Kypsyysnäyte

Opinnäytetyöhön liittyy pakollinen kypsyysnäyte. Ammattikorkeakoulun asetuksen (352/2003) 10 §:n mukaan "Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa". Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita asetuksen (352/2003) 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa. "Jos Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelija on saanut koulusivistyksensä ulkomailla tai muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä niin koulutusjohtaja päättää kypsyysnäytteen kielen." (http://www.finlex.fi)

Edellä mainituissa tilanteissa opiskelijan tutkintotodistuksen kohtaan kypsyysnäyte kirjoitetaan "Opiskelija on kirjoittanut kypsyysnäytteen englannin kielellä (tai muulla koulutusjohtajan hyväksymällä kielellä) ammattikorkeakouluasetuksen 8 §:n ja 10 §:n perusteella."

Kypsyysnäytteen kirjoittaminen

 • Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan seuraavasti:
  • Kaikki opinnäytetyönsä esittäneet opiskelijat kirjoittavat ensimmäisen kypsyysnäytteen samana päivänä (päivämäärä sovittu ennakkoon), johon ei ole ilmoittautumista. Ensimmäiseen kertaan osallistuu jokainen opinnäytetyön esittänyt opiskelija. Jos kypsyysnäyte on hylätty tai jos opiskelija osallistuu kahteen seuraavaan kertaan, yleisinä uusintatenttipäivinä, opiskelija ilmoittautuu ohjaavalle opettajalle toimittamalla tenttikuoren
 • Ennalta sovittuina päivinä (varmista tila/paikka) kun opinnäytetyö on viimeistelyvaiheessa tai jo esitetty. Opinnäytetyön ohjaaja antaa luvan kypsyysnäytteeseen osallistumisesta.
 • Valvotussa tilanteessa
 • Kirjoittamiseen saa käyttää aikaa 3 oppituntia eli 2 tuntia 15 min
 • Kirjoitelman pituus on noin yksi konsepti jokaiselle riville kirjoitettuna.
 • Kirjoitetaan käsin selvällä käsialalla
 • Jätetään riittävän leveät marginaalit
 • Kirjoitetaan yhdestä opinnäytetyön aihepiiriin kuuluvasta asiakokonaisuudesta, ohjaajan antamasta otsikosta (annettuja otsikoita/aiheita on 2-3), jossa opiskelija osoittaa taitonsa viestiä kirjallisesti oman alansa asioista.
 • Kirjoitetaan kirjoitelman tapaan (aloitus, käsittely, lopetus), jäsennelty, yhtenäinen ja itsenäinen kokonaisuus. Kirjoittaja määrittelee käyttämänsä käsitteet, liittää aiheen laajempaan kokonaisuuteen, yhdistää oppimaansa ja ajatteluaan. Perustelee valintojaan ja pystyy pohtimaan opinnäytetyöprosessiaan laajemmastakin kuin vain oman prosessinsa näkökulmasta.
 • Kirjoitelman lukijaksi kuvitellaan toinen saman alan asiantuntija, ellei tehtävänannossa ole tarkempia tietoja kohderyhmästä
 • Lukivaikeuksisen opiskelijan kypsyysnäytettä koskevat seuraavat erityisjärjestelyt edellyttäen, että opiskelija esittää asiantuntijan (esim. erikoislääkärin) lausunnon tilanteestaan:
  • Hän voi kirjoittaa pidempään kuin muut
  • Hän voi täydentää suoritustaan suullisesti

Arviointiperusteet

Kieliasu

Tekstin tulee olla luettavaa ja ymmärrettävää. Sen tulee noudattaa hyvän asiatyylin vaatimuksia ja sen tulee olla rakenteeltaan, kieliasultaan ja ulkoasultaan selkeä ja johdonmukainen kokonaisuus. Tekstin tulee aueta sellaisellekin lukijalle, joka ei tunne opinnäytetyön sisältöä.

Kypsyysnäyte on yksilöllinen tuotos ja sitä kirjoittaessa tulee noudattaa seuraavia periaatteita, jotka ovat myös kieliasun arvioinnin perusteet:

 • Kypsyysnäytteellä on otsikko ja se vastaa sisältöä
 • Kypsyysnäytteessä on selkeä alku, joka johdattelee aiheeseen. Johdannon jälkeen seuraa pääasioiden tarkastelua. Lopussa esitetään johtopäätökset tai yhteenveto. Asiaa kuvataan tekstissä loogisesti ja kirjoitelma muodostuu rakenteellisesti ehyeksi.
 • Käsiala on luettavissa. Isot ja pienet alkukirjaimet sekä sanarajat erottuvat toisistaan.
 • Tekstin tyyli on yleistajuista asiatyyliä, eikä teksti sisällä ammattislangia tai muita puhekielisyyksiä.
 • Teksti etenee kielen avulla ilman kuvioita tai taulukoita.
 • Teksti on jaettu kappaleisiin. Kappalejako on osoitettu jättämällä yksi tyhjä rivi kappaleiden väliin.
 • Teksti on mahdollisimman virheetöntä. Opiskelijan osoittaa hallitsevansa oikeinkirjoituksen ja välimerkkien perusasiat. Lyhenteitä on käytetty tarkoituksenmukaisesti.
 • Virkkeiden ja lauseiden välissä ei esiinny pahoja viittaussuhdevirheitä. Ilmaisu on sidosteistä ja viittaussuhteet ovat täsmällisiä.
 • Sanajärjestys on yksiselitteinen. Kirjoitelma on rakenteeltaan jäsennelty kokonaisuus.

Sisältö

 • Sisällöstä ilmenee opinnäytetyön aiheen ja prosessin syventämä ammatillinen asiantuntemus
 • Sisällössä on käsitelty otsikon ja aiheen kannalta ydinasiat
 • Tekstistä käy ilmi opiskelijan oman ajattelun ja pohjatekstin välinen suhde
 • Sisällössä ei ole asiavirheitä
 • Opiskelija osoittaa hallitsevansa opinnäytetyönsä aihepiirin ja prosessin
 • Sisällöstä ilmenee, että opiskelija osaa kriittisesti arvioida opinnäytetyönsä prosessia kokonaisuudessaan sekä osaa arvioida opinnäytetyönsä merkitystä itsensä ja työelämän kannalta.

Opiskelija saa palautteen ensimmäisestä kypsyysnäytteestä ilmoitettuna aikana (noin viikon sisällä sen kirjoittamisesta) koordinoivalta opettajalta ns. palautekeskustelussa. Hylätystä kypsyysnäytteestä saa yksilöllistä palautetta myös suomen kielen opettajalta. Jos kypsyysnäyte on hylätty, opiskelijan tulee ilmoittautua uusinta kypsyysnäytteeseen tenttikuorella, jonka hän toimittaa koordinoivalle opettajalle. Jos opiskelija ei saa kolmella yrityskerralla kypsyysnäytettä hyväksytysti suoritettua, keskustelee koordinoiva opettaja, suomen kielen opettaja, opinnäytetyön ohjaava opettaja ja opiskelija, mikä on ongelma ja miten toimitaan sen ratkaisemiseksi.

Kypsyysnäytteen asiasisällön arvioi opinnäytetyön ohjaaja ja kieliasun suomen kielen opettaja. Kypsyysnäyte pitää olla sekä sisällön että kielen puolesta hyväksytty ja se arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty. Kypsyysnäyte hylätään kielen osalta, jos siinä esiintyy toistuvia virheitä joissakin edellä mainituissa asioissa tai siinä on monia erilaisia virheitä, esimerkiksi virkerakenteet, välimerkit, yhdyssanojen ja vierassanojen kirjoitusasuvirheitä, numeroiden ja mittayksiköiden taivuttamiseen liittyviä virheitä. Sisällön osalta kypsyysnäyte hylätään, jos siinä esiintyy asiavirheitä, sisältö ei ole otsikon mukainen tai opiskelija ei hallitse opinnäytetyönsä aihetta tai/ja prosessia.