Opinnäytetyösuunnitelma


Tärkeää on, että suunnitelmassa kuvataan opinnäytetyölle asetetut tavoitteet (työelämälähtöisyys, työelämäläheisyys/osaamisen kehittyminen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä projektin hallinnointi, kuvio 1). Huolellinen ja systemaattinen suunnittelu on keskeinen osa opinnäytetyöprosessia. Opiskelija laatii kokonaissuunnitelman.

Opinnäytetyösuunnitelma on opiskelija- ja aihelähtöinen, jolloin suunnitelman sisällölliset erot ja niiden painotukset eroavat toisistaan. Seuraavassa on ohjeistus siihen, mitä asioita suunnitelmasta tulee ilmetä.
Sisältö
OPINNÄYTETYÖN NIMI

TIIVISTELMÄ

SISÄLTÖ

1 JOHDANTO
 • esitetään aihe ja perustellaan se
 • toimeksiantajan/organisaation/työelämän/alueellinen käytännön ongelma ja kehittämistarve perusteluineen ja miten opinnäytetyön avulla voidaan vastata esitettyihin tarpeisiin (työelämälähtöisyys, aluevaikuttavuus), taustatietojen kuvaus, jotka ovat johtaneet aiheen valintaan ja rajaukseen
 • aiheen yleinen tausta ja merkitys (mm. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kannalta)
 • aiheen liittyminen Kajaanin ammattikorkeakoulun hanketoimintaan ja muihin meneillään oleviin tai päättyneisiin hankkeisiin (mahdolliset rajapinnat)  
 • opinnäytetyön fokuksena oleva kehittämistehtävä ja kehittämistehtävän yhteys koulutusohjelman edustamaan ammattialaan (kompetenssit, työelämäläheisyys) sekä työelämän kehittämiseen
 • kuvataan mahdollisimman "järkevästi" se, mitä aiheesta tiedetään alan aikaisemmissa tutkimuksissa ja työelämässä
 • työelämäyhteys ja yhteistyötahot; kumppanuus ja kumppanuusverkostot
 • täsmällisesti opinnäytetyön tavoitteet, tarkoitus ja rajaus
 • mahdolliset hyödynsaajat ja arvioidut vaikutukset ja tulokset

2 METODOLOGISET /TEOREETTISET /KÄSITTEELLISET/ LÄHTÖKOHDAT
 • opinnäytetyön metodologiset lähtökohdat suhteessa kehitettävään asiaan
 • metodologisen lähestymistavan pääpiirteet
 • opinnäytetyön aiheen kohteena olevan ilmiön luonne teoreettisesti ja käsitteellisesti sekä käytännön kannalta suhteutettuna valittuun metodologiaan
 • keskeiset käsitteet
 • ilmiöön liittyvät aikaisemmat tutkimukset (millaiseen tietoon aihe ja sen rajaus perustuvat)
 • havainnollistetaan opinnäytetyöasetelmaa ja metodologiaa kuvion/kuvioiden avulla

3 TUTKIMUSONGELMAT/- TEHTÄVÄT/KEHITTÄMISKYSYMYKSET
 • opinnäytetyön tavoitteet ja tutkimusongelmat/-tehtävät tai kehittämiskysymykset
 • metodologian suuntaisesti opiskelija esittää myös omaa osaamistaan koskevat kehittämiskysymykset

4 TUTKIMUSMETODOLOGIAN SUUNTAISESTI TAPAHTUVA AINEISTON HANKINTA, ANALYYSI JA TULKINTA (SEKÄ TUOTTEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS)
 • aineiston hankkimiset, niiden mittari/t ja käytännön toteutus metodologia huomioiden
 • kohdejoukon valinnat
 • suunnitelma havaintoaineistojen käsittelemisestä
 • jos opinnäytetyöhön liittyy tuote tai tuotteiden suunnittelua, kuvataan silloin
 1. käsikirjoitussuunnitelma
 2. tuotantosuunnitelma  
 3. tuotteen arviointisuunnitelma
 • eettiset kysymykset (toimeksianto, tekijänoikeudet, luvat jne.) ja niiden ratkaiseminen

5 RESURSSIT, MARKKINOINTI, HYÖDYNTÄMINEN
 • opinnäytetyön aikataulu siihen liittyvine toimenpiteineen/tehtävineen viikon/kuukauden tarkkuudella
 • tarveselvitys (resurssit) ja kustannusarvio eriteltyinä (vrt. projektin tarveselvitys ja kustannusarvio)
 • opinnäytetyön hyödyntäminen prosessin aikana ja sen jälkeen sekä sen markkinointi, kirjoitussuunnitelma
 • opinnäytetyön hallinnointi, projektiorganisaatio tehtäväkuvauksineen
 • opinnäytetyön riskianalyysi
6 ARVIOINTI
 • opinnäytetyön laatu ja sen varmistaminen
 • tulosten/tuotosten arviointisuunnitelma
 • tutkimuseettiset asiat
 • kehittämistyön jatkuminen opinnäytetyön päättymisen jälkeen, seuraamukset

7 LÄHTEET
 • lähdeluetteloon suunnitelmassa käytetyt lähteet
 • lähteet tekstiin
Raportointi
Oleellista on, että opiskelija pystyy tiivistämään suunnitelmaan opinnäytetyön kokonaisuuden. Opinnäytetyösuunnitelma raportoidaan kirjoitussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman raportoinnissa on tärkeää asioiden kuvaamisen ja esittämisen lisäksi niiden perustelut. Perustelujen tulee perustua kirjallisuuteen/tutkimuksiin ja näyttöön. Opinnäytetyösuunnitelman palautetaan sovittuun päivämäärään mennessä kirjoitussuunnitelmassa kuvatuille foorumeille ja kohdejoukoille. Vähintään se osoitetaan ohjaavalle opettajalle, vertaiselle, toimeksiantajalle ja opiskelijakollegoille.

Arviointi
Suunnitelma käsitellään projektikokousten lisäksi suunnitteluseminaarissa opiskelijan ilmoittamana ajankohtana ja sen hyväksymisestä/täydentämisestä/hylkäämisestä kertoo opiskelijalle ohjaava opettaja. Suunnitelma on hyväksytty, kun siinä on kuvattu ja perusteluineen esitetty edm. vaaditut asiat
Opinnäytetyösuunnitelman kokonaisuuden hyväksytty arviointi edellyttää opiskelijalta
 • hyväksytyn, kirjallisen, opinnäytetyösuunnitelman (hyväksyy ohjaava opettaja ja toimeksiantaja)
 • opinnäytetyösuunnitelman suullisen esittämisen seminaarissa
 • yhden opinnäytetyösuunnitelman suullisen ja kirjallisen vertaisarvioinnin (opinnäytetyön arviointiperusteiden mukaisesti)
 • aktiivista, kriittistä ja reflektoivaa osallistumista suunnitelmaseminaareihin
 • suunnitelmallista osallistumista ja järjestämistä oman ja vertaisen opinnäytetyön projektiorganisaation kokouksiin/ohjauskeskusteluihin. Oman opinnäytetyön projektin hallinnointi on siis käynnistynyt.
Hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman jälkeen voi tehdä kirjallisen toimeksiantosopimuksen (katso myös vakioehdot) opinnäytetyön toimeksiantajan kanssa.  Toimeksiantosopimuksella varmistetaan myös opinnäytetyön hankkeistaminen.