Yleistä

Opinnäytetyö tarjoaa opiskelijalle sekä siinä mukana oleville toimijoille mahdollisuuden kehittää toimintaansa, lisätä omaa osaamistaan, vahvistaa yhteistyöverkostojaan ja saada käyttöön uusia, kehitettyjä toimintamalleja tai työvälineitä. Jotta saatu hyöty tulisi parhaalla tavalla käytettyä, opiskelijan (ja myös toimijoiden) on alusta asti pidettävä mielessä, mitä opinnäytetyöllä tavoitellaan sekä miten kertyneitä tuloksia aiotaan hyödyntää kehittämishankkeen aikana ja sen päätyttyä. Tulosten hyödyntäminen huomioidaan jo prosessin käynnistyessä. Tärkeää olisi kuvata myös se, miten osaamista ja tuloksia tunnistetaan, kerätään ja arvioidaan prosessin aikana sekä miten niitä hyödynnetään opinnäytetyön päättymisen jälkeen. Tärkeää on jo ennakkoon suunnitella, miten tullaan arvioimaan työyhteisössä opinnäytetyön seuraamuksia.

Opinnäytetyön aikana opiskelijan ja toimijoiden tehtävänä on varmistaa, että opinnäytetyössä edetään suuntaan, joka mahdollistaa tavoitteiden toteutumisen ja tulosten syntymisen. Siksi on tärkeää, että säännöllisesti arvioidaan, millaisia tuloksia ja innovaatioita kehittyy sekä miten niitä voidaan ottaa hyviksi käytänteiksi työelämässä jo opinnäytetyöprosessin aikana. Tulosten hyödyntämiseen ja levittämiseen on varattava aina riittävästi aikaa. Jokainen toimija on vastuussa siitä, että uudet tulokset, tiedot ja taidot jäävät osaksi työelämää ja sen toimintaa.

Tuloksista ja kokemuksista tiedottaminen tapahtuu opiskelijan kirjoitussuunnitelman mukaisesti ja tarvittaessa sitä täydennetyllä tiedottamissuunnitelmalla. Tärkeää on, että tulokset ja kokemukset leviävät kirjoitettujen dokumenttien, erilaisten tilaisuuksien ja verkon kautta. 

Opinnäytetyön tulosten ja kokemusten hyödyntämisen suunnittelussa huomioon otettava:

 •  Ennen opinnäytetyön aloittamista 
  • Tulokset mielessä alusta asti
  • Tuloksia hyödynnetään koko opinnäytetyön ajan
 •  Opinnäytetyöprosessin aikana
  • Tulosten tunnistaminen ja kerääminen
  • Tulosten hyödynnettävyyden arvioiminen (menetelmät)
  • Yhteistyötahojen ja verkostojen vastuut
  • Tulokset myös muille tiedoksi ja hyödyksi (miten ja kenelle)
  • Seuraamusten suunnittelu
 •  Opinnäytetyön jälkeen
  • Toimivat käytännöt ja opit osaksi työelämän ja työn perustoimintaa (hyvät käytänteet)
  • Tiedon välittymistä käytäntöön voidaan ohjata erilaisten strategioiden tai toimintamallien avulla: leviämisellä (diffuusio), levittämisellä (disseminaatio) ja toimeenpanolla (implementaatio)
 •  Mitä tämän jälkeen?
  •  Seuraamusten seuranta ja työn edelleen kehittäminen

esimerkki http://julkaisut.mielenterveysseura.fi/projektiopas/tulosten-hyodyntaminen/