Opinnäytetyösuunnitelma

Miksi?

Opinnäytetyösuunnitelmaa ja sen laatimista voidaan kutsua prosessin tärkeimmäksi vaiheeksi, sillä sitä tehdessään opiskelija käy ennakkoon yksityiskohtaisesti läpi opinnäytetyöprosessin. Suunnitelma kattaa koko opinnäytetyöprosessin kuvauksen. Sitä voidaan verrata polkuun, jota prosessin aikana seurataan. Se sisältää opinnäytetyön kulun konkreettiset toimenpiteet eli tehdyt ratkaisut perusteluineen sekä resurssisuunnitelman. Opiskelija argumentoi valinnat, jäsentää teoreettisesti tietoa ja soveltaa sitä työelämän kehittämishankkeeseen. Opinnäytetyösuunnitelman teko on siis välttämätön ja säännönmukainen osa opinnäytetyötä.

Suunnitelma auttaa sitoutumaan valittuun tutkimustehtävään, ja se ohjaa resurssien hallintaan. Lisäksi aineiston keruuseen tai tuotteen valmistamiseen saa ryhtyä vasta kun suunnitelma on hyväksytty. Suunnitelman tarkoitus on estää epämääräinen hakuammunta ja loputon ideointi: Sen avulla päästään alkuun prosessissa, joka kehittyy koko ajan. Tähän sopiikin sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”.

Opinnäytetyösuunnitelman aikana

 • opiskelija laatii perustellun, toteuttamiskelpoisen suunnitelman
 • jäsentää työn loogiseksi, perustelluksi kokonaisuudeksi
 • ymmärtää opinnäytetyöprosessin pitkäjänteisyyden
 • kehittyy vertaisarvioinnissa ja viestintätaidoissa eri toimijoiden kanssa
 • toimii sovitulla tavalla toimeksiantajan ja ohjaajien kanssa
 • ottaa huomioon prosessiin liittyvät eettiset kysymykset
 • vie työskentelyä eteenpäin oman oppimisen, vertaisarvioinnin ja saadun arvioinnin (ohjauksen) avulla
 • hakee ohjausta ja sitoutuu opinnäytetyöskentelyyn

Opinnäytetyösuunnitelma osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä käsiteltävään aiheeseen ja asiantuntijuuden kehittymistä. Tämä tarkoittaa laajaa ja monipuolista perehtymistä aihetta käsittelevään kirjallisuuteen ja työelämästä esitettyyn kehittämistehtävään. Suunnitelmasta on nähtävissä jo ns. tutkimuksellinen ote, joka tarkoittaa kriittisyyttä, valintojen perustelemista, loogisuutta ja opinnäytetyön aihetta koskevaan sisältöön syventymistä. Suunnitelmavaiheessa opiskelija, vertainen (vertaispari), ohjaava opettaja, pienryhmä ja toimeksiantaja työskentelevät yhdessä.

Tarvitset opinnäytetyösuunnitelmaa myös seuraavissa tilanteissa:

Suunnitelman tarkoituksena on esitellä opinnäytetyö siinä muodossa, missä opiskelija uskoo sen toteuttavan. Toisaalta suunnitelmaa käytetään myös resurssien hankkimiseen. Siihen vedotaan haettaessa tiloja, laitteita, koehenkilöitä, aineistoa ja rahoitusta. Suunnitelmaa tarvitaan myös silloin kun joudutaan anomaan opinnäytetyön luonteen vuoksi lupaa eettiseltä toimikunnalta. Luvan saamiseksi alkuperäisessä suunnitelmassa on pidättäydyttävä kirjaimellisesti.

Suunnitelmassa tulee osoittaa opinnäytetyön tausta ja merkityksellisyys. Kuka haluaisi tukea nollatutkimusta eli itsestäänselvyyksiä! Tätä on pohdittava jos hakee rahoitusta työlleen. Rahoitusta haettaessa on hakemukseen liitettävä yksityiskohtainen suunnitelma, sillä se on usein rahoituksen saannin välttämätön edellytys.

Opinnäytetyöt alkavat kaikki huolellisella suunnittelulla, vaikka ne painottuvat prosesseina toisistaan poikkeavilla tavoilla. Tarkoitus on se, että opiskelija toteuttaa opinnäytetyön ennakkosuunnitelmansa mukaisesti. Prosessin aikana voi kuitenkin ilmetä asioita tai ongelmia, jotka pakottavat poikkeamaan ennakkosuunnitelmasta. Siksi suunnitelmaa seurataan ja tarvittaessa arvioidaan uudelleen sekä korjataan.

Eli opinnäytetyösuunnitelma

 • on väjänäkin parempi kuin ei mitään
 • auttaa hahmottamaan kokonaisuutta
 • auttaa aikatauluttamista
 • auttaa ennakoimaan uhkia jne.

Opinnäytetyösuunnitelman sisältö

Opinnäytetyön aiheanalyysin jälkeen opiskelija laatii opinnäytetyösuunnitelman, joka poikkeaa tai painottuu sisällöllisesti hieman eritavalla riippuen siitä, onko opinnäytetyö ns. tutkimustyyppinen, toiminnallinen vai projektityö. Suunnitelmassa konkretisoituu, mitä, miksi, milloin, missä ja miten loppujen lopuksi aihetta aiotaan selvittää tai kehittää Suunnitelma ohjaa ja suuntaa opinnäytetyön toteuttamista käytännössä ja kuvattujen ratkaisujen pitää olla harkittuja ja perusteltuja. Suunnitelmaa tehdessä opiskelijan ajatukset opinnäytetyön toteuttamiseksi selkiytyvät.

Opinnäytetyösuunnitelman ulkoasussa ja kielessä noudatetaan Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteisiä kirjallisia työn ohjeita ja suunnitelma raportoidaan opinnäytetyön mallipohjalle. Suunnitelman suositeltava pituus on noin 10 sivua.

Opinnäytetyösuunnitelma sisältää seuraavat asiat

TIIVISTELMÄ

SISÄLTÖ

1 JOHDANTO

 • herätetään lukijan mielenkiinto aihetta kohtaan ja kuvataan, mikä on opinnäytetyön lähtökohta
 • perustellaan aiheenvalinta, miksi juuri tästä aiheesta ja perusteluissa tuodaan esille työelämän näkökulmaa
 • kuvataan toimeksiantajan/organisaation käytännön ongelma ko. organisaation kontekstissa ja perustellaan, miten toimeksiantaja aikoo hyödyntää opinnäytetyötä (vastaavasti, jos ko. projekti)
 • kuvataan opinnäytetyön keskeinen idea, mitä, miten, millaista tietoa aiotaan hankkia
 • kuvataan, miten aihe liittyy oman ammattialan perusteisiin, lähtökohtiin, näkökulmaan
 • kuvataan lähtökohtaolettamukset ja aiheen rajaukset perusteluineen
 • kuvataan aiheen yleinen tausta ja merkitys sekä osoitetaan, miten tuleva aiheen näkökulma ja tutkimustehtävät sijoittuvat tähän yleiseen lähtökohtaan - opinnäytetyön tavoitteet ja tarkoitus (konkreettinen tarkoitus erityisen tarkasti, kun ko. tuote tai kehittäminen)
 • siis kuvataan mahdollisimman "järkevästi" se, mitä aiheesta tiedetään alan aikaisemmissa tutkimuksissa ja miksi tästä aiheesta jatketaan ja miten
 • johdannossa käytetään perusteluissa myös kirjallisuutta

2 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT/KÄSITTEELLISET LÄHTÖKOHDAT

 • kuvataan opinnäytetyön aiheen kohteena olevan ilmiön luonne teoreettisesti ja käsitteellisesti
 • kuvataan opinnäytetyön aiheen kohteena olevan ilmiön luonne käytännön kannalta
 • määritellään aiheen kannalta keskeiset käsitteet kattavasti ja monipuolisesti
  <- eli jäsennetään teoreettinen tausta asiakokonaisuuksina, miten lopullisessa opinnäytetyön se aiotaan käsitellä/kuvata (lähdemerkinnät tekstiin)
 • kuvataan ytimekkäästi ilmiöön liittyviä aikaisempia tutkimuksia (millaiseen tietoon aihe ja sen rajaus perustuvat)
 • havainnollistetaan viitekehystä kuvion avulla
 • kerrotaan, mikä on opinnäytetyön tutkimusote (se antaa suunnan työsi toteutusratkaisuille)
 • (huom! ero laadulliseen tutkimusprosessiin teoreettisen taustan kuvaamisessa)
 • otsikot nimetään tekstin sisällön mukaisesti

3 TUTKIMUSONGELMAT/- TEHTÄVÄT

 • täsmennetään opinnäytetyön tavoitteet ja tutkimusongelmat (mihin kysymyksiin etsitään vastausta)
 • perustellaan tutkimusongelmat/-tehtävät siten, että niiden yhteys edellä kuvattuun teoreettiseen taustaan on havaittavissa
 • (huom! laadullisessa tutkimusprosessissa kuvataan esiymmärryksestä kiteytyvät tutkimustehtävät, jotka myös perustellaan)

4 TUTKIMUSMENETELMÄ/TUOTTEISTAMISPROSESSI/TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ

 • kuvataan perusteluineen aineiston hankkiminen ja siihen liittyvät seikat
 • kuvataan perusteluineen aineiston hankkimisen mittari/t ja sen käytännön toteutus
 • kuvataan perusteluineen kohdejoukon valintaa ja siihen liittyvät haasteet
 • kuvataan, miten luotettavuutta pyritään parantamaan
 • kuvataan, mitä eettiset kysymyksiä (toimeksianto, tekijänoikeudet, luvat jne.) aiheeseen liittyy ja miten ne pyritään ratkaisemaan
 • esitellään alustava suunnitelma havaintoaineiston käsittelemisestä
 • kuvataan, mitä tilastollisia tai/ja kvalitatiivisia analyysitekniikoita tullaan aineiston analyysissä käyttämään
 • kun lopputuloksena on (erilainen) tuote, kuvataan tuotteen suunnittelu laatimalla (kirjallissutta hyödyntäen)
  1. Käsikirjoitussuunnitelma (sisältö, mitä tuotteessa on, mitä se sisältää)
  2. Tuotantosuunnitelma (toteutusprosessi, miten tuote toteutetaan)
  3. Tuotteen arviointisuunnitelma
 • - perusteluissa käytetään kirjallisuutta

5 POHDINTA/ARVIOINTI (ellei sisälly muihin asiayhteyksiin)

 • luotettavuus (kuvataan, miten varmistetaan opinnäytetyön onnistuminen, ota huomioon prosessien erilaiset luotettavuuskriteerit)
 • tutkimuseettiset asiat, luvat jne.
 • tuodaan esille niitä asioita, miten toimeksiantaja voi olla pyytämässään aiheprosessissa mukana
 • perusteluissa käytetään kirjallisuutta

6 RESURSSIT, MARKKINOINTI (HYÖDYNTÄMINEN) JA RAPORTOINTI

 • kuvataan, millainen on opinnäytetyön valmisteluaikataulu viikon tarkkuudella
 • mahdollinen työnjako ja erityisresurssien tarve
 • arvioidaan, millaiset ovat kustannukset, eriteltyinä (erityisesti projektit ja tuotteet)
 • kuvataan, miten opinnäytetyöstä markkinoidaan (liite kirjoittamissuunnitelma) ja hyödynnetään prosessin aikana ja sen jälkeen
 • katso työelämäyhteistyössä kirjoittamiseen liittyvää kirjallisuutta

LÄHTEET

 • kuvataan lähdeluettelon avulla jo käytettyjä lähteitä

LIITTEET

 • alustava sisällysluettelo
 • luonnos aineiston keruun mittarista
 • luonnos lupa-anomuksesta (jos sellainen tarvitaan)

Opinnäytetyösuunnitelman palautetaan kirjallisesti (ei sähköpostilla) sovittuun päivämäärään mennessä ohjaavalle ja koordinoivalle opettajalle, vertaiselle (ooponetille), työn toimeksiantajille ja ao. seminaariryhmälle.

Suunnitelma käsitellään suunnitteluseminaarissa ilmoitettuna ajankohtana ja sen hyväksymisestä/täydentämisestä/hylkäämisestä ilmoitetaan opiskelijalle. Jos opinnäytetyösuunnitelman hyväksyminen edellyttää täydentämistä tai korjaamista, viimeistään seminaarien lopussa sovitaan lopullinen opinnäytetyösuunnitelman palautuspäivä. Tällä varmistetaan opinnäytetyön valmistuminen sovitun aikataulun mukaisesti.

Opinnäytetyösuunnitelman arviointi

Opinnäytetyösuunnitelma on hyväksytty, kun siinä on ratkaistu seuraavat asiat:

 • opinnäytetyön tavoite (opiskelijan, opinnäytetyön, projektin/työelämän) ja tarkoitus on selkeä sekä opiskelijan että toimeksiantajan kannalta
 • aihe on yksiselitteisesti, suppeasti ja selkeästi rajattu
 • tavoite, tutkimustehtävä ja teoreettiset lähtökohdat ovat loogiset ja yhdenmukaiset
 • a. aihetta koskeviin aikaisempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen on perehdytty riittävän syvällisesti
  b. toimeksiantajan organisaatioon, organisaation taustoihin ja organisaatiossa kehitettävään asiaan on perehdytty riittävän syvällisesti
  c. projektin kyseessä ollessa, aikaisemmat aihetta käsittelevät projektit on selvitetty ja kuvattu
 • aineiston keruu, kohdejoukko ja analyysisuunnitelma on kuvattu ja perusteltu tai kun kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö, niin sen sisältö (mitä), tuotantosuunnitelma (miten) ja niiden perustelut on kuvattu
 • eettiset ja luotettavuuskysymykset on otettu huomioon
 • resurssisuunnitelma on toteuttamiskelpoinen ja realistinen

Opinnäytetyösuunnitelman kokonaisuuden hyväksytty arviointi edellyttää opiskelijalta

 • hyväksytyn, kirjallisen, opinnäytetyösuunnitelman (hyväksyy ohjaava opettaja ja toimeksiantaja)
 • opinnäytetyösuunnitelman suullisen esittämisen seminaarissa
 • yhden opinnäytetyösuunnitelman suullisen ja kirjallisen vertaisarvioinnin (opinnäytetyön arviointiperusteiden mukaisesti)
 • osallistumista suunnitelmaseminaareihin
 • osallistumista kahteen valmiin opinnäytetyön esityksen kuunteluun ja sen (itse)arviointiin
 • osallistumista työelämän kanssa pidettäviin, aihetta ja projektia koskeviin, palavereihin/ ohjauskeskusteluihin

Hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman jälkeen voi tehdä kirjallisen toimeksiantosopimuksen (katso myös vakioehdot) työn tilaajan kanssa (loppuun) sekä hakea tarvittaessa aineiston keruulupaa kohdeorganisaatiolta, jos opinnäytetyön luonne sitä edellyttää. Lupa on hyväksytettävä ennakkoon myös ohjaavalla opettajalla.

Opiskelija ottaa  kopion toimeksiantosopimuksen ensimmäisestä sivusta ohjaavalle opettajalle, joka arkistoi sen soten arkistoon.

HUOM! Toimeksiantosopimuksella varmistetaan myös opinnäytetyön hankkeistus. Kyseiset hankkeistamisen kriteerit ovat Opetusministeriön laatimat.

Opinnäytetyösuunnitelma kokonaisuudesta antaa suoritusmerkinnän ammattikorkeakoulun pienryhmän koordinoiva opettaja.