Itsearviointi


Itsearviointi
tarkoittaa sanan mukaisesti arviointia itsestään, joka on tärkeä elementti itseohjautuvasta oppimisesta puhuttaessa. Itseohjautuvuuteen liitetään ominaisuudet vastuullisuus, oma-aloitteisuus, kriittisyys, kykenevyys valinnantekoon ja yhteistyökykyisyys. Itseohjautuvuudessa tai autonomiassa on kyse oppimisprosessin haltuunoton lisäksi opiskelijan sisäisen tietoisuuden laajentamisesta. Se auttaa ajattelemaan, mikä on omalle oppimiselle hyväksi. Sen avulla opiskelija myös sitoutuu työskentelemään ja suuntaa oppimansa tavoitteisiin.

Opinnäytetyön arvioinnissa keskeisenä haasteena on sellaisen kokemuksen ja tietotaidon saavuttaminen, joka on käyttökelpoista myöhemminkin monimuotoisella ammattiuralla. Itsearviointi merkitsee oman oppimisen ja opiskelun reflektiivistä lähestymistapaa. Jos itsearviointi osoittaa puutteita, oppija pyrkii kehittämään niitä.

Itsearviointi on oppimisen välttämätön piirre, joka liittyy arvioitsijan metakognitiivisiin taitoihin. Tavoitteena on, että opiskelijalla on realistinen näkemys omasta oppimisestaan ja osaamisestaan. Itsearvioinnin avulla opiskelija miettii myös itseään oppijana samalla kun arvioi opinnäytetyölle asettamiaan tavoitteita ja niiden saavuttamista. Kriittinen ja reflektiivinen arviointi kohdistuu omaan toimintaan ja paljastaa itsestäänselvyyksien taustalla vallitsevat piilomerkitykset.

Ohjaajien ja opponentin arviointi on osa itsearviointia. Opiskelijan kannattaakin opinnäytetyön prosessin aikana pyytää ohjaajilta arviointia oppimisestaan, jos on epävarma tai jos haluaa saada vahvistusta itselleen. Arvioinnin jälkeen on syytä arvioida itse uudelleen, miten muiden arvio sopii yhteen oman arvioinnin kanssa. Toisten arviointi syventää opiskelijan omaa näkemystä ja itsetiedostusta. Parhaimmillaan itsearviointi on yhdessä oppimista ja jaettua asiantuntijuutta, jolloin opiskelija ja ohjaajat jakavat vastuun oppimisesta. Arviointi on eettistä asiantuntijuutta, valintojen tekemistä, joka kuuluu ihmisenä olemiseen ja oppimiseen.

Itsearviointi on myös väline ohjaajille ohjauksen ja opinnäytetyön kehittämiseksi. Se ei ole väline muiden opiskeluasioiden puolesta. Itsearviointiin sisällytetään asioita, jotka koskettavat opinnäytetyötä. Se on opinnäytetyön ja opiskelijan oppimisen laadun arviointia parhaimmillaan. Opinnäytetyön arviointi on jatkuva prosessi, jonka kuluessa sekä ohjaajat että ohjattavat tarvitsevat palautetta tekemisestään. Olennaista on se, miten arviointi vaikuttaa siihen, millaisia oppimiskokemuksia opiskelija saa.

Kajaanin ammattikorkeakoulussa opiskelija tekee itsearviointia koko opinnäytetyöprosessin ajan. Ryhmän tehdyssä opinnäytetyössä jokainen opiskelija tekee oman, itsenäisesti, arvioinnin.

Opiskelijan itsearviointi opinnäytetyössä mm.

  1. Prosessin aikana se ilmenee opiskelijan pitämässä oppimispäiväkirjassa ja opinnäytetyön ohjauskeskusteluissa (ohjausmuistiot). Itsearviointi näkökulma on ohjauskeskustelujen lähtökohta.
  2. Prosessin lopussa opiskelija tekee kirjallisen itsearvioinnin lomakkeelle, jonka hän palauttaa ohjaavalle opettaja opinnäytetyön esityksen jälkeen
  3. Lisäksi opiskelija keskustelee opinnäytetyön tekemisestä ja oppimisesta ohjaajien kanssa kirjallisen itsearvioinnin jälkeen

Itsearviointilomakkeen sisältö koostuu niistä oppimisen kannalta keskeisistä asioista, joihin opinnäytetyöllä ammattikorkeakoululain myötä pyritään vastaamaan. Tärkeää on arvioida myös opinnäytetyöprosessin aikana ilmenneitä haasteita ja opinnäytetyön innovatiivisuutta (hyödynnettävyyttä).