Ideointi

Ideointivaiheessa ideoidaan toteutettavaksi tuleva virtuaaliopintojakso ja selvitetään, löytyykö sen tekemiselle riittävät perusteet ja resurssit. Vaiheen tuloksena syntyy ehdotus virtuaaliopinnoiksi: virtuaaliopintojen tiivistelmä ja opintojaksokuvaus. Tiivistelmän ja opintojaksokuvauk­sen perusteella koulutusjohtaja tekee päätöksen, toteutetaanko virtuaaliopintojakso ja mitkä ovat siihen käytettävät resurssit.

Jos opintojakso päätetään toteuttaa virtuaalisesti, allekirjoitetaan tekijänoikeussopimukset Kajaanin ammattikorkeakoulun ja tekijän välillä. Opettaja ottaa yhteyttä verkkoassistenttiin, jonka kanssa suunnitelmaa tarkennetaan ja sovitaan mahdollisesta tuesta. Suunnitelma tarkentuu jat­kossa prosessin edetessä, ja sitä on hyvä päivittää vastaamaan projektin todellista tilannetta.

Opintojaksoa ideoitaessa on pohdittava perusteluja verkkopohjaisten oppimisympäristöjen käyttämiselle. On mietittävä, mihin verkkoa tarvitaan ja miten sitä käytetään. On myös perusteltava, miten juuri kyseisen opintojakson sisältö ja suorittaminen soveltuvat toteutettavaksi verkossa.

Jotta opiskelijoilla on riittävät tietotekniset valmiudet virtuaaliseen opiskeluun, heidän tulee olla suorittanut atk-perusteet. Suositeltava ajankohta virtuaaliopinnolle on näin ollen toisen vuosikurssin syyslukukaudesta alkaen.