Oppimisprojektit opiskelijan näkökulmasta

 
Oppimisprojekteissa opiskelija oppii monenlaisia tietoja ja taitoja. Näitä ovat mm. teoriatiedon yhdistyminen käytäntöön ja omaan toimintaan sekä itsesäätelyyn liittyvät taidot. Myös projektitoiminta itsessään tulee tutuksi käytännön kautta.

Tiimissä työskentely kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Myös ajattelu-, päättely- ja ongelmanratkaisutaidot kehittyvät. Projektissa tapahtuva ajattelun muuttaminen ulkoiseen ja näkyvään muotoon on toinen puoli oppimista. Kirjoittaminen "pakottaa" opiskelijan tekemään johtopäätöksiä ja kehittelemään ajatuksiaan eteenpäin.

Projekteissa opiskelija oppii myös mm.

 • luovuutta

 •  ongelmanratkaisukykyä

 •  johtajuutta

 •  atk-taitoja

 •  tiedonhankintataitoja

 •  ideointikykyä

 •  esiintymistaitoa

 •  epävarmuudensietokykyä

 •  itseohjautuvuutta ja

 •  suunnitelmallisuutta

Oppimisprojektien kautta opiskelija saa:

 • tuetun ympäristön oman asiantuntijuuden kehitykseen

 • syvemmän näkemyksen työelämästä ja työstä

 • yhteyden oman alansa asiantuntijoihin ja verkostoihin

 • työllistymistä auttavia suhteita ja

 • vinkkejä opintojensa suunnitteluun.

Opiskelijoiden mietteitä oppimisprojekteista:

”Se antaa opintoihin joustavuutta ja vapautta - joskin vastuu tekemisestä ja sen laadusta säilyy itsellä.”

”Tällä tavoin tulee käytyä laajemmin teoriaa ja sovellettua käytäntöönkin.”

”Oppi menee paremmin tätä kautta ainakin minun päähän.”

”Pystyy peilaamaan teoriaa käytäntöön ja varsinkin omaan työpaikkaansa.”

”Projekteissa toimimisessa oppii suunnittelemaan, toteuttamaan  ja arvioimaan omaa toimintaa. Siitä voi olla jollekin hyötyä tulevaisuudessa.”

”Tiimityöskentely tulee entistä paremmaksi.”

”Tunnilla opittu teoria sai uuden merkityksen käytännön työn kautta.”

”Projektiin osallistumisella oppi mm. tiivistä ryhmätyöskentelyä (myös itsenäistä työskentelyä), vastuun kantamista ja jakamista, omien tehtävien suorittamista sovittuun ajankohtaan mennessä.”

”Projektiopinnoissa oppii olemaan valppaana ja tajuaa, että täytyy pitää yhteyksiä moneen suuntaan.”

projektityokalut_sisalto.jpg