3 Opinnäytetyön kieli, tyyli ja muoto-ohjeet

3.4 Virkkeet ja kappaleet

Tekstin selkeyteen vaikuttaa virkerakenne. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota virkkeiden pituuden vaihtelevuuteen, mutta liian pitkiä virkkeitä kannattaa välttää. Tekstin yhtenäisyyden perusedellytys on sen huolellinen jäsentäminen virkkeestä toiseen ja kappaleesta toiseen. Yhtenäisyyttä voidaan lisätä sidoskeinoilla, joita ovat muun muassa pronominien käyttö, toisto, rinnastus ja vertailu ja sidesanojen (ja, sekä, eli, lisäksi jne.) sekä liitepartikkelien (-kin)käyttö. Yhtenäisyyteen liittyvät tekstin asiasisältö, rakenne ja kieliasu.

Teksti jaetaan kappaleiksi asiasisällön jäsentymisen ja luettavuuden vuoksi. Jos kappaleet ovat pitkiä, se tekee tekstistä raskaslukuisen, ja vastaavasti taas peräkkäiset lyhyet kappaleet tekevät tekstistä katkonaisen. Tällöin lukijan on vaikea havaita asioiden keskinäisiä yhteyksiä. Pääsääntö on, että yhdessä kappaleessa on yksi asiakokonaisuus. Kappaleen muodostamisessa noudatetaan yleisiä kirjoitusperiaatteita, eli kaikkien samassa kappaleessa olevien virkkeiden tulee palvella asiakokonaisuutta. Kappaleessa on yksi ydinvirke, jota muut virkkeet täydentävät, selittävät ja perustelevat ja josta antavat esimerkkejä. Kappaleet erotetaan toisistaan yhdellä tyhjällä rivillä.