Tilastollisen osuuden prosessi
(kvantitatiivisen tutkimuksen prosessi)Tutkimusongelma(t) /
Perusjoukon eli kohde-
ryhmän määrittely
Tiedonkeruumenetelmän
valinta
V V
Otantamenetelmän valinta / Otanta Valmiit rekisterit
V V
Tiedonkeruulomakkeen laatiminen ja testaus
V
Tutkimusaineiston keruu
V
Aineiston tallennus
V
Aineiston kuvaaminen ja analysointi sekä tulosten tulkinta ja raportointi
V
Johtopäätösten tekeminen