Suositeltavaa kirjallisuutta

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen. 2009. Valtiotalouden tarkastusviraston tuloksellisuuskertomus 188. Helsinki: Edita. Luettavissa Internetosoitteessa http://www.vtv.fi/files/1783/1882009_AMKkoulutuksen_tyoelamalahtoisyyden_kehittaminen_NETTI.pdf

Anttila, P. 2006. Tutkiva toiminta ja ilmaisu, teos, tekeminen. Hamina: Akatiimi.

Anttila, P. 2007. Realistinen evaluaatio ja tuloksellinen kehittämistyö. Hamina: Akatiimi.

Hakala, A. 2009. Korkeakoulujen aluekehitysvaikutus syntyy sosiaalisesti kyvykkäissä verkostoissa.  Luettavissa Internetosoitteessa
http://www.kever-osaaja.fi/index.php/kever/issue/current

Lester, R.K. & Sotarauta, M. 2007. Innovation, Universities and Competitiveness of Regions.Technology Review 214. Tekes. Helsinki.

Lumme, R., Sarajärvi, A. & Paavilainen, R. 2009. T & K-työn ja opetuksen integraatiolla kohti työelämäläheistä oppimista. Kever verkko-osaaja 8, (4). 
http://www.kever-osaaja.fi/index.php/kever/issue/current

Neuvonen-Rauhala, M-L. 2009. Työelämäläheisyyden määrittäminen ja käyttäminen ammattikorkeakoulun jatkotutkintokokeilussa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 367. Akateeminen väitöskirja. Jyväskylä: Yliopistopaino.

Rantanen, T. &Isopahkala-Bouret, U.  (toim.) 2010. Näkökulmia ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamaan osaamiseen sosiaali- ja terveysalalla. Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja A 71. Helsinki: Edita. Luettavissa Internetosoitteessa http://markkinointi.laurea.fi/julkaisut/a/a71.pdf

Rantanen, T., Isopahkala-Bouret, U. & Järveläinen, E. 2009. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto työelämän näkökulmasta.Kever verkko-osaaja 8, (4). 
http://www.kever-osaaja.fi/index.php/kever/issue/current