2 Aihe, sisältö ja laajuus


Opiskelija hankkii työnsä aiheen mieluiten itse. Työtä valvova ammattiaineen opettaja voi avustaa hankinnassa. Valitun aiheen pitää liittyä suuntautumisvaihtoehdon ammattiaineisiin, ja sen tulee olla tyypillinen insinöörin työtehtävä. Se voi olla esimerkiksi suunnittelu- tai tuotekehitystehtävä, valmistusmenetelmän valinta- tai kehitystehtävä, tietokoneohjelman laadinta tai jokin tutkimustyö.

Insinöörityön laajuus on viisitoista opintopistettä eli noin kymmenen työviikkoa, mikä vastaa noin kahden ja puolen kuukauden työpanosta. Työhön ja sen ohjaukseen on varattu tilaa ylimmän luokan viikkotyöjärjestyksessä.

Tekijän tulee tehdä työnsä itsenäisesti, mutta tarvittaessa tukea saa työn tilaajalta ja valvojalta. Työn tyypillisiä päävaiheita ovat seuraavat:

  • tutustuminen tehtävään
  • lähtötietojen ja alkuaineiston kerääminen
  • työsuunnitelman ja aikataulun laatiminen
  • annetun tehtävän suorittaminen
  • työn edistymisen raportointi
  • dokumentointi
  • dokumentin luovuttaminen ja esittely.

Jos tehtävä on hyvin laaja, työ voidaan antaa usean opiskelijan työryhmälle. Ryhmätyössäkin on oltava selkeä työnjako, ja arvioinnin helpottamiseksi jokaisen ryhmätyöhön osallistuneen tulisi laatia oma kirjallinen dokumentti suorituksestaan.