Kypsyysnäyte

Ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen (16.6.2005/423; 10§) mukaan opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielentaitoa.  Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijan koulusivistyskieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi (15.5.2003/352).

Lainsäädäntö edellyttää, että kypsyysnäyte tehdään aina kirjallisena ja se on opiskelijan itsenäinen suoritus. Sitä vastoin muilta osin kypsyysnäytteen muotoa ja yksityiskohtia ei ole määritelty.

Opiskelija sopii opinnäytetyötä ohjaavan opettajan kanssa kypsyysnäytteen kirjoittamisesta sen jälkeen, kun hän on esittänyt opinnäytetyönsä. Kypsyysnäyte kirjoitetaan koneella artikkelimuotoon, johon merkitään myös käytetyt lähteet (tekstiin ja lähdeluetteloon). Artikkelin laajuus ja otsikoinnit määräytyvät opiskelijan oman rajauksen, reflektoinnin ja oppimisen perusteella.

Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen yhdestä seuraavasta pääteemasta: kehittämis- ja innovaatio-osaaminen, substanssi- tai tutkimusosaaminen. Aihe tulee täsmentää ja rajata opinnäytetyössä olleiden ratkaisujen mukaisesti. Opiskelija kuvaa, analysoi ja reflektoi perustellen rajaamaansa aihetta koulutusohjelmansa kompetenssien suunnassa. 

Opiskelija palauttaa kypsyysnäytteen arvioitavaksi ohjaavalle opettajalle ja suomen kielen opettajalle. Kypsyysnäyte arvioidaan hyväksytty/hylätty. Edellä kuvattujen vaatimusten lisäksi kypsyysnäytteen arvioinnissa kiinnitetään huomiota NQF, taso 7:ssä kuvatun tason saavuttamiseen.

NQF, taso 7
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja ylempi korkeakoulututkinto

Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana. Ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti. Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja.

Kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. Kykenee johtamaan asioita ja/tai ihmisiä. Kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Kykenee kartuttamaan oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden kehityksestä.

Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.