Etusivu / fi / eOpettaja / Oppimisen tukeminen / Oppimisprosessin suunnittelu

Opetukselliset ratkaisut

Oppimateriaalin tai oppimisaihion tuotanto on hyvä aloittaa oppimisprosessin suunnnittelusta. Käytettävä oppimateriaali tai oppimisaihio tulee integroida kokonaisoppimisprosessiin – oppimateriaali toimii harvoin pedagogisesti mielekkäästi yksistään ilman oppimisprosessin suunnittelua tai opettajan ohjausta ja aktivointia. Virtuaalioppimisprosessin suunnittelun lähtökohtana ovat oppimisen tavoitteet ja oppijoiden aikaisempi tietämys ja osaaminen. (Silander & Vahtila 2005.)

On suositeltavaa tuottaa tietopaketteja ja tuotteita, jotka ovat helposti hyödynnettävissä ja muunneltavissa erilaisiin tarpeisiin. Kun materiaali on pienempinä kokonaisuuksina, sen uudelleenkäytettävyys paranee.

Selvitä, mitä oppimisprosessia tukevaa ja hyödynnettävissä olevaa materiaalia on jo olemassa (Internet, Kajaanin ammattikorkeakoulu, VirtAMK, omat aiemmat opintojaksot).

VirtuaaliAMK:n materiaalipankki

Käsikirjoitusta koostaessasi joudut pohtimaan pedagogisia näkökulmia ja opetuksellisia ratkaisuja, kuten

Millainen oppimiskäsitys on virtuaaliopintojen taustalla?

Ohjaako oppimista jokin didaktinen malli?

Mikä on kohderyhmä? Mikä on opiskelijoiden lähtötaso? Millainen on heidän aiempi tietämyksensä käsiteltävästä ilmiöstä?

Mitkä ovat opintojakson tavoitteet?

Miten oppiminen tapahtuu? Miten oppimisprosessi etenee?

Millainen oppimateriaali tukee tavoitteita ja oppimisprosessia?

Mitkä ovat tavoitteita tukevat keskeiset sisällöt? (vrt. ydinaineanalyysi)

Miten ohjaus ja palautteen antaminen on järjestetty?

Miten vuorovaikutus on varmistettu?

Mitkä ovat opintojakson arviointikäytänteet?

Todettu hyvä käytäntö on, että ensimmäisellä tapaamiskerralla tutustutaan oppimisalustaan.

 

www.amk.fi/oppimisaihiot

http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/oppteor.htm

http://tievie.oulu.fi/verkkopedagogiikka/

Takaisin