Tilastotiedettä ja määrällistä tutkimusta koskevaa kirjallisuutta


Heikkilä, T. 2004. Tilastollinen tutkimus. Edita Oy. Helsinki

Hirsjärvi, S. & Remes, P. 2000. Tutki ja kirjoita. Palmer-Paino Oy. Tampere

Holopainen, M. & Pulkkinen, P. 2004. Tilastolliset menetelmät. Dark Oy. Vantaa

Holopainen, M. & Tenhunen, L. & Vuorinen, P. 2004. Tutkimusaineiston analysointi ja SPSS. Yrityssanoma Oy. Järvenpää

Karjalainen, L. 2004. Tilastomatematiikka. Pii-kirjat. Mikkeli

Kuusela, V. 2000. Tilastografiikan perusteet. Oy Edita Ab. Helsinki

Metsämuuronen, J. 2004. Pienten aineistojen analyysi. International Methelp Ky. Helsinki

Metsämuuronen, J. 2000. SPSS aloittelevan tutkijan käytössä. International Methelp Ky. Helsinki

Metsämuuronen, J. 2000. Tilastollisen kuvauksen perusteet. International Methelp Ky. Helsinki

Metsämuuronen, J. 2000. Tilastollisen päättelyn perusteet. International Methelp Ky. Helsinki

Nummenmaa, L. 2004. Tilastolliset menetelmät. Tammi. Helsinki

Niemi, H. & Tourunen, K. 1996. Tilastoista tiedoiksi. Tilastokeskus. Helsinki

Valli, R. 2001. Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. PS-kustannus. Jyväskylä