Opinnäytetyön aihe

Aiheen valinta
Usein opiskelijat hakevat ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta tukea omassa työyhteisössä tai -organisaatiossa tehtävään kehittämistoimintaan ja tällöin opinnäytetyön tekeminen omassa työssä tai organisaatiossa on luontevaa. Haasteeksi voi muodostua työpaikan vaihto kesken koulutuksen, mikäli opinnäytetyö kytkeytyy ”vanhaan” työpaikkaan. Suositeltavaa on, että aiheen avulla kehitetään työelämää laajemmin kuin pelkästään omaa työyhteisöä tai yritystä (vrt. aluevaikuttavuus ja työelämälähtöisyys). Opinnäytetyön aiheen tulee liittyä myös ammattikorkeakoulun omaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan ja ammattikorkeakoulun oman hanketoiminnan kehittämisaiheisiin.

Opinnäytetyösuosituksissa todetaan ylemmän opinnäytetyön aiheen osalta seuraavaa:
 • Olennaista on opinnäytetöiden ja niissä saatujen tulosten hyödynnettävyys työelämässä.
 • Opinnäytetyön tulee palvella paitsi yksittäistä yritystä/organisaatiota, niin myös laajemmin alan tai alueen kehittämistä.
 • Opiskelija voi tehdä opinnäytetyönsä omassa työpaikassaan mutta myös sen ulkopuolella.
 • Opinnäytetyöt voivat olla osa ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä osa laajoja hankkeita tai tutkimusohjelmia.

Opinnäytetyön aiheen tulee liittyä opiskelijan työhön ja opintoihin liittyviin kompetensseihin (ks. työelämäläheisyys). Tärkeää on, että opiskelija pohtii työelämän osaamisen kehittämisen lisäksi oman osaamisen kehittämistä ja kehittymistä. Opiskelija laatii aiheesta aiheanalyysin.

Opinnäytetyön aiheista ja niiden integroitumisesta työelämään sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin keskustellaan lähitunneilla ja verkossa hyvissä ajoin ennen aiheseminaareja. Opinnäytetöitä ohjaavat opettajat keskustelevat palavereissaan aiheista, niiden sopivuudesta ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetöiksi ja nimeävät ohjaavat opettajat opinnäytetyön aiheille.  Koordinoiva opettaja ilmoittaa opiskelijoille ohjaavat opettajat ennen projektikokouksia ja aiheseminaareja.  

Opinnäytetyö on yksilötyö, mutta opinnäytetöistä pyritään muodostamaan aihepiiriltään laaja-alaisia, työelämää ja aluevaikutukseltaan palvelevia kokonaisuuksia. Laajat kokonaisuudet integroituna ajankohtaisuuteen (esimerkiksi ”Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön” Hoitotyön toimintaohjelma 2009–2011, 2009. STM:n julkaisuja 2009:18) mahdollistavat yksittäisiä opinnäytetyön aiheita paremmin myös kumppanuustuen, rahoituksen hankkimisen/saamisen, opinnäytetyön hyödyntämisen ja markkinoinnin.
   

Aiheanalyysi
Olennaista on opinnäytetyön aiheen rajaaminen ja siihen perehtyminen käytännössä, tiedon hankinta ja aihevalinnan perustelut. Aihe kytkeytyy kiinteästi opiskelijan oman henkilökohtaisen osaamisen, oman työn, työuran tai työyhteisön kehittämiseen ja sen pitäisi tuottaa tietoa myös laajemminkin kyseessä olevalle alalle.

Opiskelija laatii opinnäytetyönsä aiheesta kirjallisen aiheanalyysin, josta tulee selvitä seuraavat asiat (sisältö):
 • opinnäytetyön aihe, työnimi
 • opinnäytetyön idea ja aiheen kehittämistarpeiden taustat. Miksi asia edellyttää muutosta/kehittämistä työssä ja työelämässä yleensä? Mikä on kehittämistä edellyttävän asian nykytila käytännössä? Millaista osaamista opinnäytetyön avulla halutaan tuottaa? Kuvataan aiheen työelämälähtöisyys, aluevaikuttavuus sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio näkökulmaa. Millaista osaamista aihe prosesseineen kehittää opiskelijassa?
 • aiheen nykyinen rajaus perusteluineen
 • opinnäytetyön tavoitteet (välittömät ja pitkän aikavalin tavoitteet) ja tarkoitus sekä alustava tutkimusongelma/-kysymys/kehittämiskysymys
 • teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat (kehittämisen paradigma, metodologia, tutkimus- ja kehittämismenetelmät)
 • alustavaa työskentelysuunnitelmaa aikatauluineen sekä resurssisuunnitelmaa (vrt. projektin hallinnointi)   
 • opinnäytetyön riskianalyysi esim. SWOT:n avulla
 • opinnäytetyön alustava projektiorganisaatio, projektin hallinnointi
 • tarvittavat luvat, eettiset kysymykset ja muut tärkeät asiat
 • opinnäytetyön hyödyntämissuunnitelmaa (alustavat ideat)
 • lähteet ja niiden merkitseminen tekstiin & lähdeluettelo, huom. tiedonhaku
Raportointi
Aiheanalyysi raportoidaan hankekirjoittamisen periaatteita soveltaen ja kirjoitussuunnitelman mukaisesti Opinnäytetyön mallipohja. Tärkeää on, että aiheanalyysi ja sen kirjoittaminen toimivat perinteisen tehtävän lisäksi myös interventiona kohti tavoiteltavaa kehitystä. Kirjallinen aiheanalyysi toimitetaan ja julkaistaan kirjoitussuunnitelman mukaisesti suunnitelluilla foorumeilla, mutta sen lisäksi se toimitetaan ohjausryhmälle, toimeksiantajalle, ohjaavalle opettajalle, vertaiselle ja oman opiskelijaryhmän jäsenille sähköisesti ajoissa ennen aiheseminaareja.


Arviointi
Aiheanalyysin kokonaisuuden hyväksytty arviointi edellyttää opiskelijalta
 • hyväksytyn, kirjallisen, aiheanalyysisuunnitelman (hyväksyy ohjaava opettaja)
 • aiheanalyysin suullisen esittämisen perusteluineen seminaarissa
 • yhden aiheanalyysin suullisen vertaisarvioinnin  
 • aktiivista ja keskustelevaa osallistumista aiheseminaareihin (100 %:n läsnäolo)
 • osallistumista työelämän kanssa pidettäviin, aihetta ja opinnäytetyötä koskeviin kokouksiin/ohjauskeskusteluihin


Oman oppimisen tehostamiseksi ja ajan säästämiseksi opiskelijaa suositellaan pidettäväksi oppimispäiväkirjaa koko opinnäytetyöprosessin ajan.