Opinnäytetyöprosessi opiskelijan silmin - opinnäytetyösuunnitelmasta lopulliseen opinnäytetyöhön


Opiskelija Kirsi Suorsa, STH4
Syksy 2007

Opinnäytetyö

Opinnäytetyösuunnitelman laatimisesta ja esittämisestä on kulunut jo puoli vuotta. Opinnäytetyösuunnitelman suullisen esittämisen seminaareista saamani palaute oli rakentavaa. Otin vertaisten ja opettajien ehdotukset tosissaan lähtiessäni työstämään opinnäytetyötäni. Opettajat vakuuttivat opinnäytetyön olevan ”hyvällä mallilla.” Opinnäytetyöprosessin loppuvaiheessa kuitenkin totesin, ettei opinnäytetyöni tainnut sittenkään olla vielä millään mallilla. Työtä riitti vielä useiksi kuukausiksi eteenpäin aivan viime metreille saakka.

Kesällä 2007 en keskittynyt opinnäytetyöhön juuri lainkaan. Työharjoitteluni veivät huomioni ja paluu arkeen tapahtui kolisten syksyllä 2007. Opinnäytetyön ohjauspalaverit niin opettajien kuin työelämäohjaajien kanssa olivat edelleen antoisia. Sain aina uutta ajateltavaa ja työstettävää. Opinnäytetyön osana laatimani perehdyttämissuunnitelma – lomake valmistui tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Heiltä saamani palaute ja tuki oli korvaamatonta opinnäytetyöprosessissa.

Esitin opinnäytetyöni 5.11.2007. Opinnäytetyön esitteleminen tuntui mukavalta. Huomasin kehittyneeni niin esiintymistaidoiltani kuin asiantuntijuudeltani. Pystyin vastaamaan yleisön esittämiin kysymyksiin perustellen ja etenemään esityksessäni johdonmukaisesti. Opinnäytetyön esitysseminaari koostui opinnäytetyön esityksestä, vertaisen arvioinnista, yleisön kanssa käydystä keskustelusta, työelämäedustajan ja opettajien arvioinnista. Sain palautetta ja korjausehdotuksia. Sain myös kiitosta opinnäytetyöstäni. Työelämä oli tyytyväinen yhteistyöhön ja tilaamaansa opinnäytetyöhön ja sen avulla tuotettuun perehdyttämissuunnitelma – lomakkeeseen.

Esityksen jälkeen alkoi kiivas loppurutistus. Opinnäytetyön sisältöön tulleet muutosehdotukset tein parhaan kykyni mukaisesti. Ajan puute aiheutti pientä priorisointia, ja ihan kaikkea palautetta en voinut hyödyntää. Korjailin tekstiäni myös asiakirjoittamisen opintojaksolla omaksumieni kriteerien mukaisesti. Tässä opinnäytetyöprosessin vaiheessa kaipasin eniten toisen opiskelijan tukea. Olisi ollut mukava jakaa toisen kanssa opinnäytetyön herättämiä mielipiteitä ja pohtia asioita yhdessä. Onnekseni jokainen palaveri ohjaavan opettajan ja työelämäohjaajani kanssa antoi minulle uutta puhtia. Opinnäytetyön palautusviikolla opinnäytetyö vaati kaiken huomioni. Parhaimmillaan (pahimmillaan?) vietin 11 tuntia vuorokaudesta opinnäytetyön parissa. Opinnäytetyön palauttaminen koordinoivalle opettajalle helpotti elämääni kerta heitolla. Nyt se on ohi, ja olen vapaa tekemään ja ajattelemaan muutakin kuin opinnäytetyötä.

Tarkastellessani opinnäytetyöprosessia näin jälkeenpäin, voin todeta ammatillisuuteni kehittyneen lähtötilanteesta. Ammatillinen osaamiseni kehittyi muun muassa yhteistyötaidoilta (vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot), kehittämis- ja tutkimusvalmiuksilta, päätöksenteko- ja viestintätaidoilta.

Aiemmin suorittamani opinnot tarjosivat erilaisia valmiuksia opinnäytetyön toteutukselle. Varmaa on se, että en olisi pystynyt tekemään opinnäytetyötä koulutuksen alussa ”pystymetsästä tulleena”. Tiedonhallintataidot informaatioteknologian perusteineen ja tuotteistamisineen olivat korvaamattomat tuotteistettua opinnäytetyötä tehdessäni. Viestintätaitojakin tarvitsin: kokous- ja neuvottelutaidot olivat koetuksella osallistuessani Uuden työntekijän perehdyttäminen ja osaamisen kehittämisen- työryhmän kokouksiin. Hoitotyön teoreettisissa perusteissa sain valmiuksia ajatella hoitotyötä teoreettisesti, mistä oli hyötyä opinnäytetyön toteutuksessa. Projektitoiminnan perusteissa saavuttamani tiedot ja taidot auttoivat minua toimimaan Osaamisen johtamisen -projektissa. Opinnäytetyön kannalta ensiarvoisessa asemassa olivat opinnäytetyön toteuttamiseen liittyvät asiat. Asiakirjoittamisen opintojakso olisi ollut hyödyllinen, jos olisin suorittanut sen ajoissa. Asiakirjoittamisen tyyli kehittyi joka tapauksessa opinnäytetyöprosessin aikana.