5 Lähteiden käyttö

5.4 Lähdeluettelo

Lähdeluettelossa mainitaan aakkosjärjestyksessä kaikki ja vain ne lähteet, joihin tekstissä on käytetyn hakusanan mukaan viitattu. Otsikoksi merkitään LÄHTEET. Lähdetiedot on ilmoitettava niin tarkasti, että lukija voi löytää käytetyn lähteen annettujen tietojen perusteella. Lähdeluettelo aakkostetaan tekijän sukunimen mukaan, mutta jos teoksella tai artikkelilla ei ole tekijää, teos sijoitetaan aakkosjärjestykseen sen nimen ensimmäisen kirjaimen mukaan. Pääsääntönä on, että erilaisia lähteitä ei jaotella julkaistuihin ja julkaisemattomiin tai suullisiin ja muihin lähteisiin.

Lähdeluettelon perusrakenne on seuraava:

 • kuka, kirjoittaja/t, tekijä/t, toimittaja, suullisen tietolähde tai teoksen nimi 
 • milloin, julkaisuvuosi 
 • mitä, teoksen nimi, otsikko 
 • julkaisusarja, jos teos on ilmestynyt sarjassa 
 • missä, tiedot julkaisukanavasta tai julkaisijasta

Lähdeluetteloon merkitään teoksesta, kirjasta seuraavat tiedot:

 • kirjoittaja/t 
 • julkaisuvuosi 
 • teoksen nimi 
 • tiedot toimitetusta julkaisupaikasta (kustantajan kotipaikka) ja kustantajasta/julkaisijasta.

Kirjoittajia yksi
Kuula, A. 2006. Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Jyväskylä. Gummerus.

Kirjoittajia kaksi
Sukunimi erotetaan pilkulla ja välilyönnillä etunimen alkukirjaimesta. Jos kirjoittajia on kaksi, kirjoittajat yhdistetään &-merkillä.
Helakorpi, S. & Olkinuora, A. 1997. Asiantuntijuutta oppimassa. Porvoo. WSOY. 

Kirjoittajia on useita, käytetään nimien välissä pilkkua ja viimeisessä nimen välissä &-merkkiä.
Hirsjärvi, P., Remes. P. & Sajavaara, P. 2005. Tutki ja kirjoita. Jyväskylä. Gummerus.

Saman kirjoittajan julkaisut järjestetään vanhimmasta nuorimpaan ja samana vuonna ilmestyneet julkaisut erottuvat pienaakkosilla.
Kuula, A. 2006a. Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Jyväskylä. Gummerus. Kuula, A. 2006b. Tutkimusetiikan perusteet….-

Vieraskielisen teoksen suomentaja merkitään teoksen nimen jälkeen:
Jamison, E., McCall, J . M., Plythe, R. & Logan, W. W. 1994. Kliiniset hoitotoimenpiteet: hoitotyön malliin perustuva ohjekirja. Suom. K. Toivanen & M. Lindström. Helsinki. Sairaanhoitajien koulutussäätiö.

Kun lähteessä ei ole mainittu henkilöä, lähdeluetteloon kirjoitetaan

 • julkaisun, sarjan tai julkaisijan nimi 
 • julkaisuvuosi 
 • kustantajan kotipaikka 
 • kustantaja

Ammattikorkeakoululaki 351/2003. Helsinki. Opetusministeriö. 9.5.2003
Opinto-opas 2005 - 2006. 2005. Kajaani. Kajaanin ammattikorkeakoulu.
Viittä vaille valmis. 1999. Ammattikorkeakouluhakemusten arviointi. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 1. Helsinki. Edita.

Aikakauslehdestä ja kirja-artikkelista (kokoamateoksessa) merkitään lähdeluetteloon seuraavat tiedot:

 • kirjoittaja/t 
 • julkaisuvuosi 
 • kirjoituksen, artikkelin nimi 
 • lehden tai julkaisusarjan nimi 
 • vuosikerta eli volyymi ja lehden (numero) 
 • sivut, joilla kirjoitus tai artikkeli on

Löytty, O. 2002. Käsikirjoituksesta kirjaksi. Teoksessa M. Kinnunen & O. Löytty (toim.) Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere. Vastapaino. 161 – 174.

Mattila, L-R., Koivisto, V. & Häggman-Laitila, A. 2004. Tutkimustiedon hyödyntäminen kliinisessä hoitotyössä ja sen opiskelussa. Tutkiva Hoitotyö 2 (4), 30 - 35.

Van Waes L. 2004. Collaborative writing in a digital environment. Information Design Journal + Document Design 12(1), 73 - 80.

Sanomalehtiartikkelista mainitaan vuosikerran ja numeron sijasta julkaisupäivä.
Leinonen, R. 2006. Opinnäytetyön haasteet. Kainuun Sanomat 3.10.2006, 3. 

Raporteista ja komiteamietinnöistä merkitään

 • kirjoittaja 
 • julkaisuaika 
 • otsikko 
 • julkaisukanava

Tutkimus- ja kehitystyö suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. 2004. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 7. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto. Helsinki. Yliopistopaino.

Pedagoginen strategia. 2005. M. Ketola & J. Kurtelius & R. Leinonen & P. Malinen & S. Nyström (toim.) Kajaanin ammattikorkeakoulu, luonnos.,

Rantanen, J. 2004. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimuksen rakenneselvitys. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 36. Helsinki. Opetusministeriö. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto.

Haastattelusta merkitään:

 • haastateltavan nimi 
 • haastateltavan arvo tai asema 
 • henkilön edustama organisaatio tai yritys 
 • maininta, että kyseessä on haastattelu sekä haastattelun ajankohta

Leinonen, R. 2006. Yliopettaja. Kajaanin ammattikorkeakoulu, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Haastattelu 18.5.2006.

Julkaisemattomien lähteiden merkinnässä korostuu lähteen luonne, laatu ja sen saatavuus (opinnäytetyöt, esitteet, oppaat, muistiot) ja siitä merkitään:

 • tekijä/t 
 • ajankohta 
 • nimi, otsikko 
 • julkaisun säilytyspaikka 
 • julkaisun laatu 

Leinonen, R. 2001. Opiskelijoiden mielipiteitä ammattikorkeakoulun terveysalan opinnäytetyöstä ja sen ohjauksesta. Oulun yliopisto. Kasvatustieteenlaitos. Lisensiaattitutkimus.

Elektronisiin lähteisiin (verkkolehti, verkkodokumentti, ohjelma, sähkökirja, opinnäyte, konferenssijulkaisu, sähköposti) viittaaminen ja niiden merkitseminen lähdeluetteloon on vakiintumatonta. Internetissä oleva verkkojulkaisu voidaan tunnistaa UR-paikantimen avulla (URL = Uniform Resource Locator). URL määrittelee yhteystavan, tietokoneen nimen sekä dokumentin hakemistopolun ja nimen. URL viittaa tiettyyn paikkaan verkossa eikä tiettyyn julkaisuun. Siksi URL:n perusteella ei enää löydä julkaisua, jos julkaisija siirtää sen toiseen paikkaan. Siitä huolimatta WWW-dokumenttiin ja muihin Internet-lähteisiin on ainakin toistaiseksi viitattava URL:n avulla. Elektronisesta lähteestä merkitään seuraavat tiedot, jos ne ovat saatavilla:

 • tekijä/t 
 • julkaisuaika 
 • aihe, otsikko 
 • julkaisupaikka 
 • viestintyyppi 
 • julkaisija/Kustantaja 
 • päivitysaika, muuttamisaika 
 • viittaamisen ajankohta eli lukupäivämäärä 

 

Esimerkkejä artikkeleista kirjaston tietokannoissa:

Huom! Jos tietokannoissa mainitaan  elektronisen julkaisun pysyvä osoite / Permalink/ DOI (Digital Object Identifier), käytä sitä lähdemerkinnässä.

Lähdeviite DOI-osoitetta käytettäessä:

Kirschling, J.M. & Erickson, J.I. 2010. The STTI Practice-Academe Innovative Collaboration Award: Honoring Innovation, Partnership, and Excellence. Journal of Nursing Scholarship 42(3), 286-94. DOI:10.1111/j.1547-5069.2010.01352.x

Huom! Ohje DOI-merkinnän käytöstä löytyy Tiedon hakijan ja löytäjän oppaasta.

Lähdeviite permalink-osoitetta käytettäessä:

Elliott, R.W. 2011. Evidence-Based Nursing Practice: Is It Really Necessary? Nephrology Nursing Journal  38(4),  309-36. Viitattu 20.9.2011. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=2011247047&site=ehost-live.

Lähdeviite, jos tietokannasta ei löydy julkaisulle pysyvää osoitetta:

Basole, R.C. 2008.  Enterprise mobility: Researching a new paradigm. Information Knowledge Systems Management 7 (1-2), 1-7. Viitattu 20.9.2011. Http://www.kajak.fi, Nelli-portaali, Ebsco


Esimerkkejä artikkeleista avoimessa Internetissä:


Nuutinen-Vanhanen, L. 2006. CHALLENGES OF COLLABORATIVE WRITING: A case study of a nursing teacher, a nursing administrator and researcher writing together. Verkkolehti. Nurse Author & Editor. Viitattu 23.5.2006.
http://www.nurseauthor.com

 

 

Gardner D. B. 2005. Ten lessons in collaboration. Online Journal of Issues in Nursing. Vol 10(1). Viitattu 23.5.2006. http://www.nursingworld.org

Suontausta, H. 2004. Luovuus, asiantuntijuus, aluekehitys, pk-yritykset. Kever verkkolehti 1. Viitattu 19.3.2006. http://www.piramk.fi/kever/kever.nsf

Perustutkinnon opinnäytetyö. 2006. Verkkodokumentti. Kajaanin ammattikorkeakoulun sivusto. Viitattu 18.5.2006. http://www.kajak.fi/opari

Muistilista eettisten toimikuntien jäsenille ja tutkijoille. 2001. verkkodokumentti. ETENE/Lääketieteellinen tutkimuseettinen jaosto 7.2.2001. Viitattu 12.6.2006. http://www.etene.org/tukija/dokumentit/Muistlco.pdf

Alkoholiongelmaisen hoito. 2010. Käypä hoito -suositus.Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Luettu 28.9.2010.
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50028

Yleisradio 2003. Viitattu 18.5.2006. http://www.yle.fi/teema/tiede/tiededokumentti.shtml

Suominen, R. & Tuominen, K. 2004. Henkilöstöjohtamisen laatupalkintomalli. Benchmarking. http://library.ellibs.com/login/?library=89&book=951-9499-87-3&language=fi

Kuula, A. 2005. Eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä. Valtakunnallinen eettisten toimikuntien seminaari 28.9.2005. Helsinki. Tulostettu 6.5.2006. http://www.etene.org/dokumentit/seminaari/Kuula.pdf

Jos sähköpostiviestejä käytetään lähteinä. Tulostetusta viittauksesta otetaan seuraavat tiedot:

 • lähettäjä 
 • ajankohta 
 • viestin nimi 
 • vastaanottaja 
 • tulostusajankohta

Kotila, H. 2006. Kommentteja artikkeliisi amk-opettajuutta käsittelevään kirjaan. Email etunimi.sukunimi@kajak.fi 19.5.2006. Tulostettu 27.5.2006.

Suullisesta tiedonannosta (esimerkiksi televisio-ohjelmat, luennot) merkitään seuraavat tiedot:

 • tiedonantaja 
 • ajankohta 
 • aihe, otsikko 
 • tilanne 
 • päiväys

Leinonen, R. 2006. Opinnäytetyön aiheanalyysi. Luento. Kajaanin ammattikorkeakoulu, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Kajaani 18.2.2006.

Lisätietoja lähteiden merkitsemisestä ja oikeasta käytöstä löydät Tiedonhakijan ja löytäjän oppaasta.