Opinnäytetyön suunnittelu


Metodologiset valinnat
Ylempien ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä metodologiset kysymykset ovat tärkeitä. Työelämän kehittämisen yhteydessä pohdintaan tulee myös tieteenteoreettiset ja ilmiötä koskevat kysymykset: Miten tieto ymmärretään? Edellytetäänkö tiedolta tieteellistä luotettavuutta vai riittääkö hyödynnettävyys? Ketä kehittäminen palvelee? Miten kehittämisen kohde ymmärretään?

Opinnäytetyötä tekevän opiskelijan on turvallista ja hyvä opetella metodologisia perusratkaisuja. Kun pyritään asian kehittämisen uutuusarvoon, metodologiset ratkaisut voivat olla avain tähän. Metodologisen uudistumisen kannalta on toivottavaa pyrkiä opinnäytetyössä uudenlaisiin rajanylityksiin.

Joskus metodologisten raja-aitojen rikkominen saattaa olla välttämättömyys ilmiön tutkimiselle ja kehittämiselle. Asian tutkimisen ja kehittämisen oivaltaminen on osa metodologista valintaa. Tämä toimii myös toisinpäin. Myös tutkimusongelma/-tehtävä ja/tai kehittämistehtävä voidaan rajata metodologisesti. Eli asiaa tutkitaan ja kehitetään metodologisten rajoitusten puitteissa. Tämä antaa opinnäytetyöntekijälle joustavuutta metodologisissa valinnoissa. Toisaalta vaikka opinnäytetyöntekijä ei itse ylitä metodologisia raja-aitoja, kuuluu ”metodologinen lukutaito” korkea-asteen tutkintojen perusvalmiuksiin. Tiedon luova soveltaminen edellyttää metodologisten rajoitteiden ja mahdollisuuksien oivaltamista.

Ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyössä korostuu tiedon tuottamisen uusi paradigma (Mode 2). Tällöin
  • tuotetaan tietoa soveltamisen kontekstissa
  • ylitetään ammatin, tieteenalan tms. rajoja
  • tunnistetaan kehittämiskontekstien moninaisuus
  • prosessissa korostuu refleksiivisyys ja dialogisuus
  • tutkimuksen/kehittämisen laatu varmistetaan

 

Metodologian osalta suosituksissa todetaan seuraavaa:
  • Opinnäytetyö sisältää aina työelämää kehittäviä ja tutkivia elementtejä.
  • Käytetyt tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmät voivat painottua tutkimusmenetelmiin sekä erilaisiin kehittämistoiminnan menetelmiin.
  • Käyttökelpoisia ovat tutkimuksen ja kehittämisen välimaastoon liittyvät metodologiset lähestymistavat: toimintatutkimus, kehittävä työntutkimus, arviointitutkimus, käytäntötutkimus ja tulevaisuuden tutkimus. (Esimerkiksi opinnäytetöissä voidaan hyödyntää lisäksi tapaustutkimuksellista lähestymistapaa ja etnografista otetta. Ylemmän amk-tutkinnon ominaisluonteen mukaisesti nämä lähestymistavat tulee ymmärtää työelämän kehittämisen näkökulmasta).
  • Metodologia tulee olla suhteessa kehittämistehtävään.

Metodologia ymmärretään opinnäytetyössä lähestymistapana esimerkiksi arviointitutkimuksena tai kehittävänä työntutkimuksena. Oleellista on ottaa huomioon myös metodologiaan liittyvät tietoteoreettiset sitoumukset. Valittu metodologia muun muassa ohjaa opinnäytetyöprosessin etenemistä ja auttaa opiskelijaa sitouttamaan opinnäytetyöhön osallistuvat toimijat prosessiin.