Opinnäytetyön aihetta käsittelevään
materiaaliin perehtyminen


On opinnäytetyön peruskallio!

Katso myös Tiedon hakijan ja löytäjän opas.

Kun mietit itseäsi kiinnostavaa opinnäytetyön toimeksiantoa ja aihetta (aihepiiriä), niin selvitä aluksi, mitä itse tiedät jo aiheesta. Katso luentomuistiinpanot, opetusmonisteet, kirjalliset tehtävät ja silmäile alustavasti aihetta käsittelevää kirjallisuutta. Hyödynnä tiedonhaussa ammattikorkeakoulun kirjastoa. Perehdy opinnäytetyön aiheen ideointi- ja suunnitteluvaiheessa huolellisesti aihetta käsittelevään kirjallisuuteen, aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin.

Näin saat selville

 • mitä tietoa aiheesta on jo olemassa
 • millaisilla menetelmillä aihetta on selvitetty
 • millaisia aineistoja on jo käytettävissä ja
 • milloin aihetta on aikaisemmin tutkittu

Kun olet tehnyt tiedonhakuja ja löydät aihettasi käsittelevän lähteen, saat siitä kokonaiskuvan silmäilemällä siitä seuraavat asiat:

 • nimi (otsikko)
 • tiivistelmä
 • johdanto
 • tulokset
 • johtopäätökset
 • pohdinta
 • jatkotutkimusaiheet
 • luotettavuus.

Ennen kuin aiot käyttää löytämääsi lähdettä opinnäytetyössäsi, selvitä siitä vielä seuraavia tietoja:

Lähteiden arviointikriteereitä (Hämeen amk:n sivuilta muokattuna). Hyödyllistä tietoa lähteiden ja tilastojen käytöstä saa myös tilastokeskuksen verkkosivujen verkkokoulusta.

LÄHTEEN ARVIOINTI-KRITEERIT

PAINETTU LÄHDE-KIRJA, TUTKIMUS tms.

VERKKOTIETOLÄHDE Kirjastojen elektroniset tietokannat

VERKKOTIETOLÄHDE Internet

Paikkansa-pitävyys Miten luotettavia ja virheettömiä lähteessä esitetyt tiedot ovat? Erityisen tärkeää käytettäessä viranomaislähteitä!

Onko lähde käynyt läpi toimitusprosessin (ns. refereen) ja asiatietojen tarkistuksen?

Varmista lähteen alkuperäisyys ja aitous

Varmistu, mistä asiasta dokumentti kertoo?
Elektronisten tietokantojen sisältö on kontrolloitua ja tuottaja selkeästi määritelty.

Tietokantojen aineisto on valikoitu yleensä tieteenalakohtaisesti, esim. OVID, IEEE.

Tietokantojen hakutulosten arvioinnissa pätevät painettujen lähteiden arviointikriteerit.
Ota huomioon se, että melkein kuka tahansa voi julkaista tuotoksiaan verkossa

Useimmat verkkosivut eivät käy läpi toimitusprosessia ja tietojen tarkistusta
Tekijyys Arvio kirjoittajan asiantuntemus aiheesta?

Arvioi lähteen kirjoittajan tunnettavuus ja arvostus
Arvio kirjoittajan asiantuntemus aiheesta?

Arvioi lähteen kirjoittajan tunnettavuus ja arvostus
Usein on vaikea päätellä, kuka on vastuussa verkkosivulla esitetyistä tiedoista ja mielipiteistä

Vaikka verkkosivuilla on tekijän nimi, tiedot hänen pätevyydestään puuttuvat usein

Verkkosivuista vastuussa olevan julkaisijan tiedot puuttuvat usein
Objektiivi-suus Arvioi aiheen käsittelyn monipuolisuutta

Vaikutetaanko tekstillä/tiedolla lukijan mielipiteisiin?
Arvio kirjoittajan asiantuntemus aiheesta?

Arvioi lähteen kirjoittajan tunnettavuus ja arvostus
Aineiston tuottaneen henkilön / ryhmän tavoitteista ja päämääristä on usein vaikea saada tietoa

Verkkoaineiston tavoitteena on usein tuoda esiin ainoastaan sivun tekijän oma mielipide aiheesta
Ajan-tasaisuus Varmista esitettyjen tietojen ajantasaisuus

Selvitä lähteen julkaisuajankohta, paikka ja niiden ilmoittaminen?
Varmista esitettyjen tietojen ajantasaisuus

Selvitä lähteen julkaisuajankohta, paikka ja niiden ilmoittaminen?
Verkkosivujen ajantasaisuutta on vaikea arvioida, koska niistä puuttuu usein julkaisuajankohta

Jos verkkosivuilla on päivämäärä, se voi tarkoittaa ajankohtaa, jolloin tieto on
- ensimmäisen kerran tuotettu esim. paperimuodossa
- siirretty verkkoon
- viimeksi tarkastettu tai muutettu

Verkkoaineiston pysyvyys ja jatkuvuus on ongelma
Kattavuus Selvitä, mitä aiheita lähteessä käsitellään?

Miten syvällisesti ja perusteellisesti aiheita käsitellään?
Selvitä, mitä aiheita lähteessä käsitellään?

Miten syvällisesti ja perusteellisesti aiheita käsitellään?
Verkkosivun sisältö voi olla toinen kuin paperiversion

Usein on vaikea arvioida verkkosivun laajuutta ja kattavuutta

Miksi aikaisempaan lähdeaineistoon on hyvä perehtyä?

Katso Aikaisempaan kirjallisuuteen/materiaaliin perehtyminen

Sosiaali- ja terveysalalla on tehty tutkimuksia, joissa on selvitetty kirjallisuuden käyttöä opinnäytetöissä ja tutkittua tietoa päätöksen teon tukena.

Stenfors, Paula. 1999. Tieteellisen ja kriittisen ajattelun kehitys hoitotyön koulutuksessa : seurantatutkimus sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja kätilökoulutuksesta. Acta Universitatis Tamperensis; 657. Tampereen yliopisto. http://acta.uta.fi/teos.phtml?1474

Elomaa, l. 2003. Tutkimustiedon käyttö ja sen edellytykset hoitotyössä. Tutkiva Hoitotyö 1 (2), 4-9.

Mattila, L-R. & Koivisto, V. & Häggman-Laitila, A. 2004. Tutkimustiedon hyödyntäminen kliinisessä hoitotyössä ja sen opiskelussa. Tutkiva Hoitotyö 2 (4), 30-35.

Tekniikan koulutusalalta on tehnyt opinnäytetyöhön liittyvän tutkimuksen

Frilander-Paavilainen, E-L. 2005. Opinnäytetyö asiantuntijuuden kehittäjänä ammattikorkeakoulussa. Tutkimuksia 199. Helsingin yliopisto. http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/kay/kasva/vk/frilander-paavilainen/

Jaatinen, P. 2004. Miltä SAMKin opinnäytetyöt näyttävät toisin silmin? Satakunnan ammattikorkeakoulun vuoden 2002 opinnäytetöiden arvioinnista tehty tutkimus. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sarja A, Tutkimukset 1. Pori. Lauttapaino Oy, Huittinen

Koulutusalakohtaisista käytänteistä ja opinnäytetyön aiheesta riippuen, käytettävä lähdemateriaali voi vaihdella suuresti.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla pyritään käyttämään opinnäytetyössä primäärilähteitä, joita ovat alkuperäiset tutkimukset ja lehdet (tieteelliset), teokset, sekä arkisto-, tilasto- ja haastatteluaineistot. Opinnäytetyön tekemisessä tulee aina pyrkiä hyödyntämään mahdollisimman paljon primaarisia lähteitä. Lähteiden käyttämisessä pyritään aiheen käsittelyn monipuolisuuteen. Oppikirjat, esitteet, muistiot ja ammattilehdet eli ns. sekundäärilähteet käy vain erityistapauksissa. Sekundaarilähteitä ovat myös kokoelmateokset, kirjallisuuskatsaukset ja yleisteokset.


Kirjallisuutta

Uusitalo, H. Tiede, tutkimus ja tutkielma. WSOY. Uusin painos.

Hirsjärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P. Tutki ja kirjoita. Tammer-Paino Oy. Uusin painos

http://graduttaja.joensuu.fi/index.php

http://tilastokeskus.fi/tk/tp/verkkokoulu/index.html