Etusivu / fi / Opinnäytetyöpakki / Ohjauksen pelisäännöt

Ohjauksen pelisäännöt


Katso video ohjauksesta.


Mitä on ohjaus?

Ohjaus voidaan määritellä vuorovaikutteiseksi ja kasvattavaksi kokeneen henkilön ja aloittelijan väliseksi suhteeksi, jonka tavoitteena on opiskelijan ammatillinen ja henkilökohtainen kehittyminen. Ohjauksessa korostuu ohjaussuhde ja sen kehittävä luonne, jota voidaan kuvata dialogiksi. Avoimella dialogilla tarkoitetaan rakentavaa ja luovaa toimintaa, jossa ohjaajan ja ohjattavan vuorokuuntelu säilyttää yhteyden todellisuuteen. Opinnäytetyön ohjaus voidaan määritellä siten, että se on säännöllistä keskustelua opinnäytetyön edistymisestä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa ohjaajan ja ohjattavan kanssa.


Miksi ohjausta?

Tehokas opinnäytetyön ohjaus auttaa opiskelijaa opinnoista suoriutumiseen määräajassa ja nopeuttaa valmistumista. Erityisesti opinnäytetyön aloittamisen hidastumisen on todettu pidentävän opiskeluaikoja. Ohjauksella on merkitystä opinnoissa edistymiselle, jossa opiskelijoiden ja ohjaajien vastuiden määrittely on keskeistä. Siksi esimerkiksi ammattikorkeakoulujen on määriteltävä, miten tuetaan opiskelijan opinnäytetyön oppimisprosessia. Opinnäytetyön ohjaus on pirstaloitunut monelle taholle: sisällöllinen ja menetelmällinen ohjaus ns. pääohjaajille, äidinkielen ohjaus, vieraan kielen ohjaus, atk:n ohjaus jne. Ohjaus painottuu tutkinnon suorittamisen varmistamiseksi, sen sijaan kun sen tulisi tukea opiskelijan asiantuntijuuteen kehittymistä, urasuunnittelua ja elinikäistä oppimista.


Ohjaukseen sitoutumisen haaste?

Opinnäytetyön tekeminen on tavoitteellista opiskelua, jonka onnistunut toteutuminen edellyttää sekä opiskelijalta että ohjaajilta ennen kaikkea motivaatiota, suunnittelua ja yhdessä työskentelyä. Yhteinen prosessi kestää keskimäärin vuodesta puoleentoista vuoteen ja se edellyttää kaikilta osapuolista myös sitoutumista; ohjaajalta sitoutumista ohjaukseen ja opiskelijalta sitoutumista opinnäytetyön tekemiseen. Ammattikorkeakoulusta ja sen koulutusalasta riippuen opinnäytetyön ohjausprosessiin osallistuvat opiskelija, vertainen (opponentti), ammattikorkeakoulun opettaja/t, työelämän ohjaaja sekä tarpeen mukaan esimerkiksi opintotoimiston ja kirjaston henkilökunta.

Opinnäytetyöprosessin alussa on hyödyllistä sopia yhteisessä keskustelussa pelisäännöistä. Sopimuksessa, joka voidaan tehdä myös kirjallisesti, sovitaan työkohtaisesti opinnäytetyön tekemiseen ja ohjaukseen liittyvät keskeiset pelisäännöt. Mihin opiskelija ja ohjaajat sitoutuu ja millä ehdoilla? Ohjaussopimukseen kannattaa sisällyttää myös vertainen (opponentti). Ohjausta koskeva kirjallinen sopimus voidaan yhdistää myös toimeksiantosopimukseen, jolloin erillistä ohjaussopimusta ei tarvita.


Pelisäännöt

Yhteisillä pelisäännöillä, jotka on dokumentoitu ohjaussopimukseen, varmistetaan se, että ohjaajilla ja opiskelijalla on yhteinen käsitys opinnäytetyön tavoitteesta ja tarkoituksesta. Lisäksi siinä varmistetaan se, että pelisääntöjä noudattamalla opinnäytetyö valmistuu sovitussa ajassa.. Sopimus on luonteeltaan “psykologinen”. Sopimuksen dokumentointi edellyttää ohjaajien ja ohjattavan kasvokkain keskustelua.

Pelisäännöistä sopiminen tukee koko ohjausprosessin onnistumista. Ohjausprosessin alussa on hyvä sopia, minkä verran ohjaajalla on käytettävissä ohjausresursseja ja miten ne kannattaa käyttää. Lisäksi on aiheellista sopia myös siitä, miten opiskelija hakee ohjausta (aika, ajoitus, materiaali) ja siitä, miten ohjaajat kertovat palautetta opinnäytetyön aikana tapahtuneesta oppimisesta. Pelisääntöjen yhdessä miettiminen ja kirjaaminen edesauttavat ohjaustilanteen ja ohjauksen kehittämistä.

Pelisäännöt voivat sisältää monenlaisia asioita. Ohessa esimerkkinä lista, millaisista asioista voi keskustella ja sopia.

 • Ohjaussuhde: asenne ja motivaatio, ongelmatilanteiden käsittely, kontrollointi, vastuut ja työnjako, luottamuksellisuus, aito rehellisyys, tasapuolisuus
 • Ohjauksen hakeminen: ohjauksen määrä ja laatu (asiantuntemus), ajoitus, ohjaukseen valmistautuminen, ohjausmuodot, yhteydenottotapa
 • Ohjaustilanne: ilmapiiri, häiriötekijöiden ennakointi ja eliminoiminen, keskustelun aiheet ohjaustilanteissa, ohjauksen dokumentointi, ohjauksen merkitys (prosessi, asiantuntijuus, oppiminen) ohjauksen luonne ja sen muuttuminen prosessin edetessä, jaettu asiantuntijuus
 • Aikataulu: sovitun aikataulun noudattaminen, muuttuneen aikataulun arviointi ja käsittely
 • Työskentelytapa: tarkkuus, joustavuus, rytmi, arviointi ja palaute, yhteistyö ohjaajien kesken, ohjaustaidot, vaativuus, ohjaustyyli ja –tapa, ohjaajan ja ohjattavan rooli
 • Odotukset: ohjaajan tavoitettavuus, ohjauksen hakeminen suunnitelman mukaisesti, yksilöllisen elämäntilanteen huomioon ottaminen, tutkimuseettisten pelisääntöjen noudattaminen
 • Muut asiat: opiskelijan hops, ammattiopinnot, ohjaustilanteiden arviointi, kritiikin ”antaminen”

Esimerkkinä erään opiskelijaryhmän tuottamat pelisäännöt ennen opinnäytetyön aiheseminaarien alkamista. Jokainen opiskelija kirjoitti paperille yhden pelisäännön, jonka hän halusi toteutuvan jokaisella opinnäytetyön seminaaritunnilla seuraavien puolentoista vuoden aikana.


PELISÄÄNNÖT

 • POISSAOLOT SEMINAAREISTA:
  - samat säännöt kaikille
 • AIKATAULU
  - joustavuus
  - tarkkuus aikataulusta
 • ILMAPIIRI
  - ystävyys, yhteistyö, avunanto
  - arvostus
  - asiallinen käyttäytyminen
  - puhalletaan yhteen hiileen ja tuetaan toisia
  - toisten huomioon ottaminen
 • JAETTU ASIANTUNTIJUUS:
  - avoin vuorovaikutus, kunnioitus
  - toisten auttaminen ongelmatilanteissa
  - kuunteleminen ja keskusteleminen
  - yhteistyö
  - joustava ryhmäyhteistyö
 • MUUT SOPIMUKSET
  - sovituista asioista kiinni pitäminen
  - rehellisyys
  - rakentava kritiikki on oikeus

Opiskelijaryhmän tuottamat pelisäännöt omalle pienryhmälle aiheseminaarista opinnäytetyön valmistumiseen!


Kannattaa miettiä

Minkälaiset pelisäännöt ohjaavat sinun opinnäytetyösi ohjausprosessia? Miettikää yhdessä ohjaajien kanssa, voisiko seminaaritunneille laatia ohjausta tukevat pelisäännöt! Jos voi, laatikaa ne ennen seminaareja!