Etusivu / fi / Opinnäytetyöpakki / Ohjauksen taustaa

Opinnäytetyön ohjauksen taustaa


Opinnäytetyön ohjausprosessiin liittyy läheisesti vastuu ja sitoutuminen. Vastuu käsitteenä on kausaalinen, koska henkilöllä on vastuu vain aiheuttamistaan asioista eli oman toimintansa ja suunnittelunsa tuloksista. Ihminen on vastuussa siitä, mitä jätti tekemättä, kun tekeminen olisi ollut hänelle hyväksi. Kun kyseessä on opinnäytetyö, opiskelijalla on päävastuu oppimisestaan ja opinnäytetyön tekemisestä ja ohjaajilla päävastuu ohjauksen järjestämisestä siten, että opiskelija valmistuu ajoissa ja oppii prosessissa. Kaikkien osapuolien sitoutuminen työelämässä toteutettuun opinnäytetyöhön tuottaa oppimistuloksia ja hyötyä. Yhteinen sitoutuminen näkyy siinä, miten opinnäytetyön ohjaajat ja työyhteisöt järjestävät toiminnan opiskelijan oppimisprosessia tukeviksi. Voidaan sanoa, että opinnäytetyön ohjaus merkitsee sitä, että siinä oppiminen ja ohjaus kiinnittyvät työelämän reaalitodellisuutteen ja sieltä nouseviin ongelmiin.

Ohjaus ei kohdistu pelkästään opinnäytetyön sisältöjen oppimiseen, vaan ohjauksen aikana mahdollistuu sosiaalistumista työpaikan toimintakulttuuriin ja työelämän pelisääntöihin. Ohjausprosessissa on keskeistä ohjaajan, oppijan ja ympäröivän todellisuuden välinen dialogi. Dialogisuus ohjauksessa merkitsee opettajan, opiskelijan ja työelämäohjaajan tasavertaista, vastavuoroista suhdetta ja kommunikaatiota, jossa osapuolet pyrkivät yhdessä määrittämään tilannetta.

Opinnäytetyön ohjaukseen liittyvät käsitykset ja käytänteet vaihtelevat ammattikorkeakouluittain ja koulutusohjelmittain. Opinnäyteprosessin ongelmat kulminoituvat selkeästi opinnäyteprosessin ohjauksen kysymyksiin. Erityisesti työelämän ja oppilaitoksen järjestämän ohjauksen ongelmiin. Työelämän ja oppilaitoksen opinnäyteyhteistyö on vielä muotoutumassa. Niin sanottu kolmikanta- tai nelikantayhteistyö työelämän, opiskelijan, vertaisen (opponentin) ja oppilaitoksen välillä näyttää olevan riittämätöntä ja heikosti organisoitua. Opiskelijan näkökulmasta arvioituna opinnäyteprosessi kulkee edelleen kahdella tasolla, työelämässä ja ammattikorkeakoulussa. Tähän haasteeseen yritetään vastata laadittavilla valtakunnallisilla opinnäytetyön ohjauksen laatusuosituksilla. Suositusten luonnosvaiheessa korostuu opinnäytetyön ohjauksen ohjaussuhde, ohjauksen tavoitteet ja prosessi sekä ohjausympäristö. Suositukset ovat valmiit syyskuussa 2006.