Opinnäytetyölle asetettavia tavoitteita


Sidos ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoimintaan ja tiivis työelämäsuhde ovat ammattikorkeakoulun opinnäytetöille luonteenomaisia piirteitä. Ammattikorkeakoulun projekteina toteutuvissa opinnäytetöissä opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus yhteistyöhön eri tahojen kanssa.

Työelämälähtöinen opinnäytetyö liittyy ammattikäytäntöjen sosiaaliseen kontekstiin ja se pyrkii ratkomaan käytännössä kohdattuja pulmia. Työn muuttuminen dynaamisemmaksi ja monimutkaisemmaksi on johtanut siihen, ettei rutiinimainen toimintatapa riitä, vaan tarvitaan uusia ajattelu- ja toimintamalleja nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tämä edellyttää tietoista ja reflektiivistä suhdetta toimintakäytäntöihin sekä teoreettisen perustan haltuun ottamista ja uusien ratkaisujen tuottamista. 

Opinnäytetyön alkuvaiheessa on määriteltävä kolme tavoitetta

  1. opinnäytetyön oppimistehtävä (opiskelijan oppimistavoitteet)
  2. kehittämistehtävä (työelämän tavoitteet)
  3. tutkimustehtävä (opinnäytetyö osana ammattikorkeakoulun t&k työn tavoitteita)

Tavoitteiden täsmentämiseksi tarvitaan opinnäytetyön tekijän, työelämän edustajan ja työtä ohjaavan opettajan yhteinen tapaaminen.

Perehdy tarkemmin opinnäytetyön tavoitteisiin Opinäytetyö - Koulutus - Tavoitteet