Etusivu / fi / Opiskelijalle / Projektityökalut / Oppimisprojektit / Teoria ja käytäntö

Teoria ja käytäntö

Projektitoiminnan tarkoituksena on yhdistää teoriatieto ja käytännön tieto. Keinoja tähän on monia. Alla esitellään tutkielmaessee, opintopiiri ja portfolio.


Tutkielmaessee

Oppimisprojekteihin liittyy usein projektin aihepiirin teoriataustaa käsittelevä tutkielmaessee. Työn tarkoituksena on perehtyä projektin johonkin osa-alueeseen ongelmakeskeisesti sekä laatia siitä selkeä ja mahdollisimman johdonmukaisesti jäsennelty kirjallinen esitys. Aiheen käsittely on rajattava siten, että siihen kyetään ja ehditään perehtyä syvällisemmin. Tarkoituksena on myös löytää oma näkökulma ko. projektiin - kaikkea projektissa tapahtunutta ei tarvitse teorian kautta pohtia.

Esseen näkökulmasta sovitaan projektisuunnitelmassa. Kirjoitelman tyyli on opintoessee, joka mahdollistaa myös henkilökohtaisen aineiston sisällyttämisen esseeseen teorian lomaan.                                                       


Opintopiiri

Teorian ja käytännön projektitoiminnan yhdistäminen voi tapahtua myös opintopiirin muodossa. Tällöin opintopiiri perustetaan ohjatusti projektin teoriataustan käsittelemiseksi. Opintopiirillä on ohjaajana opintopiirin opiskelija, ylemmän vuosikurssin opiskelija tai opettaja. Ensimmäisellä tapaamiskerralla keskustellaan opintopiirin tarkoituksesta, toimintatavoista ja sitoutumisesta toimintaan.

Opintopiireissä jokainen opiskelija esittelee vuorollaan jonkin kirjan, kirjan luvun tai asiakokonaisuuden pitämällä alustuksen. Alustuksen jälkeen aiheesta keskustellaan yhdessä, esitetään kysymyksiä ja erilaisia näkökulmia, mietitään esimerkkejä, selitetään sekä opitaan syvällisemmin. Lopussa voidaan keskustelusta tehdä yhteenveto esimerkiksi miellekartan muodossa. Opintopiirin tapaamisia pidetään säännöllisesti sopimuksen mukaan. Opintopiiri edellyttää jäsentensä sitoutumista työskentelyyn.

Miksi opintopiiri? Sosiaalinen vuorovaikutus on erittäin tärkeää oppimistulosten kannalta. Ryhmän tavoitteena on opettaa opiskelijat keskustelemaan, jakamaan näkökulmia ja ajattelemaan. Keskustelu on selittämistä, kuuntelemista ja vastaamista. Ajatteluun kuuluu puolestaan ongelmanratkaisu-, päättely- ja arviointikyvyt. Ryhmässä työskentely kehittää kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä edistää ymmärrystä. Toimivan ryhmän työskentely ei ole vain yksilöiden työn yhteenlaskettu summa, vaan parhaimmillaan ryhmä voi saavuttaa huomattavasti enemmän kuin opiskelijat erikseen.

Ryhmän tehokkuus perustuu yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen. Ryhmässä vaihdetaan tietoja ja ajatuksia. Ryhmä voi myös toimia peilinä oman ajattelun kehityksessä, kuten päättely- ja ongelmanratkaisustrategioiden heikkouksien ja vahvuuksien kohdalla. Ryhmätyöskentely edistää myös henkilökohtaista kasvua kuten itsetuntemusta ja -luottamusta. Asioiden käsittely muiden ryhmän jäsenten kanssa auttaa ymmärtämään käsiteltävät asiat syvällisemmin kuin yksin työskennellen.                                       

 
Suullinen tentti

Teoriatiedon ja käytännön yhdistämistä voidaan arvioida myös suullisella tentillä. Suullinen tentti voidaan toteuttaa monella eri tavalla esityksen, vertaisryhmän esittämien kysymysten tai keskustelun muodossa sekä yksilötenttinä tai ryhmätenttinä.                                                  

 
Portfolio

Projektin kokemuksen ja teorian yhteensovittamisessa voidaan hyödyntää portfoliota. Portfolioon sisältyy yleensä luento- tai oppimispäiväkirja.                            

projektityokalut_sisalto.jpg