Opinnäytetyön arviointiperusteet

Opinnäytetyön arviointi perustuu sille asetettuihin tavoitteisiin ja ammattikorkeakoulun pedagogisiin ratkaisuihin.

Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan ammatillisen osaamisen oppiminen kohti asiantuntijuutta, tutkiva ja kriittinen työote sekä työelämän kehittämisen näkökulma. Nämä kolme ulottuvuutta muodostavat opinnäytetyön arvioinnin kokonaisuuden. Ulottuvuudet ilmenevät erilaisissa yhteyksissä kuten ohjauksessa, seminaareissa, opinnäytetyön markkinoinnissa, kirjallisessa raportissa, opiskelijan tavassa kertoa aihetta koskevista asioista jne.

Opinnäytetyön arvioinnissa korostuu edellä kuvatut kolme ulottuvuutta siten, että kiitettävässä opinnäytetyössä ne täyttyvät kaikki. Erilaisten opinnäytetöiden kohdalla ulottuvuudet voivat korostua hieman eri tavalla. Arvosanaa annettaessa ei lasketa eri ulottuvuuksien keskiarvoa vaan arviointi on kokonaisuus.

Opinnäytetyön hyväksytyksi tuleminen edellyttää, että sen kieli on ymmärrettävää ja teksti on asiatyyliä. Lisäksi opinnäytetyön pitää liittyä opiskelijan koulutusammattiin ja siinä tulee noudattaa tutkimuksen tekemisen yleisiä eettisiä ohjeita. Opinnäytetyössä tehdyt perusratkaisut pitää pääosin hallita samoin kuin opinnäytetyössä pitää käyttää alan tutkimuskirjallisuutta.