KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

VASTUUT JA VELVOLLISUUDET OPINNÄYTETYÖPROSESSIN AIKANA
Toimeksiantaja (yrittäjä, yritys, yhteisö, kunta), opiskelija ja ammattikorkeakoulun opettajat

Opinnäytetyö on opiskelijan itsenäinen tehtävä, vaikka se tehdään ryhmässä.
Opiskelijalla on prosessissa tukena vertainen (*), sekä ammattikorkeakoulusta ja työelämästä nimetyt ohjaajat.

VASTUUT JA VELVOLLISUUDET OPINNÄYTETYÖPROSESSIN AIKANA
Toimeksiantaja: yrityksen/yhteisön tms. nimeämä henkilö Opiskelija Ammattikorkeakoulu – Ohjaava opettaja Ammattikorkeakoulu – Koordinoiva opettaja OPINNÄYTETYÖN PROSESSI
haluaa kehittää työtä opinnäytetyön avulla ja tekee toimeksiannon tai/ja ottaa yhteyttä opinnäytetyön tekijään, ammattikorkea-kouluun tai opinnäytetyöpakkiin ymmärtää opinnäytetyön merkityksen oman oppimisen ja ammattialansa kehittämisen kannalta ja omaa riittävät tiedolliset ja menetelmälliset valmiudet aloittaa opinnäytetyön (varmistaa edeltävyysehdot)   selvittää ajankohtaiset hankkeet, projektit, joihin opinnäytetyöt voidaan kiinnittää PEREHTYMINEN JA IDEOINTI
varmistaa toimeksiannon selkeyden, tarpeellisuuden ja voimassaolon perehtyy toimeksiantajan työpaikkaan / projektiin tms.
selvittää opinnäytetyön aiheen merkityksen ja tarpeellisuuden työelämän kannalta
vastaa (tarvittaessa yhteistyössä syventävistä opinnoista vastaavan opettajan kanssa) opinnäytetyön aiheen rajauksesta ja sopivuudesta opiskelijan opintoihin koordinoivan opettajan osallistuminen hanketta koskeviin ohjaus- ja seurantaryhmän kokouksiin auttaa/selkiyttää yhteisiä päämääriä
nimeää opinnäytetyölle yrityksestä / yhteisöstä yhteyshenkilön (ohjaajan) hankkii ja rajaa ohjauksen ja materiaalin avulla opinnäytetyön kriteerit (ja työelämän tarpeet) täyttävän opinnäytetyön aiheen sitoutuu opinnäytetyön ohjaajaksi vastaa opinnäytetyötä koskevien asioiden tiedottamisesta ja perehdyttämisestä amk:n sisällä opiskelijoille sekä varmistaa vielä esitetyn projektin/t & k hankkeen sopivuuden opinnäytetyöksi
osallistuu opinnäytetyön tavoitteiden määrittelyyn yhteistyössä opiskelijan ja ohjaavan opettajan kanssa sitoutuu aktiivisesti opinnäytetyön aiheen mukaiseen työskentelyyn / oppimiseen   perehdyttää opiskelijat opinnäytetyö-prosessin kokonaisuuteen
osallistuu ohjausta koskevien pelisääntöjen luomiseen ja sitoutuu niihin. Pelisäännöistä sovitaan kirjallisesti ohjaussopimuksessa osallistuu ohjausta koskevien pelisääntöjen luomiseen ja sitoutuu niihin. Pelisäännöistä sovitaan kirjallisesti ohjaus-
sopimuksessa
osallistuu ohjausta koskevien pelisääntöjen luomiseen ja sitoutuu niihin. Pelisäännöistä sovitaan kirjallisesti ohjaus-sopimuksessa. ehdottaa opinnäytetyön ohjaavan opettajan
sitoutuu opinnäytetyön ohjaukseen ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan seminaareihin käyttää monipuolisesti tiedonhallinta-taitojaan   tiedottaa koulutusalan opettajille ja opinnäytetyön ohjaajille sekä työelämään opinnäytetyöhön liittyvistä asioista SUUNNITTELU
varmistaa edellytykset opinnäytetyön tekemiselle yrityksessä / yhteisössä hakee suunnitellusti ohjausta toimeksiantajalta ja ohjaavalta opettajalta sekä organisoi ohjaustapaamiset   varmistaa opinnäytetyön ohjaavan opettajan ja osallistuu tarvittaessa opiskelijan ohjaukseen
pitää yhteyttä opiskelijaan ja ohjaavaan opettajaan laatii aihe- ja opinnäytetyö-suunnitelman aikatauluineen (vrt.HOPS) ohjaa opiskelijan oppimisprosessia yhteistyössä työelämän ohjaajan kanssa järjestää ryhmäkohtaiset seminaaritilaisuudet
tukee opiskelijaa rajamaan opinnäytetyönsä yrityksensä kannalta mielekkääksi (työelämän asiantuntijuus) osallistuu seminaareihin aktiivisesti ja toimii puheenjohtajana

osallistuu vertaisena opponoimansa opinnäytetyön ohjaus-keskusteluihin ja seminaareihin
pitää yhteyttä toimeksiantajaan ja opiskelijaan osallistuu tarvittaessa ohjaus-keskusteluihin
ottaa ohjauksessa huomioon tutkimuksen yleiset eettiset periaatteet ottaa työskentelyssään huomioon tutkimuksen yleiset eettiset periaatteet ottaa ohjauksessa huomioon tutkimuksen yleiset eettiset periaatteet ottaa ohjauksessa huomioon tutkimuksen yleiset eettiset periaatteet TOTEUTUS
tukee ja ohjaa opiskelijaa opinnäytetyön toteuttamiseen liittyvissä asioissa yrityksessä / yhteisössä noudattaa opinnäytetyössään sovittuja ohjaus- ja toimintaperiaatteita

dokumentoi ohjaustilanteet ohjaussalkkuun/-muistoon
   
allekirjoittaa osaltaan työn teettäjän ominaisuudessa opinnäytetyön tekemiseen liittyvät sopimukset ja noudattaa niissä sovittuja ehtoja (sovitaan myös mahdolliset kustannukset ja niiden korvaaminen) allekirjoittaa omalta osaltaan opinnäytetyön tekemiseen liittyvät sopimukset ja noudattaa niissä sovittuja ehtoja (neuvottelee kustannuksista aina ennakkoon toimeksiantajan kanssa ja sopii niistä ja niiden seurannasta, korvaamisesta ja dokumentoinnista) ohjaa tarvittaessa opinnäytetyön tekemiseen liittyvien sopimusten laatimisessa  
ottaa tarvittaessa yhteyttä opiskelijaan ja ohjaavaan opettajaan laatii opinnäytetyön kirjallisen raportin ja esittää sen suunnittelemassaan esitystilaisuudessa / -seminaarissa    
arvioi ohjauskeskusteluissa opinnäytetyön edistymistä koko prosessin ajan kirjoittaa kypsyysnäytteen   tiedottaa opinnäytetyön esitystilaisuuden / -seminaarien ajankohdat yhteistyössä markkinointisuun-nittelijan kanssa
arvioi kirjallisesti valmiin opinnäytetyön ja siihen liittyvän prosessin pyytää opinnäytetyön arvioinnin toimeksiantajalta ja toimittaa sen ohjaavalle opettajalle hyväksyy opinnäytetyön ja arvioi sen kirjallisesti ja kokoaa ao. opinnäytetyön arvosanan vastaa opinnäytetyön ryhmäkohtaisista arvioinneista toisena amk:n, opettaja, arvioitsijana ARVIOINTI/ TIEDOTTAMINEN/ HYÖDYNTÄMINEN
keskustelee opinnäytetyön avulla toimeksiantajan näkökulmasta tavoitteiden saavuttamisesta. Miten opinnäytetyö prosesseineen kehitti /hyödytti toimeksiantajaa? Mikä merkitys opinnäytetyöllä ja siihen liittyvällä yhteistyöllä oli yritykselle / yhteisölle? Miten tästä eteenpäin kehitys jatkuu? tekee kirjallisen itse arvioinnin ja vertaisarvioinnin keskustelee opiskelijan ja yrityksen / yhteisön henkilön kanssa opinnäytetyön arvosanasta ja sen perusteista vastaa opinnäytetyöhön liittyvien valmiiden dokumenttien arkistoinnista
markkinoi opinnäytetyötä markkinoi ja hyödyntää opinnäytetyötään aktiivisesti koko prosessin ajan (muut opinnot, portfolio, CV jne.) keskustelee opinnäytetyön tavoitteiden saavuttamisesta. Miten opinnäytetyö ja sen ohjaus tuki opiskelijan ammatillista osaamista työelämän ilmiöstä ja kehitti hänen asiantuntijuuttaan? Mikä merkitys opinnäytetyöllä ja siihen liittyvällä yhteistyöllä oli amk:n ja työelämän kannalta? Miten tästä eteenpäin yhteistyö työelämän kanssa jatkuu? vastaa opinnäytetyöhön liittyvistä käytännön asioiden organisoinnista yhteistyössä opintotoimiston kanssa
toimittaa mahdolliset dokumentit rahoittajalle yms. asianomaisille tahoille (koskee erityisesti projekteissa tehtyjä opinnäytetöitä) on vastuussa omasta opinnäytetyöstään Suosittelee (tarvittaessa) opinnäytetyön julkaisemista amk:n julkaisusarjassa, ammattilehdessä tai osallistumista Thesis-kilpailuun  
  keskustelee opinnäytetyön tavoitteiden saavuttamisesta. Miten opinnäytetyö ja sen ohjaus syvensi hänen ammatillista osaamistaan työelämän ilmiöstä ja kehitti hänen asiantuntijuuttaan? Mikä merkitys opinnäytetyöllä ja siihen liittyvällä yhteistyöllä oli? Miten tästä eteenpäin kehitys jatkuu?   laatii ja arvioi kypsyysnäytteen kysymykset yhteistyössä suomen kielen opettajan kanssa sekä järjestää kypsyys-näytetilaisuudet

* Vertainen osallistuu opponoimansa opinnäytetyön tekijän opinnäytetyöprosessiin aktiivisesti. Vertaisen vastuut ja velvollisuudet on kuvattu opinnäytetyöpakissa Vertaisohjaus opinnäytetyöprosessissa.