Hankkeistaminen ja sopimus opinnäytetyön tekemisestä

Hankkeistetusta opinnäytetyöstä ja siihen liittyvistä ehdoista laaditaan kirjallinen opinnäytetyösopimus, jossa määritellään toimeksiantajan tiedot, toimeksiannon kuvaus ja toimeksiannon tekijät amk:ssa (opiskelijat) sekä toimeksiannon kuvaus. Tarvittaessa ehdoista voi laatia muistion, joka tulee liittää mukaan sopimukseen. Sopimus on kahden (opiskelijan ja toimeksiantajan) sopijaosapuolen välillä (toimeksiantosopimus ja vakioehdot). Työelämän roolissa toimeksiantajana voi olla myös Kajaanin ammattikorkeakoulu, jolloin opinnäytetyö liittyy sen omiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin.

Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö liittyy työelämän kehittämiseen ja sitä kutsutaan hankkeistetuksi opinnäytetyöksi, kun yksi seuraavista (AMKOTA-tietokanta) kolmesta kriteeristä toteutuu:

  1. työelämä maksaa joko ammattikorkeakoululle tai opiskelijalle työn tekemisestä
  2. opinnäytetyölle on nimetty ohjaajaksi työelämän edustaja tai/ja
  3. työyhteisön tarkoituksena on alusta lähtien hyödyntää opinnäytetyön tuloksia omassa toiminnassaan

ja edm. on kirjallisesti sovittu ennen opinnäytetyön aloittamista.