hyödyllistä ja työelämää palvelevaa tietotaitoa. Saadaan myös merkittäviä hankkeita, kun on resursseja tehdä asiat.
   
 2. Mitä hyötyä opiskelijalle on siitä, että hän tekee opinnäytetyönsä tutkimus- ja kehittämishankkeissa?
  Opiskelijan verkostot lisääntyvät. Hänellä on saatavilla tukea , jota hän voi hyödyntää opinnäytetyön prosessin ajan. Projektissa tehtävät opinnäytetyöt motivoivat opiskelijaa enemmän ja tasoittavat erityisesti alkuvaiheen ongelmia. Opinnäytetyö tulee työelämän tarpeeseen, auttaa hahmottamaan käytännön problematiikkaa ja opettaa ratkaisemaan käytännön ongelmia.
    
 3. Minkälaista osaamista tutkimus- ja kehittämishankkeissa tehtävä opinnäytetyö vaatii työtä ohjaavalta opettajalta?
  Yhteistyökykyä, ymmärrystä käytännön tilanteista ja rohkeutta lähteä niistä liikkeelle. Taitoa nostaa käytännön tilanteet teoreettiselle tasolle, jotta niitä voidaan tutkia, arvioida tai kehittää. Nöyryyttä ja uskallusta mennä uusiin tilanteisiin. Monipuolista kehittämis-, arviointi- ja tutkimusmenetelmien hallintaa. 


Opinnäytetöillä on merkittävä rooli ammattikorkeakoulun toiminnassa. Ne ovat osa ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Työelämälähtöinen opinnäytetyö liittyy ammattikäytäntöjen työ kontekstiin ja se pyrkii ratkomaan käytännössä kohdattuja haasteita. Tutkimus- ja kehittämistyön samoin kuin opinnäytetyön piirteitä ovat työelämäperustaisuus, sovellettavuus, käyttökelpoisuus, totuudenmukaisuus ja ennakoivuus. Opinnäytetöitä luonnehtii erityisesti käytännöllisyys ja tiedon välinearvo. Tulosten tulee olla riittävän yksinkertaisia, helppokäyttöisiä ja hyödyllisiä tiedon käyttäjän kannalta. Opinnäytetöissä tulisi ilmetä arkinen järkevyys ja hyöty. Opinnäytetöinä voidaan luoda uusia ja parannettuja tuotteita, tuotantovälineitä tai menetelmiä ja palveluita.

Ammattikorkeakoulututkimuksen ja siihen myös liittyvät opinnäytetyön tärkein kysymys on siinä, miten ja missä aiheen esioletukset ja tärkeimmät ongelmat ja kysymykset rakentuvat. Opinnäytetyö on lähinnä työelämään suuntautuvaa kehittämistyötä. Opinnäytetyö voi olla tuotekehitystä, jossa tavoitteena on tuotteen tai menetelmän valmistaminen. Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja siihen sisältyvän opinnäytetyön haasteena on riittävän lähellä työelämää oleva uudenlainen ote.

Opinnäytetyön aikana tehtävä yhteistyö mahdollistaa innovatiivisen kehittämisen.” Ne yritykset tulevat menestymään, jotka kykenevät luomaan tulevaisuutta ja herättämään siihen liittyviä tarpeita”.

Yhteistyömuotoja, kumppanuuksia, voidaan jaotella seuraavasti (vrt. Ståhle & Laento 2000)

Operatiivinen kumppanuus  Tehdään toimeksiantoja
Molemmilla omat tarpeet
Yhteistyölinkki heikko  
Taktinen kumppanuus Osaamisen integrointi
Molemmat osapuolet oppivat
Sovittu, kapea, yhteistyöaihe
Saavutetaan säästöjä
Ohjaaja työelämästä  
Strateginen kumppanuus   Suunta kehitykseen ja innovaatioon
Yhteistyökumppanit saavuttavat strategista etua itselleen
Riippuvuussuhde tärkeä ja merkityksellinen
Lisäarvon tuottaja
Roolit täydentävät toisiaan
Tuoteinnovaatio  
 

Työelämälähtöisyys on ammattikorkeakoulutuksen peruslähtökohta. Työn muuttuminen dynaamisemmaksi ja monimutkaisemmaksi on johtanut siihen, ettei rutiinimainen toimintatapa riitä, vaan tarvitaan uusia ajattelu- ja toimintamalleja nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tämä edellyttää tietoista, reflektiivistä suhdetta toimintakäytäntöihin sekä teoreettisen tietoperustan haltuun ottamista ja uusien ratkaisujen tuottamista. Opinnäytetyössä voidaan ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyönä rakentaa toimintajärjestelmät ylittäviä malleja, jossa opinnäytetyöt toimivat yhtenä tutkimus- ja kehittämistoiminnan ilmentymä ja tarjoavat mahdollisuuden tutkivaan työn kehittämiseen ja oppimiseen. Siksi opinnäytetyön aihe ja prosessi tehdään työelämässä eikä vain työelämälle!


Opinnäytetyöt osana ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaa

 • Tavoitteena on nivoa opinnäytetyöt osaksi ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimintaan
 • Opinnäytetöiden tekeminen yhdessä työelämän kanssa on merkityksellistä työyhteisöille, opiskelijoille ja opetajille -> voimavarojen ja osaamisen yhdistäminen 
 • Opinnäytetöiden avulla voidaan kehittää työelämän käytäntöjä, luoda uusia tai parannettuja tuotteita, tuatantovälineitä tai -menetelmiä ja palveluja
  Uuden osaamisen ja uusien ratkaisujen tuottaminen

   

Kirjallisuutta

Ammattikorkeakoululaki 351.2003. Suomen säädöskokoelma.

Anttila, P. 2004. Tiedonhankinnan kanavat ammatillisen asiantuntijuuden edistäjinä. Teoksessa H. Kotila & A. Mutanen (toim.) Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu. Helsinki: Edita, 128-160.

Asetus ammattikorkeakouluista 352.2003. Suomen säädöskokoelma.

Kauppi, A. 2003. Ammattikorkeakoulujen koulutuksen kehityslinjoja. Teoksessa A. Kauppi & T. Huttula (toim.) Laatua ammattikorkeakouluihin. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 7, 6-18.

Laakso-Manninen, R. 2002. Liiketalouden tutkimus ammattikorkeakouluissa. Teoksessa J-P Liljander (toim.) Omalla tiellä. Ammattikorkeakoulut kymmenen vuotta. Helsinki: Edita, 256-270.

Laurinkari, J. 2004. Korkeakoulutuksen yleiset kriteerit ammattikorkeakoulujen kehittämishaasteena Suomessa. Teoksessa Ammattikorkeakouluetiikka. Opetusministeriön julkaisuja. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto, 36-48.

Rissanen, R. 2003. Työelämälähtöinen opinnäytetyö oppimisen kontekstina. Acta Universitatis Tamperensis 970. Tampereen yliopisto.

Stenvall, K. 1999. Opinnäytetyökulttuurit ammattikorkeakouluissa. Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarja 63. Helsinki: Opetusministeriö.

Ståhle, P. & Laento, K. 2000. Strateginen kumppanuus – avain uudistumiskykyyn ja ylivoimaan. Ekonomia. WSOY, Helsinki.

Tutkimus- ja kehitystyö suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. 2004. Opetusministeriön työryhmän muistioita ja selvityksiä 7. Helsinki: Opetusministeriö.