Etusivu / fi / Opiskelijalle / Tiimityökalut / Ryhmä ja tiimi / Miksi ryhmätyö?

Miksi ryhmätyö?

Ryhmätyöskentelyyn voi olla monia hyvin erilaisia syitä, joita voivat olla esimerkiksi:

  • näkökulmien jakaminen ja yhdistäminen

  • paremmat tulokset

  • sitouttaminen, yhteishengen aikaansaaminen

  • laadulliset oppimistulokset: itsetunto, motivaatio, itsesäätely- ja yhteistyötaidot

  • yhteisymmärryksen saavuttaminen

  • tiimityöskentelyn opettelu.

TIIMIT10.gif

 
Oppiminen monipuolistuu

Ryhmätyön lähtökohtana on aina asetettu tehtävä tai ongelma, jota selvitetään vuorovaikutuksessa toisten ryhmäläisten kanssa. Vuorovaikutuksen avulla pyritään vahvistamaan jokaisen oppilaan oppimista niin, että oppiminen on määrällisesti ja laadullisesti parempaa.

Ryhmätyöskentelyn käytön tavoitteena on opettaa opiskelijat keskustelemaan, jakamaan näkökulmia ja ajattelemaan. Keskustelu on selittämistä, kuuntelemista ja vastaamista. Ajatteluun kuuluu puolestaan ongelmanratkaisu-, päättely- ja arviointikyvyt. Ryhmässä työskentely kehittää kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä edistää ymmärrystä. Ryhmätyö edistää myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen hallintaa.

 
Oppiminen tehostuu 

Ryhmätyötä ehdotettaessa usein esitetään kysymys: saako tehdä yksin? Tällöin tulee huomioida, että ryhmässä oppiminen nähdään laajemmaksi kuin pelkkä ”tekeminen”.

Sosiaalinen vuorovaikutus on erittäin tärkeää oppimistulosten kannalta. Vuorovaikutus vaatii sekä kehittää sosiaalisia taitoja. Jokainen ryhmän jäsen antaa oman panoksensa ryhmän toimintaan. Jokaisen yksilön vastuunkantaminen ja yhteiset tavoitteet luovat positiivisen riippuvuuden ryhmän jäsenten välille. Toimivan ryhmän työskentely ei ole vain yksilöiden työn yhteenlaskettu summa, vaan parhaimmillaan ryhmä voi saavuttaa huomattavasti enemmän kuin opiskelijat erikseen.

Ryhmän tehokkuus perustuu yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen. Ryhmässä vaihdetaan tietoja ja ajatuksia. Ryhmä voi myös toimia peilinä oman ajattelun kehityksessä, kuten päättely- ja ongelmanratkaisustrategioiden heikkouksien ja vahvuuksien kohdalla. Ryhmätyöskentely edistää myös henkilökohtaista kasvua kuten itsetuntemusta ja            -luottamusta. Asioiden käsittely muiden ryhmän jäsenten kanssa auttaa ymmärtämään asiat syvällisemmin kuin yksin työskentelyssä.

Yhteistoiminnallinen oppiminen on yksi ryhmätyön muoto, jolla tarkoitetaan yhteistyössä tapahtuvaa oppimista ja opiskelua. Opiskelu tapahtuu pienissä ryhmissä, joilla on yhteinen tavoite.

projektityokalut_sisalto.jpg