3 Opinnäytetyön kieli, tyyli ja muoto-ohjeet

3.8 Kuvat, kuvio ja taulukko

Opinnäytetyön sisältöä voidaan havainnollistaa, kun halutaan helpottaa lukijan työtä ja kun halutaan selventää monimutkaisia tai hankalia asioita. Esitystä voidaan havainnollistaa kuvien, kuvioiden, esimerkkiaineistojen ja taulukoiden avulla. Niiden tulee olla selkeitä, informatiivisia ja teknisesti moitteettomia. Kuviksi sanotaan valokuvia ja piirustuksia kun taas kuvioiksi graafisia esityksiä. Ne sijoitetaan mahdollisimman lähelle tekstiä, jossa niihin ensimmäisen kerran viitataan. Tekstissä ei toisteta havaintoaineiston yksityiskohtia vaan siitä tehdään tekstiin vain päätelmät. Jos havaintoaineistoa on runsaasti tai se on laaja, se sijoitetaan liitteeksi tekstin loppuun. Samasta asiasta ei tehdä sekä taulukkoa että kuviota vaan opinnäytetyöntekijä valitsee havainnollisimman tavan suhteessa siihen, kumpi antaa selkeämmän kuvan vastaukseksi tutkimuskysymykseen/-ongelmaan.

Taulukot laaditaan selkeiksi ja samantyyppisiksi läpi opinnäytetyön. Kirjainkoko ja riviväli voivat olla taulukoissa ja kuvioissa pienemmät kuin muualla tekstissä. Taulukon laadinnassa noudatetaan seuraavia perusohjeita (taulukko 1):

 1. Taulukon tulee olla niin informatiivinen, että pelkästään taulukon lukemalla saa käsityksen esillä olevan asian sisällöstä. 
 2. Taulukon otsikko (mielellään yksivirkkeisenä) ja seloste sijoitetaan taulukon yläpuolelle. Taulukot numeroidaan juoksevin numeroin omana numerosarjanaan. Numeron jälkeen merkitään piste. 
 3. Taulukko pyritään sijoittamaan sivulle niin, että se mahdollisuuksien mukaan mahtuu yhdelle sivulle. Jos taulukkoa joudutaan jatkamaan seuraavalle sivulle, kirjoitetaan taulukon alareunaan merkintä (jatkuu) ja seuraavalle sivulle vasempaan taulukon yläreunaan Taulukko 1. (jatkuu). 
 4. Taulukko sommitellaan sivulle mahdollisuuksien mukaan niin, että se noudattaa tekstimarginaaleja. Taulukko erotetaan tekstistä kahdella tyhjällä rivillä. 
 5. Taulukon riveissä ja sarakkeissa käytetään kokonaisia sanoja ja vakiintuneita lyhenteitä. 
 6. Jos käytetään toisen laatimaa taulukkoa, merkitään lähdetiedot näkyviin.

Taulukko 1. Tyytyväisyys palkkaan ja vastaajan ikä


Hyvä kuvio kertoo enemmän kuin suuri joukko numeroita. Käyrillä ja pylväillä voidaan havainnollistaa ja painottaa tietoa. Kuvion tulee täydentää tekstiä, jolloin se on tehokas informaation välittäjä. Kuviohavainnoinnissa tulee miettiä, minkätyyppinen kuvio on sopivin kulloiseenkin tarkoitukseen – piirroskuvio, diagrammi, piirakka vai kartta. Kuvio on tekstiin tai taulukkoon verrattuna käyttökelpoinen keino, kun halutaan esittää numeerisen tiedon laadullisia näkökulmia, kuten vertailuja ja suhteita. Kuvioita suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon, että ne voivat olla työläitä piirtää ja vaativat enemmän aikaa kuin tekstin ja taulukoiden laadinta. Kuvion laadinnassa on kiinnitettävä huomiota moniin seikkoihin (kuvio 2). Kuvio

 • on yksiselitteinen
 • numeroidaan juoksevasti kirjoitelman alusta loppuun omana sarjanaan ja siihen viitataan tekstissä numerolla (Kuvio 2)
 • otsikoidaan ja merkitään lähde (jos muokattu toisen dokumentista) 
 • viitataan tekstissä numerolla (esimerkiksi Kuvio2.) 
 • on riittävän terävä, jotta se on selkeä pienennettynä ja kopioitunakin

 

Kuvio 2. Ammattikorkeakouluopintojen yrittäjyyspolku

Taulukon, kuvion ja kuvan pitää olla sellainen, että sen perussisältö hahmottuu lukijalle itsenäisestikin, ilman sen ulkopuolella olevan tekstin tukea. Katso opinnäytetyön raportointipohjan käyttöohjeesta kuvioiden, kuvien ja taulukoiden asettelu tekstiin.

Tekstissä viitataan taulukoihin (--taulukossa 1 esitetään--), kuvioihin ja kuviin niiden numerolla. Niitä on aina kommentoitava tekstissä, eikä niitä saa jättää tekstiyhteydestä irrallisiksi aineksiksi. Ensimmäinen viittaus tulee olla kuvan, kuvion tai taulukon edellä. Lukua ei ole myöskään mielekästä aloittaa kuvalla, kuviolla tai taulukolla, vaan asia on ensin pohjustettava sanallisesti.

Kahta taulukkoa, kuvaa tai kuviota ei panna tekstiin peräkkäin vaan tekijän teksti sitoo ne kokonaisuuteen (kuvat 2 ja 3).

 Kuva 2 on esimerkki siitä, miten opinnäytetyön mallipohjassa opastetaan opiskelijaa valitsemaan oikea tyylilaji. 

 

Kuva 2. Opinnäytetyön dokumentoinnissa käytettävä tyylilajin valintapainike ja –ikkuna

Sen lisäksi opiskelija voi katsoa ohjeita Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2005) teoksesta Tutkija ja kirjoita (kuva 3).

 

Kuva 3. Tutki ja kirjoita

Luvun lopettaminen kuvaan, kuvioon tai taulukkoon ei ole mielekästä. Kirjoittajan tulee sitoa käyttämänsä havainnollistamiskeino tekstin sisälle.

Aineistolähtöisen opinnäytetyön tuloksia havainnollistetaan usein vastaajien aineistoesimerkeillä. Valitut esimerkit havainnollistavat tulosten yleistä linjaa. Siteerausten ja esimerkkien esittämisessä noudatetaan yhtenäistä käytäntöä läpi opinnäytetyön. Ne joko sisennetään (kun neljä riviä tai pitempi) tai harvennetaan omaksi kappaleekseen.

Ei osaa hirveesti sanoa….ei siellä suurempia ongelmia ollut ehkä se on enemmän sitten kiinni siitä, että sitä kaverin osaamistasosta sitten töitä, mitä ne ongelmat on ollut. Ei sitten ole osannut jotakin asiaa kunnolla tehä ja se on sitten saattanut vaikuttaa tekemiseen joko aikataulu tai sitten… (Opiskelija x, 2006.)

Kyllä se on vähän vaikea tilanne, esimerkiksi jos, siis, vois sanoa, että tuommonen jos lähetään työelämän kautta tekemään näitä opinnäytetöitä niin niissä tulee jo ensimmäisenä jo yksi vaikeus. Ja se vaikeus on semmonen huvittava piirre, että sitten mukamas näillä, tuota, opiskelijoilla teetetään semmosta työtä, joka on hirvittävän salaista…(Opettaja x, 2006.)