5 Lähteiden käyttö

5.3 Suora lainaus

Kun opinnäytetyöntekijä lainaa tekstiinsä tietoa suoraan lähteistä, on lainaamisessa oltava erityisen varovainen. Kun tekijä käyttää suoraa lainausta eli ottaa tekstiä lähteestä sana sanasta (esimerkiksi lakipykälä, virsi, runo, Raamatun teksti tms.), käytetään merkinnässä sitaatteja. Suoraa lainausta suositellaan käytettäväksi vain silloin, kun tiedon referoiminen ja tulkinta vääristäisi alkuperäisen tiedon tai kun kirjoittaja haluaa kommentoida tai eritellä toisten ajatuksia.

Sitaatti on virkkeen sisällä. Holopainen ja Pulkkinen (1994, 55) määrittelevät, ”että kausaalisuhteen kohdalla on oltava tarkkana määriteltäessä kumpi muuttujista on selittävä muuttuja eli syy”.

Suora lainaus (enintään kolme riviä) merkitään aina lainausmerkkeihin (”nnn nnn”). Sen on oltava sana sanalta, merkki merkiltä samanmuotoinen kuin alkuperäisteksti. Lainattavasta tekstistä ei saa jättää mitään pois ilman poistomerkkiä. Lainauksen sisällä poistot ilmaistaan kahdella perättäisellä tavuviivalla ( - - ) tai kolmella pisteellä ( . . . ), joiden välin tulee välilyönti. Sitaatteihin ei lisätä omia kommentteja. Jos lainaukseen lisätään sana tai sanoja, merkitään ne hakasulkeisiin [ nnn nnn ]. Jos haluaa korostaa jotakin kohtaa sitaatissa, on viitteessä ilmoitettava, että alleviivaus (allev) tai kursivointi (kurs. JK) ovat kirjoittajan eli opinnäytetyön tekijän itsensä lisäämiä.

Sitaatti on virkkeen mittainen. ”Kausaalisuhteen kohdalla on oltava tarkkana määriteltäessä kumpi muuttujista on selittävä muuttuja eli syy” (Holopainen & Pulkkinen 1994, 55).

Pitkä ja suora lainaus (vähintään neljä riviä) merkitään omaksi kappaleeksi sisentämällä. Sisennetyn tekstin ympärille ei merkitä lainausmerkkejä, mutta lähde mainitaan selvästi joko edeltävässä tekstissä tai heti lainauksen jälkeen. Sisennetyn sitaatin edelle ja jälkeen jätetään tyhjä rivi.

Tilastojen pohjalta voisi esimerkiksi virheellisesti päätellä, että mitä enemmän sairaanhoitajia onnettomuuspaikalla, niin sitä vakavampi onnettomuus on seurauksena. Todellisuudessahan kausaalisuhde kulkee toisinpäin: Vakava onnettomuus on syynä siihen, että paljon sairaanhoitajia tulee paikalle.” (Holpainen & Pulkkinen 1994, 55.)

Sanatarkkojen lainausten käyttö ei ole suositeltavaa. Jos niitä käyttää, on otettava huomioon seuraavat seikat.

  • Pyritään mahdollisimman lyhyisiin lainauksiin. 
  • Lainattuja tekstejä ei irroteta niiden merkitys- ja ajatusyhteyksistä. 
  • Kirjallisuutta lainataan osoittamaan väitteen oikeellisuus tai tukemaan väitettä. 
  • Lainauksen lähde ilmaistaan selvästi.

Tavoitteena on ensisijaisesti se, että tekijä referoi lähteitä tiivistäen (tiivistää ydinasian ja kirjoittaa sen omin sanoin) tai selostaa lähteen sisältöä omin sanoin.