Opinnäytetyösuositukset (Ylempi amk)


(Laadittu valtakunnallisessa Työelämäläheisyys-työrenkaassa 2008)
      
Asetus (2005/423) toteaa, että opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.
Lähtökohta
 • Opinnäytetyöohjeistot ja käytänteet ovat ammattikorkeakoulujen itsensä laadittavissa
 • Ylempiin tutkintoihin liittyvä ammattikorkeakouluyhteistyö on tärkeää ylempien AMK-tutkintojen kehittämisen ja tutkintojen uskottavuuden näkökulmasta. Suositukset ovat osa tätä kehittämistä
Opinnäytetyön laajuus
 • Ylempään AMK-tutkintoon sisältyy 30 op laajuinen opinnäytetyö
 • Opinnäytetyö 30 op ei sisällä erillisiä opinnäytetyöhön liittymättömiä menetelmäopintoja eikä muita syventäviä opintoja.
 • Seminaarityöskentely voi olla osa opinnäytetyötä.
Opinnäytetyön yleinen luonne
 • Opinnäytetyö on työelämän kehittämistehtävä. Työelämän kehittämisen näkökulma korostuu.
 • Opinnäytetyöhön sisältyy selkeä tutkimuksellinen elementti
 • Opinnäytetyöt ovat julkisia
Suhde työelämään ja tutkimusohjelmiin
 • Olennaista on opinnäytetöiden ja niissä saatujen tulosten hyödynnettävyys työelämässä.
 • Opinnäytetyön tulee palvella paitsi yksittäistä yritystä/organisaatiota, niin myös laajemmin alan tai alueen kehittämistä.
 • Opiskelija voi tehdä opinnäytetyönsä omassa työpaikassaan mutta myös sen ulkopuolella
 • Opinnäytetyöt voivat olla osa ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä osa laajoja hankkeita tai tutkimusohjelmia.
Metodologia
 • Opinnäytetyö sisältää aina selkeitä työelämää kehittäviä ja tutkivia elementtejä
 • Käytetyt tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmät voivat painottua paitsi tutkimusmenetelmiin, niin myös erilaisiin kehittämistoiminnan menetelmiin.
 • Usein käyttökelpoisia ovat erilaiset tutkimuksen ja kehittämisen välimaastoon liittyvät metodologiset lähestymistavat, esim. toimintatutkimus, kehittävä työntutkimus, arviointitutkimus, käytäntötutkimus, tulevaisuuden tutkimus.
 • Metodologia tulee olla suhteessa kehittämistehtävään.
Opinnäytetyön kirjallinen luonne
 • Opinnäytetyö raportoidaan aina kirjallisesti
 • Kehittämistyön luonne määrittää opinnäytetyön rakennetta ja raportointia. Lähtökohtana voidaan käyttää tutkimusraportoinnin ja projektiraportoinnin erilaisia perinteitä.
 • Monografiatyyppisen raportin ohella voidaan suosia myös muita opinnäytetyön raportoinnin muotoja (mm. ammatillisista artikkeleista muodostuva kokoelma, kehittämisprosessin vaiheista koottu portfolio)

Ohjaus

 • Opinnäytetyölle nimetään ohjaava opettaja, ohjaajapari tai -ryhmä. Opiskelijan tulee tietää, kehen hän voi ottaa tarvittaessa yhteyttä ja ohjausta tulee olla saatavilla siinä määrin kuin laadukas opinnäytetyöprosessi edellyttää. Ohjaajalla tulee olla riittävä osaamisen tason.
 • Työelämäohjauksella on keskeinen sija. Tätä varten opinnäytetyölle tulee olla nimettynä ohjaaja myös työelämän organisaatiosta tai ohjausryhmä, jossa on työelämän ja ammattikorkeakoulun edustajia.
 • Ohjauksessa hyödynnetään erilaisia muotoja, verkko-, yksilö- ja ryhmäohjausta. Olennaista on ohjauksen kehittäminen työelämässä olevan opiskelijan tarpeet huomioiden.
 • Opiskelijalla on mahdollisuus vertaisohjaukseen ja -arviointiin esim. seminaaritilaisuuksien, työpajojen, aivoriihityöskentelyn ym. yhteydessä. Seminaarit etenevät opinnäytetyöprosessin mukaisesti (esim. ideointiseminaari, suunnitelmaseminaari, julkistaminen)
Arviointi
 • Opinnäytetyö arvioidaan numeerisesti ja siitä annetaan kirjallinen lausunto.
 • Pyrkimyksenä on, että arviointiin osallistuisi kaksi opettajaa ja arviointi sisältää vertaisarviointia.
 • Laadulliseen arviointiin osallistuu myös työelämän edustaja. Työelämän arviointi kohdistuu lähinnä työn hyödynnettävyyteen työelämän kehittämisessä.
 • Olennaista on, että arvioinnissa otetaan huomioon opinnäytetyön luonne työelämän kehittämistehtävänä
 • Tutkimuksellisuus ja metodologia ovat osa arviointia. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös opinnäytetyön viestivyyteen.
Kypsyysnäyte
 • Kuuluu osana ylempään AMK-tutkintoon
 • Kypsyysnäyte tehdään aina kirjallisena. Se voidaan kirjoittaa myös koneella.
 • Suljetussa tenttitilaisuudessa tehtävän kypsyysnäytteen ohella suositellaan muita tulosten levittämistä paremmin tukevia muotoja, mm. mediatiedote, ammatillinen artikkeli
Opinnäytetyöohjeisto
 • Ammattikorkeakoulussa tulisi olla yleinen ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöohjeisto.
 • Opinnäytetyöohjeistossa määritellään ainakin opinnäytetyön luonne ja tarkoitus, prosessi, ohjauskäytänteet sekä arviointikriteerit. Ohjeesta tulee ilmetä myös opinnäytetyön lainsäädännöllinen pohja, oikeusturvakysymykset, sopimus- ja lupakäytänteet, tekijänoikeudet sekä eettinen ohjeistus.