(ei ole julkistettu sivu)

 

Toteutus ja hallinnointi


1. Esivalmistelu

Oppimisprojektit lähtevät liikkeelle kahdella eri tavalla:

a. Valmiit projektiaihiot määritellään etukäteen yhdessä opiskelijoiden, projektitoiminnan vastuuhenkilön ja yritysten edustajien kanssa.

b. Asiakas haluaa yrityslähtöisesti tietyn tyyppisen projektin, jolloin projektiehdotus tehdään joko Innovalle tai opiskelijoiden osuuskunnille, Kajabilitylle tai Kajak Gamesille.

Yhteyshenkilöt työelämälle ovat

Markku Karppinen
p. 044 7101 373 

Anne Määttä
p. 044 7101 400

innova@kamk.fi 


2. Projektin suunnittelu ja organisointi

Projektista tehdään toimeksiantosopimus, kun opiskelijaryhmä on nimetty. Jokaisella projektilla on ohjaava opettaja, joka on joko projektiin liittyvän opintojakson vastuuopettaja tai erikseen nimetty opettaja.

Opiskelijaryhmän projektipäällikkö laatii yhdessä projektiryhmän kanssa projektisuunnitelman. Projektisuunnitelmaan kirjataan vastuualueet ja tehtävienjako. Ohjaava opettaja tarkastaa projektisuunnitelman ja projektipäällikkö tekee mahdolliset muutokset.

Projektin tavoitteiden lisäksi määritellään yksilölliset oppimistavoitteet jokaiselle projektiryhmäläiselle. Opiskelijoille määritellään myös projektiin liittyvä teoria, johon hän tutustuu projektin aikana. Projektiryhmä ja opettaja sopivat myös tavasta yhdistää teoria ja käytäntö (esim. essee, opintopiiri). Oppimisprojektin arviointikriteereistä sovitaan yhdessä opettajan ja projektiryhmän kanssa.


3. Projektin aloitus

Aloituskokouksessa käydään läpi/hyväksytään projektisuunnitelma sekä käydään läpi projektin organisointi, projektin ohjaus, nimetään mahdollisen ohjausryhmän jäsenet, asetetaan tavoitteet ja aikataulu, sovitaan projektihenkilöstön vastuut, velvollisuudet ja projektin seurantajärjestelmät. Aloituskokouksessa ovat läsnä ohjaava opettaja, yrityksen vastuuhenkilö sekä projektipäällikkö.


4. Projektin toteutus

Projektipäällikkö aloittaa projektin toteutuksen projektisuunnitelman mukaisesti. Projektipäällikkö vastaa, että projekti saadaan tehtyä sovitussa aikataulussa sille asetetut tavoitteet saavuttaen. Projektioppimisessa yhdistyvät sekä oppimistavoitteet ja projektin tavoitteet.


5. Projektin päättäminen

Projektin tulokset esitellään ja projekti luovutetaan toimeksiantajalle. Toimeksiantajalta pyydetään palautetta projektin toteutuksesta (esim. arviointilomakkeella).

Projektin päätyttyä projektipäällikkö, projektiryhmä, opettaja sekä yrityksen edustaja arvioivat projektin toteutumista arviointikokouksessa, jossa tarkastellaan projektin tavoitteiden toteutumista, missä onnistuttiin ja mitä opittiin.

Projektin tavoitteiden arvioinnin lisäksi jokainen opiskelija arvioi omaa oppimistaan joko oman oppimisen arviointilomakkeella tai sisällyttää sen esseensä pohdintaan. Esseen pohdinnassa voidaan käyttää samoja aihepiirejä kuin lomakkeessa. Ohjaavalle opettajalle luovutetaan arvioinnit ja muut sovitut dokumentit ennen opintosuorituksen saamista.

Projektin päätyttyä projektipäällikkö laatii yhdessä projektiryhmän kanssa loppuraportin projektin syntyneistä tuloksista. Loppuraporttiin kirjataan alkuperäisen projektisuunnitelman sisältö, siihen tehdyt muutokset sekä niiden syyt ja seuraukset. Projektin loppuraportissa verrataan projektin tavoitteita toteutumaan projektin keston ajalta. Projektiryhmä tarkastelee projektin onnistumisia ja ongelmia realistisesti.

Projektin ohjaava opettaja käy läpi loppuraportin, jonka jälkeen tehdään mahdolliset korjaukset raporttiin. Ohjausryhmän viimeisessä kokouksessa käydään läpi loppuraportti sekä tarvittaessa tehdään siihen muutoksia/lisäyksiä ja hyväksytään se. Projektipäällikkö tiedottaa projektin tuloksista muille opiskelijoille ja opettajille.

Projektin kulku voidaan tallentaa Sharepointtiin. Linkki vaatii kirjautumisen.