Kokemuksia opinnäytetyösuunnitelman tekemisestä


Th- opiskelija Heidi Väisänen STH3SA
19.1.2006

Heidi Väisänen opinnäytetyösuunnitelma 

Aiheanalyysin esittämisen jälkeen pidin taukoa opinnäytetyön tekemisestä. Tuntui siltä, että ajatukset pitäisi saada välillä kokonaan pois aiheesta. Saimme teoriaopintoja kyseisen vaiheen tekoon. Silloin käytiin hyvin läpi, mitä suunnitelmassa tulee olla. Saimme myös monisivuisen ohjeen, missä oli todella hyvin kerrottu asiasta (miksi suunnitelma tehdään ja mitä se tarkalleen ottaen sisältää eli kuinka suunnitelmassa täsmentyy mitä, miksi, milloin, missä ja miten aihetta on tarkoitus selvittää).

Minulla oli hyvät asetelmat lähteä tekemään opinnäytetyösuunnitelmaa, koska olin tehnyt jo paljon työtä aiheanalyysiin. Minulle oli selvää, että suunnitelman tulee olla noin 10 sivun pituinen, joten minun piti tiivistää ja samalla tarkentaa aiheanalyysiäni. Hyväksytystä aiheanalyysistä muokkasin edelleen teoreettista viitekehystä. Hankin lisää kirjallisuutta sekä tutkimuksia. Lähinnä jouduin tiivistämään aiheanalyysissä käyttämääni teoriaosuutta, jotta suunnitelmasta ei tulisi liian pitkä. Tämä suunta tuntui tosin vähän oudolta. Kokonaisuudessaan siis tarkensin asioita ja tiivistin jo kirjoittamaani tekstiä. Tarkennusta sain esimerkiksi tutkimuksista sekä ohjauspalavereista ohjaavan opettajan ja toimeksiantajan kanssa. Tarkensin myös aikataulusuunnitelmaani, jonka tekemisen koin syksyllä vaikeaksi. Nyt minulla on mielestäni selkeä käsitys siitä, mitä tulen tänä keväänä tekemään ja mitä on vielä edessä. Koska teen opinnäytetyötä yksin koen, että minulla on helppo suunnitella aikataulu. Saan tehdä työtä silloin kun se minulle sopii. Olen huomannutkin, että minulle sopii tyyli, jossa teen opinnäytetyötä kerralla paljon eteenpäin ja välillä anna ajatusten levätä tämän asian tiimoilta lähes kokonaan.

Opinnäytetyösuunnitelmaan laadin liitteeksi lupa-anomuksen, joka on suunnattu Kainuun ammattiopiston johtavalle rehtorille. Suunnittelin myös alustavasti aiheita kyselylomakkeeseen teoreettisen taustan ja tutkimusongelmien pohjalta. Kokoan siis kyselylomakkeen itse, mutta käytän apuna esimerkiksi kouluterveystutkimuksia sekä AUDIT -päihdetestiä. Liitteeksi suunnittelin alustavaa sisällysluetteloa lopulliseen työhöni. Sitä miettiessä pohdin omaa tulevaa opinnäytetyötäni ja katsoin useista opinnäytetöistä, millaisia tyylejä niissä on käytetty.

Esitin opinnäytetyösuunnitelmani heti joululomalta palattuani. Sain myönteistä palautetta, mutta myös jotain täsmennettävää siinä ilmeni kuten tutkimusongelmat. Lisäksi suunnitelmasta puuttui se, miten raportoin tutkimustulokset (esimerkiksi suorasanaisesti, frekvensseinä, prosentteina, suorina lainauksina). Olen vielä pohtinut myös teoreettista viitekehystä ja muokannut sitä taas eri järjestykseen. Olen jutellut ohjaavan opettajan kanssa ja olemme arvioineet sen nyt hyväksi. Lopullisen opinnäytetyösuunnitelman palautus on helmikuun puoleen väliin mennessä, johon pyrin tekemään myös kyselylomakkeen valmiiksi. Näin pystyn palauttamaan suunnitelman sekä ohjaavalle opettajalle että toimeksiantajalle, jotta he voivat sen hyväksyä.

Kokonaisuudessaan koin suunnitelman tekemisen mielekkäänä. Tekemiseen saatiin hyvät ohjeet ja alusta lähtien minulla oli kuva, mitä tähän vaaditaan. Tarkan suunnitelman tekemisestä on hyvä jatkaa opinnäytetyötä eteenpäin teoriatiedon lisäämisellä sekä mittarin laatimisella. Aiheanalyysin tekemisen aloittaminen oli vähän vaikeaa, koska asiat tuntuivat olevan auki, mutta suunnitelman teon koin selvänä ja se oli erittäin hyvin ohjeistettu.