Roolit ja vastuut


Oppimisprojektit ovat opiskelijan, ammattikorkeakoulun ja työelämän kehittävässä yhteistyössä tapahtuvia projekteja. Kaikilla osapuolilla on oma roolinsa, vastuunsa ja velvollisuutensa yhteistoiminnassa. Onnistunut yhteistyö edellyttää tehokasta vuorovaikutusta, vastuunottamista ja tavoitteellista työskentelyä yhteisten päämäärien hyväksi.


Ohjaava opettaja

 = stimuloija, oppimisen resurssi ja tarvittaessa ammatillinen konsultti

 • valitsee projektin tekijät 
 • nimeää projektipäällikön 
 • päättää yhdessä työnantajan kanssa projektin aloittamisesta, keskeyttämisestä ja päättämisestä 
 • vastaa oppimisprosessin, tiedonkäsittelyn (teorian ja käytännön yhdistäminen), resurssien hallinnan, sosiaalisen osallistumisen ja toiminnan ohjauksesta 
 • määrittelee jokaisen projektiryhmäläisen kanssa oppimistavoitteet sekä ohjeistaa teoriaan tutustumisessa, näkökulman valinnassa ja esseen ohjeistuksessa 
 • motivoi opiskelijoita 
 • tukee oppimista ja kehitystä rakentavalla palautteella 
 • auttaa analysoimaan ja reflektoimaan oppimista 
 • toimii työskentelyn tukena, tarvittaessa asiantuntijana 
 • luo turvallisen oppimisympäristön, olosuhteiden järjestelijä 
 • tukee ryhmän sekä yksilöiden työskentelyä 
 • edistää tiimityöskentelyä 
 • tunnistaa ongelmia ja auttaa niiden ratkaisussa tarvittaessa 
 • osallistuu arviointiin yhdessä ryhmän ja toimeksiantajan kanssa 


Toimeksiantaja

 = työelämän asiantuntija, asiakas

 • varustaa projektiryhmän tarvittavilla yritystä ja tehtäväkenttää koskevalla tiedolla
 • määrittelee tarkasti projektin tavoitteet ja tarpeet (vaatimusmäärittely) yhdessä projektipäällikön kanssa   
 • on mukana koko projektin ajan 
 • antaa palautetta työskentelystä ja projektin etenemisestä 
 • seuraa projektin etenemistä 
 • osallistuu arviointiin

 

Projektiryhmä

Opiskelija ei ole alansa asiantuntija tai ammattilainen vaan oppimassa asiantuntijatehtävissä. Opiskelijoiden tietoja ja taitoja ei tule kuitenkaan aliarvioida, sillä opiskelijalla voi olla osaamista joltakin osa-alueelta enemmän kuin muilla projektin toteutukseen osallistuvilla osapuolilla. Oppimisprojektien tarkoitus on yhdistää korkeatasoinen teoreettinen tieto käytännön työelämän osaamiseen ja tukea opiskelijan ammatillista kehitystä.

Jokainen projektiryhmän jäsen:

 • vastaa sitoutumisestaan ryhmän tavoitteisiin 
 • on vastuussa osallistumistapansa vaikutuksista ryhmän etenemiseen ja ilmapiiriin 
 • toimii palautteen antajana ja sen vastaanottajana 
 • osallistuu aktiivisesti ja vastuullisesti tiimin työskentelyyn 
 • edistää tiimin työskentelyä omalla toiminnallaan 
 • kantaa vastuun omasta oppimisesta ja projektin tavoitteellisesta toteuttamisesta 
 • toimii toisten ryhmäläisten tukena työskentelyssä 
 • seuraa aktiivisesti tiedotusta ja projektin toimintaa 
 • osallistuu projektisuunnitelman tekemiseen, erityisesti oman tehtäväalueensa osalta 
 • hoitaa hänelle määrätyt tehtävät huolella 
 • pitää projektipäällikön ja muun ryhmän ajan tasalla työn edistymisestä 
 • vastaa hänelle osoitettujen tehtävien toteuttamisesta ja tulosten laadusta 
 • huolehtii työn tulosten dokumentoinnista 
 • kehittää omaa osaamista tarpeiden mukaan 
 • osallistuu ryhmätoiminnan arviointiin sekä arvioi omaa oppimistaan

 

Projektipäällikkö:

 • vastaa projektin kokonaisuudesta 
 • vastaa projektisuunnitelman laatimisesta 
 • käynnistää projektiryhmän toiminnan 
 • johtaa ryhmän toimintaa sekä vastaa taloudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta 
 • johtaa projektin toimeenpanoa, tehtävien jakoa ja työn edistymistä 
 • ohjaa projektin etenemistä tavoitteiden suunnassa 
 • käyttää projektiryhmää hyväksi tehokkaalla tavalla 
 • valvoo ja huolehtii projektin etenemisestä aikataulussa 
 • vastaa tiedottamisesta 
 • huolehtii tarvittavasta koulutuksesta 
 • kutsuu koolle ohjausryhmän kokoukset ja toimii kokouksissa esittelijänä 
 • vastaa projektin arvioinnista ja dokumentoinnista 
 • laatii projektin loppuraportin

 

Päivitetty 20.8.2018