Työelämäyhteistyössä kirjoittaminen


Ahonen, O. & Ora-Hyytiäinen, E. & Silvennoinen, P. 2005. Yhdessä kirjoittaminen ammattikorkeakoulun ja työelämän välisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa – kirjoittajina opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Teoksessa Vanhanen-Nuutinen, L. & Lambert, P. (toim.) Hankkeesta julkaisuksi. Kirjoittaminen ammattikorkeakoulun ja työelämän kehityshankkeissa. Edita.

Bazerman, C. & Russell, D. R. (eds.), 2003. Writing selves – writing societies. Research from activity perspectives. The WAC Clearinghouse. Colorado State University.

Engeström, Y. (2004). Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työssä. Tampere: Vastapaino.

Hakkarainen, K. 2003. Tieteellinen kognitio, kulttuurinen oppiminen ja tiedon yhteisöllinen tuottaminen. Kasvatus 1, 5-17.

Hartikainen, A. 2005. Arjen moniäänisyys hankkeista kirjoittamisen haasteena. Teoksessa: Vanhanen-Nuutinen, L. & Lambert, P. (toim.) 2005. Hankkeesta julkaisuksi. Kirjoittaminen ammattikorkeakoulun ja työelämän kehityshankkeissa. Edita Oy.

Helle, M. 2005. Genresysteemi ja –repertoaari kirjoittamisen apuvälineenä. Teoksessa: Vanhanen-Nuutinen, L. & Lambert, P. (toim.) 2005. Hankkeesta julkaisuksi. Kirjoittaminen ammattikorkeakoulun ja työelämän kehityshankkeissa. Edita Oy.

Hukka Matti 2005. Ketjuuntumisesta kilpailuetu. Ketjuuntuminen suomalaisessa erikoiskaupassa. Edita. Business. Edita Oy.

Jokinen, A. & Juhila, K. 2002. Yhdessä kirjoittaminen. Teoksessa: Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.) Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino.

Jääskeläinen, P. 2005. Toiminnallisen opinnäytetyön tekstilajipiirteistä. Teoksessa: Vanhanen-Nuutinen, L. & Lambert, P. (toim.) 2005. Hankkeesta julkaisuksi. Kirjoittaminen ammattikorkeakoulun ja työelämän kehityshankkeissa. Edita Oy.

Kinnunen M & Löytty O (toim.) 2002. Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino. Lambert, P. & Vanhanen-Nuutinen, L. 2005. Kirjoittamisen genren kehittyminen ammattikorkeakouluissa. Teoksessa: Vanhanen-Nuutinen, L. & Lambert, P. (toim.) Hankkeesta julkaisuksi. Kirjoittaminen ammattikorkeakoulun ja työelämän kehityshankkeissa. Edita Oy.

Lambert, P. 2005. Hankkeelle kirjoitussuunnitelma. Kever-verkkolehti 4.

Latvala, J. & Peltonen, E. & Saresma, T. (toim.) 2004. Tutkija kertojana. Tunteet, tutkimusprosessi ja kirjoittaminen. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 79. Jyväskylän yliopisto.

Lowry, P. B., Curtis, A. & Lowry, M. R. 2004. Buil a taxonomy and nomenclature of collaborative writing to improve interdisciplinary research and practice. Journal of Business Communication, 41 (1), 66-99.

Risteli, L. 2001. Tekijyys tutkimuksessa. Tieteessä tapahtuu 2. http://www.tsv.fi/ttapaht/012/risteli.htm

Risteli, L. & Saarnilehto, A. 2000. Hyvä tieteellinen käytäntö: työryhmä julkaisun kirjoittajana. Teoksessa: Voipio-Pulkki L-M., Grenman R, Haapamäki M, Lenander- Spinuzzi, C. 2003. Tracing genres through organizations. A sociocultural approach to information design.The MIT Press.

Suntio, A. & Konkola, R. 2003. Opettajan työn muuttuminen ammattikorkeakoulussa – T&K-toiminnan haasteita ja kehittämisehdotuksia. Kever-verkkolehti, 4. Suntio, A.-T. 2005. Raportti kehittämisen välineenä. Teoksessa: Vanhanen-Nuutinen, L. & Lambert, P. (toim.) 2005. Hankkeesta julkaisuksi. Kirjoittaminen ammattikorkeakoulun ja työelämän kehityshankkeissa. Edita Oy.

Tynjälä, P. (2001). Writing , learning and the development of expertise in higher education. Teoksessa P. Tynjälä, L. Mason & K. Lonka (toim.), Writing as learning tool. Integrating theory and practice (ss. 7-22). Amsterdam: Kluver Academic Publishers.

Vanhanen-Nuutinen L & Lambert P (toim.) 2005. Hankkeesta julkaisuksi. Kirjoittaminen ammattikorkeakoulun ja työelämän kehityshankkeissa. Edita Oy.

Vancouver-ohjeisto. http://www.icmje.org/

Vuorijärvi, A. 2005. Opinnäytetyö tekstinä työelämään. Teoksessa: Vanhanen-Nuutinen, L. & Lambert, P. (toim.) 2005. Hankkeesta julkaisuksi. Kirjoittaminen ammattikorkeakoulun ja työelämän kehityshankkeissa. Edita Oy.

Kirjallisuus koottu Helian Opettajakorkeakoulun opettajien Pirjo Lambertin ja Liisa Vanhasen-Nuutisen osoittamasta luentomateriaalista T & K-opintojen aikana. Rauni Leinonen.