Aiheanalyysi

Opiskelija laatii opinnäytetyönsä aiheesta kirjallisen aiheanalyysin aiheanalyysilomakkeelle, josta pitää selvitä seuraavat asiat:

 • opinnäytetyön aihe, työnimi
 • aiheen valinta ja sen perustelut (opiskelija, työelämä, ammattikorkeakoulu)
 • opinnäytetyön toteutusympäristön, työyhteisön, yhteistyökumppanin kuvailu, jossa opinnäytetyö tehdään (lisäksi teettäjän puolelta oleva yhteyshenkilö)
 • opinnäytetyön tarve, jossa kuvaillaan lyhyesti asian kehittämisen/selvittämisen taustoja. Miten asia ilmenee työelämässä tällä hetkellä? Miksi asiaa pitää selvittää? jne.
 • opinnäytetyön tarkoitus (kuvaa sitä, mitä opinnäytetyössä tehdään: esimerkiksi kuvataan, selitetään, ennustetaan, vertaillaan) ja tavoitteet (kuvaa, mitä tietoa opinnäytetyöllä tuotetaan, mitä hyötyä siitä on tai mitä sillä kehitetään jne.) (Opinnäytetyön tavoitteet, Miksi opinnäytetyö)
 • rajaus ja alustava tutkimusongelma tai -tehtävä
 • yhteys aikaisempiin tutkimuksiin, kirjallisuuteen ja ammatillisen osaamisen keskusteluun, teoreettiset lähtökohdat (myös lähteet tekstiin ja lähdeluettelo)
 • mahdollinen vertainen, vertaisohjaus
 • aiheanalyysiin liittyvä tiedonhaun tehtävä
 • lähdeluettelo

Aiheanalyysin suullinen esitys ja käsittely tapahtuu pääsääntöisesti työjärjestykseen merkityillä aiheseminaaritunneilla mutta tarvittaessa erikseen sovitusti myös muilla oppi- tai osastotunneilla. Kirjallinen aiheanalyysi toimitetaan työelämän ohjaajalle, ohjaavalle ja koordinoivalle opettajalle sekä vertaiselle.

Kirjallinen aiheanalyysi arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä/hylätty ja sen hyväksyy opinnäytetyön ohjaava opettaja.

Aiheanalyysi on hyväksytty, kun siinä on kuvattu seuraavat asiat:
 • aiheen valinta ja sen perusteluja opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen sekä työelämä kehittämisen kannalta
 • opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytetyön toimeksiantajan esittämään aiheeseen, haasteeseen, tarpeeseen tms. sekä käytännössä että teoriassa niin, että pystyy kuvailemaan aiheeseen liittyviä taustoja monipuolisesti
 • opinnäytetyön alustava rajaus, tavoite ja tarkoitus on kuvattu ja perusteltu
 • opiskelija on tehnyt tiedonhakutehtävän (ja raportoinut sen) ja perehtynyt aihetta koskeviin ja sitä sivuaviin aikaisempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen siten, että aiheanalyysissa on kuvattuja analysoitu keskeisiä käsitteitä ja valittua viitekehystä lähteiden avulla
 • lähteet on merkitty oikein tekstiin ja lähdeluetteloon
 • aiheanalyysi raportoitu aiheanalyysilomakkeelle 

 

Aiheanalyysin kokonaisuuden hyväksytty arviointi edellyttää opiskelijalta
 • hyväksytyn, kirjallisen, aiheanalyysisuunnitelman (hyväksyy ohjaava opettaja)
 • aiheanalyysin suullisen esittämisen seminaarissa
 • osallistumista aiheanalyysiseminaareihin (100 %:n läsnäolo)
 • osallistumista työelämän kanssa pidettäviin, aihetta ja projektia koskeviin, palavereihin/ ohjauskeskusteluihin

Aiheanalyysin kokonaisuudesta antaa hyväksytyn suoritusmerkinnän opintorekisteriin (asioon) ja opiskelijan opinnäytetyön seurantalomakkeelle pienryhmän koordinoiva opettaja. Vasta hyväksytyn aiheanalyysi kokonaisuuden jälkeen opiskelija voi jatkaa opinnäytetyösuunnitelmaan.

Oman oppimisen tehostamiseksi ja ajan säästämiseksi opiskelijan suositellaan pidettäväksi oppimispäiväkirjaa koko opinnäytetyöprosessin ajan.