Tiimin toimivuus

 
Tiimin toimivuus ei ole itsestäänselvyys, eikä tiimin toimivuuden takaamiseen ole olemassa mitään valmista kaavaa. Tiimin toimintaan vaikuttavien tekijöiden pohtiminen ja tiedostaminen edistää kuitenkin tiimin toimivuutta ja yhteistyötä. Yhteistyötä edesauttavia ja tiimin toiminnan tehostajia ovat mm.

 • Turvallisuus, luottamus ja arvostus. Jotta ihminen voi tuntea itsensä vapautuneeksi ja antaa koko kapasiteettinsa tiimin käyttöön, on hänen voitava kokea olevansa hyväksytty ja tärkeä.

 • Yhteinen tavoite ja siihen sitoutuminen. Tiimillä tulee olla yhdessä hyväksytyt päämäärät ja tavoitteet. Yhteisistä päämääristä ja tavoitteista neuvottelemiseen tulee käyttää tarpeeksi aikaa ja resursseja. Keskustelu ja yhteisen näkemyksen löytäminen motivoi ja sitouttaa toimintaa.

 • Yhteiset toimintatavat ja työtehtävien jakaminen. Tiimin työskentelyssä on tärkeää sopia talouteen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja johtajuuteen liittyvät toimintatavat. Myös työtehtävät ja vastuut tulee jakaa.

 • Jäsenten tukeminen ja kannustaminen. Rakentava palaute ja tiimin tuki auttavat yksilöiden ja koko tiimin toimintaa.

 • Sosiaaliset taidot ja tehokas viestintä. Tiimityöskentely vaatii ja kehittää sosiaalisia taitoja. Yhteistä ymmärrystä ei voida tavoittaa ilman tehokasta viestintää.

 • Avoin ilmapiiri. Tiimin toimintaa tehostaa avoin ja rehellinen ilmapiiri.

 • Vastuu. Oman toiminnan lisäksi jokainen tiimin jäsen on vastuussa myös koko tiimin saavutuksista.

 • Jäsenten erilaisuus. Erilaisuus ei ole este tai ongelma. Päinvastoin, yksilöt, joilla on erilaisia taitoja ja tietoja, saavuttavat usein paremman tuloksen kuin homogeeninen tiimi. Testaa oppimisstrategiasi.

 • Kyky kohdata ongelmia. Tiimin kehittymiseen vaikuttaa tiimin kyky kohdata erilaisia ongelmia. Tiimeille pitäisi antaa väljyyttä ja mahdollisuuksia ongelmien ratkaisemiseen. Ongelmien ratkaiseminen tiivistää tiimiä ja luoda yhteishenkeä. Ongelmista selviäminen saattaa olla oppimiskokemuksena hyvinkin merkittävä. (Katzenbach 1998; Koppinen ym. 1993; Squivel & Kleiner 1997.)

Kun ryhmän yhteistyö ei toimi, motivaatio laskee. Ryhmän jäsenet eivät uskalla antaa omaa panostaan ryhmän käyttöön ja ryhmän suoritustaso jää alhaiseksi. Tällaisessa tilanteessa ryhmässä esiintyy ristiriitoja ja valtataistelua, jotka vievät energiaa varsinaiselta työskentelyltä.

Ryhmän toiminnan nakertajat:

 • kilpailuhenki
   
 • toisten vähättely ja arvostelu
   
 • ilmapiirin kireys
   
 • konfliktit
   
 • varautuneisuus
    
 • huonosti sujuva viestintä
   
 • homogeenisyys
   
 • juonittelu
   
 • ristiriitaiset odotukset
   
 • jatkuva muutos ja epävarmuus
   
 • tiedon panttaaminen

projektityokalut_sisalto.jpg