Opinnäytetyön muistilista

Opinnäytetyön sisällön tarkistus

Tarkista vielä kerran,

 • miten opinnäytetyön nimi vastaa sen sisältöä
 • miten johdanto johdattelee aiheeseen, miten tarkoitus, tavoite ja aiheen eri näkökulma tulevat esille
 • miten aiheen lähtökohdat on kuvattu ja sidottu työelämän kehittämiseen sekä ylempi amk:n kompetensseihin
 • miten valittu metodologia ohjaa aiheen ja kehittämistyön edistämistä 
 • miten opinnäytetyön otsikot vastaavat lukujen sisältöä
 • miten käytetyt käsitteet on määritelty ja vastaavat opinnäytetyön viitekehystä
 • miten tutkimusongelma/-tehtävä/kehittämistehtävä vastaa opinnäytetyön lähtökohtia ja näkökulmaa
 • miten opinnäytetyön tarkoitus vastaa tutkimusongelmaa/-tehtävää/kehittämistehtävää
 • miten perustellusti ja mihin perustuen aineiston hankinnat on suunnittelu, perusteltu ja toteutus kuvattu
 • miten ratkaisut on perusteltu
 • miten tekstistä ilmenee tuotosten, tulosten ja vaikutusten merkityksellisyys ja yleistettävyys
 • miten teksti aukeaa lukijalle, joka ei tunne opinnäytetyösi aihetta tarkoin
Opinnäytetyön muodon ja rakenteen tarkistus

Tarkista vielä kerran,

 • onko opinnäytetyön nimi lyhyt, kuvaava ja informatiivinen
 • onko kansilehdellä vaaditut tiedot oikein
 • oletko tarkistuttanut abstractin
 • onko tiivistelmä 1-sivuinen mittainen ja ohjeen mukainen, ymmärrettävissä irrallisena kokonaisuutena
 • ovatko tiivistelmän asiasanat (1-3) VESA verkkosanaston mukaisia
 • ovatko opinnäytetyön aloitus ja lopetus sopivan täsmällisiä
 • onko opinnäytetyön rakenne looginen ja toimiva aiheen ja valitun metodologian kannalta
 • eihän yksikään otsikko ole sama kuin opinnäytetyön nimi
 • onko sisällysluettelon ja tekstin otsikot samat
 • onko teksti hyvää ja luettavaa suomen kieltä ja tyyliltään selkeää ja aiheeseen sopivaa
 • ovatko lauserakenteet selkeitä
 • onko teksti jaettu kappaleisiin ja lukuihin asiasisällön ja lukijan kannalta mielekkäällä tavalla
 • kattaako käsittely otsikon ilmaiseman asiakokonaisuuden
 • onko jaetun pääluvun alla vähintään kaksi alaotsikkoa
 • ovatko alaotsikot alisteisia pääotsikolle
 • onko kappaleiden ja virkkeiden välissä ajatuskatkoja
 • kuuluvatko kappaleiden/lukujen asiat selkeästi yhteen
 • etenevätkö kappaleet/luvut johdonmukaisessa järjestyksessä
 • onko tekstissä tarpeetonta asioiden ja/tai sanojen toistoa
 • onko käytetty käsitteitä täsmällisesti ja johdonmukaisesti samassa merkityksessä
 • ovatko viitteet sekä tekstissä että lähdeluettelossa täsmällisiä
 • ovatko kuvat ja taulukot oikeissa paikoissa, tekstissä vai liitteissä. Ovatko ne riittävän selkeitä ja havainnollisia. Onko ne tulkittu. Onko niissä viite, jos ne on lainattu.
 • ovatko liitteet aiheen kannalta olennaisia
 • onko liitteiden ulkoasu asiallinen
Lisäksi, kannattaa tarkistaa vielä kerran

 • oletko noudattanut opinnäytetyön raportoinnin ja kirjoitussuunnitelman mukaisia ohjeita
 • alkavatko pääluvut omilta sivuiltaan
 • onko fonttityyppi ja fonttikoko oikea ja sama koko työssä
 • ovatko kuvat ja taulukot varmasti paikallaan, kukin juoksevassa numerointi järjestyksessä (monografia)
 • ovatko lainausmerkit paikoillaan sekä sitaatin alussa että lopussa
 • onko teksti oikeakielistä (yhdyssanat, alkukirjaimet, luetelmat jne.)
 • onko tekstissäsi tarpeettomia välimerkkejä (pilkut, puolipisteet, ajatusviivat jne.)
 • onko tekstissäsi kaksinkertaisia tai tarpeettomia välilyöntejä väärissä paikoissa
 • ovatko kaikki viitteet paikallaan sekä tekstissä että lähdeluettelossa
 • onko lähteet merkitty tekstiin oikein
 • onko lähdeluettelo aakkosjärjestyksessä
 • ovatko kaikki alaviitteet paikallaan