2 Opinnäytetyön kirjoittaminen

Opinnäytetyön kirjoittaminen palvelee sekä oppimista että asiantuntijuuteen kehittymisen osaamista. Oppimisen näkökulmasta arvioituna opiskelijan tulisi opinnäytetyötä kirjoittaessaan harjaantua tiedon toistavan tuottamisen sijaan tiedon konstruoivaan käyttöön, jolla on merkitystä myös työelämän ammatissa toimittaessa. Vuorijärvi (2005, 81 - 94) pohtii artikkelissaan opinnäytetyön tekstin tuottamisen lajeja. Opiskelijan on hyvä lukea artikkeli, ennen kuin hän aloittaa opinnäytetyönsä kirjoittamisen ja kun hän miettii kirjoittamisen merkitystä ja tapaansa kirjoittaa. Kirjallinen raportti on opiskelijan työnäyte, joka antaa lukijalle tietoa tekijän osaamisesta. Lisäksi se kuvastaa tekijän oman ammattialan kielenkäytön hallintaa.

Kirjoittaminen on kurinalaista toimintaa, joka on tavallaan muilta saatujen ja luettujen tietojen reflektointia ja niiden esittämistä muille ymmärrettävässä muodossa. Kirjoittamista voidaan kuvata opinnäytetyöprosessin helmenä, josta ilmenee koko prosessi, joka on yhdessä työelämän kanssa kuljettu. Siksi suositellaan, että jo opinnäytetyön alussa tehdään kirjoitussuunnitelma siitä, miten työelämä on mukana prosessissa tuottamassa tekstejä. Tällöin opiskelijalle tulee kokemuksia erilaisista dokumenttien kirjoittamisista (esimerkiksi hanketiivistelmä, esite, artikkeli) samoin kuin kokemuksia tuottaa tekstejä yksin, yhdessä ja ryhmässä. Kirjallisuuslistassa on lähteitä, joihin kirjoittamisen aikana työelämän kanssa yhdessä kannattaa tutustua.

Kun opiskelija tekee opinnäytetyötä yhdessä opiskelijakollegan kanssa tai projektiryhmässä, on erittäin tärkeää yhteistyön onnistumisen kannalta erittäin tärkeää käydä yhdessä keskustelua kirjoittamisen edellytyksistä ja vaatimuksista. Tähän asiaan samoin kuin muun muassa erilaisten opinnäytetyön kirjoittamisen tapoihin, englanniksi kirjoittamiseen, tunteista ja tarinoista tai vaikkapa tuoksuista kirjoittamiseen saa hyvän kokonaiskäsityksen seuraavista lähteistä:

Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.) 2002. Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere. Vastapaino.

Latvala, J. & Peltonen, E. & Saresma, T. (toim.) 2005. Tutkija kertojana. Tunteet, tutkimusprosessi ja kirjoittaminen. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 79. Jyväskylän yliopisto. Gummerus Kirjapaino Oy.

Vanhanen-Nuutinen, L. & Lambert, P. (toim.) 2005. Hankkeesta julkaisuksi. Helsinki. Edita.

Kirjoittamisen onnistuminen edellyttää opiskelijalta myös

  • ajankäytön suunnittelua 
  • ulkoisten työskentelyolojen järjestämistä 
  • kirjoittamisen rytmittämistä 
  • systemaattisten muistiinpanojen ja oppimispäiväkirjan pitämistä 
  • tekstin omin silmin ja ajatuksin tarkistamista 
  • lukemista 
  • hyvää kielenkäytön taitoa (tämän oppaan luvun 3,4 ja 5 asiat) jne.

Usein opinnäytetyötä esittelevissä oppaissa kerrotaan, että tekstille pitää miettiä lukija. Opinnäytetyö kirjoitetaan vertaislukijoita ajatellen siten, että lukija ymmärtää sanoman. Raportissa kerrotaan, mitä tehtiin, miksi tehtiin, miten tehtiin, mitä tuloksia saatiin ja mitä niistä pääteltiin. Raportointiin ei kuulu kaikkien mutkien ja ongelmien tai kokemusten kirjaaminen. Vanhoja oppaita kannattaa lukea kriittisesti, koska ammattikorkeakoulun opinnäytetyön kirjoittamisen genre on vasta kehitteillä. Genrentutkijat ovat sitä mieltä, että ammattikorkeakoulussa kirjoittaminen voi tapahtua vain yhteisöllisenä, kohteellisena ja moniäänisenä toimintana. Moniäänisyys merkitsee opiskelijan, opettajan ja toimeksiantajan näkökulmien esille saattamista dialogin avulla. Tekstien kautta osallistutaan asioiden kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen. Kun opiskelija suunnittelee opinnäyteyönsä kirjoittamista, hän voi tehdä analyysiä esimerkiksi kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmän mallin (kuvio 1) pohjalta.

 

Kuvio 1. Opinnäytetyön kirjoittamisen ulottuvuudet (vrt. Vanhanen-Nuutinen & Lambert 2005, 22, 36)

Kuvio 1 ei anna opiskelijalle vastauksia kirjoittamisurakkaan vaan herättää pohtimaan ja esittämään erilaisia kysymyksiä kirjoittamisen mahdollisuuksista, tavoista ja merkityksestä. Kirjoittamisen tavoitteena on oppimisen lisäksi se, että opiskelija pyrkii saamaan aikaan hyödyllisen lopputuloksen.