Lähteitä


Hirsjärvi, P., Remes. P. & Sajavaara, P. 2005. Tutki ja kirjoita. Jyväskylä. Gummerus.

Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.) 2002. Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere. Vastapaino.

Latvala, J., Peltonen, E. & Saresma, T. (toim.) 2005. Tutkija kertojana. Tunteet, tutkimusprosessi ja kirjoittaminen. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 79. Jyväskylän yliopisto. Gummerus Kirjapaino Oy.

Salo, K., Söderqvist, M & Toikko, T. 2004. Ammattikorkeakoulujen artikkelimuotoinen opinnäytetyö. Kever-verkkolehti 4.

Salo, K., Toikko, T. & Söderqvist, M. 2005. Hyvä ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Kever-verkkolehti 3.

Vuorojärvi, A. 2005. Opinnäytetyö tekstinä työelämään. Teoksessa L. Vanhanen-Nuutinen & P. Lambert (toim.) Hankkeesta julkaisuksi. Helsinki. Edita. 81-94.