Opinnäytetyön muistilista


Opinnäytetyön sisällön tarkistus

Tarkista vielä kerran,

 • miten opinnäytetyön nimi vastaa työn sisältöä
 • miten johdanto johdattelee aiheeseen, miten tarkoitus ja aiheen näkökulma tulevat esille
 • miten aiheen taustat on kuvattu ja sidottu työelämään
 • miten opinnäytetyön otsikot vastaavat lukujen sisältöä
 • miten käytetyt käsitteet on määritelty ja vastaavat opinnäytetyön näkökulmaa (viitekehystä)
 • miten tutkimusongelma/-tehtävä vastaa opinnäytetyön taustaa, lähtökohtia ja näkökulmaa
 • miten opinnäytetyön tavoite vastaa tutkimusongelmaa/-tehtävää
 • miten perustellusti aineiston hankinta tai tuotteen suunnittelu ja toteutus on kuvattu
 • miten selkeästi ja johdonmukaisesti on vastattu tutkimusongelmaan / -tehtävään
 • miten väittämät ja ratkaisut on perusteltu
 • mihin peilaten teet päätelmäsi
 • miten tekstistä ilmenee tulosten merkityksellisyys ja yleistettävyys
 • miten teksti aukeaa lukijalle, joka ei tunne opinnäytetyösi aihetta tarkoin?
Opinnäytetyön muodon ja rakenteen tarkistus

Tarkista vielä kerran,

 • onko opinnäytetyön nimi lyhyt, kuvaava ja informatiivinen
 • onko kansilehdellä vaaditut tiedot oikein
 • oletko tarkistuttanut abstractin
 • onko tiivistelmä 1-sivuinen mittainen ja ohjeen mukainen, ymmärrettävissä irrallisena kokonaisuutena
 • ovatko tiivistelmän asiasanat (1-3) VESA verkkosanaston mukaisia
 • ovatko opinnäytetyön aloitus ja lopetus sopivan täsmällisiä
 • onko opinnäytetyön rakenne looginen ja toimiva aiheen kannalta
 • eihän yksikään otsikko ole sama kuin opinnäytetyön nimi
 • onko sisällysluettelon ja tekstin otsikot samat
 • onko teksti hyvää ja luettavaa suomen kieltä ja tyyliltään yhtenäistä ja aiheeseen sopivaa
 • ovatko lauserakenteet selkeitä
 • onko teksti jaettu kappaleisiin ja lukuihin asiasisällön ja lukijan kannalta mielekkäällä tavalla
 • kattaako käsittely otsikon ilmaiseman asiakokonaisuuden
 • onko jaetun pääluvun alla vähintään kaksi alaotsikkoa
 • ovatko alaotsikot alisteisia pääotsikolle
 • onko kappaleiden ja virkkeiden välissä ajatuskatkoja
 • kuuluvatko kappaleiden / lukujen asiat selkeästi yhteen.
 • etenevätkö kappaleet / luvut johdonmukaisessa järjestyksessä
 • onko tekstissä tarpeetonta asioiden ja/tai sanojen toistoa
 • onko käytetty käsitteitä täsmällisesti ja johdonmukaisesti koko ajan samassa merkityksessä
 • ovatko viitteet sekä tekstissä että lähdeluettelossa täsmällisiä
 • ovatko kuvat ja taulukot oikeissa paikoissa, tekstissä vai liitteissä. Ovatko ne riittävän selkeitä ja havainnollisia. Onko ne tulkittu. Onko niissä viite, jos ne on lainattu.
 • ovatko liitteet aiheen kannalta olennaisia
 • onko liitteiden ulkoasu asiallinen
Kannattaa muistaa vielä kerran
 • oletko noudattanut opinnäytetyön raportoinnin ohjeita ja asetteluja
 • alkavatko pääluvut omilta sivuiltaan?
 • onko fonttityyppi ja fonttikoko oikea ja sama koko työssä?
 • ovatko kuvat ja taulukot varmasti paikallaan, kukin juoksevassa numerointi järjestyksessä?
 • ovatko lainausmerkit paikoillaan sekä sitaatin alussa että lopussa
 • onko teksti oikeakielistä (yhdyssanat, alkukirjaimet, luetelmat jne.)
 • onko tekstissäsi tarpeettomia välimerkkejä (pilkut, puolipisteet, ajatusviivat jne.)
 • onko tekstissäsi kaksinkertaisia tai tarpeettomia välilyöntejä väärissä paikoissa
 • ovatko kaikki viitteet paikallaan sekä tekstissä että lähdeluettelossa
 • onko lähteet merkitty tekstiin oikein
 • onko lähdeluettelo aakkosjärjestyksessä?
 • ovatko kaikki alaviitteet paikallaan