1 Opinnäytetyön raportointiopas


Tämä raportointiopas on laadittu ammattikorkeakoulun opiskelijan, ohjaajan ja toimeksiantajan työkaluksi opinnäytetyön dokumentointia varten. Ensisijaisesti se hyödyttää opinnäytetyötä tekevää opiskelijaa. Oppaaseen on koottu vain ne pääasiat, jotka jokaisen opinnäytetyötä kirjoittavan on selvitettävä ja opiskeltava. Kun opiskelija käyttää opinnäytetyön valmista mallipohjaa ja perehtyy sen käyttöohjeisiin, hän välttyy turhilta sivutus- ja tekstin asetteluongelmilta.

Päälähteenä tässä raportointioppaassa on ollut teos Tutki ja kirjoita (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2005), kuva 1. 

 

Kuva 1. Tutki ja kirjoita

Toivon, että lähetät palautetta, jos huomaat oppaassa puutteellisuuksia.

Kajaanissa 19.9.2006

Rauni Leinonen