Ohessa kolme erilaista katkelmaa projektiesseistä sekä niihin liitetyt kommentit.

1. Esimerkki teoriaosasta:

”Projektiin liittyy suunnitelmallisuus ja suunnittelun ja ohjauksen avuksi kehitetyt tehokkaat menetelmät ”  (Pelin, 1999, 32). Tämän toteamuksen sisällön opin edellä mainitsemallani opintojaksolla. Käytännössä pääsin sitten kokemaan, miten tehokas työskentelymuoto projekti hyvin toimiessaan todella onkaan. Toiminta on suunniteltua, tavoitteellista ja johdonmukaista. Ohjausjärjestelmällä, johon kuuluvat mm. projektisuunnitelma, muut raportoinnit toimenpiteistä, kokoukset sekä loppuraportti, huolehditaan kokonaisuuden kasassa pysymisestä sekä tavoitteiden saavuttamisesta.

Teoriaosassa tarkastellaan jäsennellysti valittuun aiheeseen liittyvää teoriaa. Kirjoitelman tyyli on tutkielmaessee, joka mahdollistaa myös henkilökohtaisen aineiston sisällyttämisen esseeseen teorian lomaan. Voit sisällyttää esseeseesi myös havaintosi käytännön toiminnasta valitsemaasi näkökulmaan keskittyen.  Projektiesseessä kirjoittaja pohtii omaa projektia teoriasta käsin.  Hän keskittyy pohdinnoissaan projektitoiminnan kannalta merkityksellisiin kysymyksiin ja näkökulmiin.

2. Esimerkki omasta pohdinnasta:

Ennen messuprojektia en ollut työskennellyt missään projektissa ja itse asiassa kyseinen työskentelymuoto käsitteenäkin tuntui hieman sekavalta. Talven mittaan projektitoiminta hyötyineen ja ongelmineen alkoi hahmottua mielessäni. Syksyllä 2015 opintoihimme kuului Projektitoiminnan perusteet – kurssi, jolla teoriapuoli tuli hyvin tutuksi. Matkamessuja organisoidessamme selvisi käytännön kautta vielä sellaisiakin asioita, jotka tuntuivat yksistään kirjoista lukemalla hankalilta. Vieläkin syvemmän ymmärryksen tason olen mielestäni saavuttanut nyt projektin jälkiarviointeja, kuten tätä oppimisraporttia tehdessäni. Olen käynyt uudelleen läpi teorialähteitä sekä analysoinut yksityiskohtaisesti eri projektin osia sekä omia toimiani. … Messu- projektin aikana koin ongelmallisia, opettavaisia ja hyödyllisiä aitoja tilanteita, joita jo silloin työstin mielessäni. Mitä olisin tehnyt toisin? Miten tämän olisi voinut välttää.? Projektin edetessä uudet tilanteet kasvattivat oppimishalua ja toivat uusia ulottuvuuksia. … Ongelmista huolimatta projekti on ollut kultaakin kalliimpi oppimiskokemus. Olemme havainneet tavoitteidemme mukaisesti sekä projektin hyötyjä että ongelmakohtia ja päässeet miettimään näihin ratkaisumalleja. Käytännön työ etenkin messutapahtumassa on opettanut asioita, joita pelkän teorian avulla ei olisi millään voinut omaksua. Projektimme oli oppimisen kannalta kuin lottovoitto.

Viimeisessä luvussa kirjoittaja keskittyy omaan pohdintaan ja arviointiin. Ansiokkaassa esseessä projektin tuloksia verrataan teoriapohjaan – pohditaan syitä ja seurauksia. Esseessä voit pohtia projektia myös oppimiskokemuksena. Mitä opin? Miten voin hyödyntää oppimaani?

3. Esimerkki hylätystä esseestä:

Kaikki alkoi siitä, kun opettaja kertoi meidän luokalle, että olisi mahdollisuus osallistua mielenkiintoiseen projektiin. Tarkoitus oli tehdä markkinointitutkimus vaalalaisessa yrityksessä nimeltä Vaalan Vaarat. Projektiryhmään valittiin minun lisäksi Anna Kauppinen ja Marko Miettinen. Yritys, jonka kanssa teimme yhteistyötä, sijaitsi Vaalassa. Meille luvattiin koulun auto käyttöön, koska linja-autoyhteydet olivat meidän aikatauluihin sopimattomat. Ensimmäisenä päivänä tapasimme yrityksen johtajan Markku Vainikaisen, jonka kanssa keskustelimme projektin tarkoituksesta, aikataulusta ja tavoitellusta aikataulusta. Hän myös esitteli meille yritystä ja antoi meille perehtymismateriaalia. Keskustelun ja pohjamateriaalin perusteella teimme projektisuunnitelman. … Toimimme projektiryhmän kanssa tehokkaasti, vaikka yhteinen aika oli rajallista. Jaoimme projektin tehtävät, jotka jokainen teki tunnollisesti omalla ajallaan. Oli kiva, että jokainen huolehti omasta vastuustaan. Projektin lopussa esittelimme tuloksemme yrityksen johtajalle ja kolmelle työntekijälle. Oli mukava kuulla, että projektimme tulokset huomioidaan myös yrityksen markkinointiviestinnän kehittämisessä.

Miksi tämä raportti ei ole hyväksytty? Esseen tarkoituksena ei ole pelkkä tapahtumien kuvaaminen, vaan perehtyminen projektin johonkin osa-alueeseen ongelmakeskeisesti. Esseessä pohditaan projektin alussa sovitun teorian (kirjojen) pohjalta jotakin projektiin liittyvää aihetta. Kaikkea projektissa tapahtunutta ei tarvitse teorian kautta kuitenkaan pohtia, vaan keskittyä projektin alussa määriteltyyn näkökulmaan. Kirjoitelman tyyli on siis essee, joka mahdollistaa myös henkilökohtaisten pohdintojen sisällyttämisen teorian lomaan.