Kyselylomake


Kyselylomakkeen laatijan on tiedettävä tarkasti tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat ennen kyselylomakkeen laatimista. Kyselylomakkeen tekemiseen kannattaa uhrata aikaa ja vaivaa. Hyvin suunniteltu, selkeä ja loppuun asti mietitty lomake on edellytys hyvälle tutkimukselle.

Ohjeita:

 • selkeät vastausohjeet
 • kysymykset numeroidaan juoksevasti
 • kysymykset etenevät loogisessa järjestyksessä
 • kysymykset ryhmitellään aihealueittain, jotka voidaan myös otsikoida
 • yhdessä kysymyksessä kysytään selkeästi yhtä asiaa, ei useampaa
 • taustamuuttujia tarpeeksi ja tutkimuksen kannalta oikein valittuja
 • kysymysten rakennetta pohdittaessa ON JO MIETITTÄVÄ mitä tilastollisia menetelmiä tullaan käyttämään (huomioitava siis muuttujien mitta-asteikot)
 • asiat kysytään niin, että lomakkeen tiedot on helppo koodata sekä käsitellä tilasto-ohjelmalla
 • lomake ei saa olla pitkä
 • yleisvaikutelma lomakkeesta selkeä, houkutteleva ja ei liian tiivis
 • valmiissa vastausvaihtoehdoissa esitetään kaikki mahdolliset vastausvaihtoehdot, lisäksi tarvittaessa laitetaan vaihtoehto ”muu, mikä”
 • väittämissä, vastauksissa, jossa vastausvaihtoehdot ovat esimerkiksi seuraavat:
  täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, täysin eri mieltä 
  erittäin hyvä, hyvä, ei hyvä eikä huono, huono, erittäin huono 
  muuttujan arvoille annetaan tavallisesti numeeriset arvot 5, 4, 3, 2 ja 1. Jos voidaan olettaa, että vastaajat pitävät eri vaihtoehtojen välimatkoja yhtä suurina, niin asteikkotyyppi tulkitaan välimatka-asteikoksi, jolloin muuttujalle voidaan laskea mm. keskiarvo ja keskihajonta. Jos kyseessä on asia, jota jotkut vastaajat eivät tunne, silloin lisätään vastausvaihtoehtoihin ”en tunne asiaa”, jonka numeeriseksi arvoksi annetaan joku numero. Kun lasketaan esim. tunnuslukuja on muistettava sitten nämä ”en tunne asiaa” –vastaukset poistaa tarkasteltavien joukosta.