Arviointi

Arviointi on prosessi, joka kohdistuu projektin aikana opiskelijan läpikäymään oppimisprosessiin. Projektityöskentelyä arvioidaan projektin alusta (suunnittelusta) arviointiin asti. Oppimisprojektien arviointi perustuu sekä prosessiin että lopputulokseen.

Jokainen projekti on oma kokonaisuutensa ja arviointikriteeristä tulee sopia ohjaavan opettajan kanssa aina ennen projektin aloitusta. Opiskelija arvioi omaa työskentelyään. Projektia voi arvioida myös muut projektiryhmän jäsenet, opettaja ja projektin toimeksiantaja. Tätä kutsutaan ulkoiseksi arvioinniksi.

Ohjaava opettaja antaa projektiin osallistumisen, projektidokumentaation, projektinarviointilomakkeiden ja mahdollisen muun sovitun aineiston avulla opiskelijoille projektista opintosuoritemerkinnän  (0 - 5 tai hyväksytty/hylätty) ja pyydettäessä todistuksen projektista. 


Itsearviointi

Projektin päätyttyä tapahtuva oman oppimisen arviointi on myös reflektiivistä pohdintaa. Itsearviointi kirjoitetaan esseen pohdintaosaan. Projektin lopussa voit arvioida projektityöskentelyä mm. seuraavista näkökulmista: 

Oman tietämyksen arviointi, analysointi ja tavoitteiden asettaminen

 • Mitä tiesin, mitä en tietänyt, mitä minun tuli oppia
 • Olivatko tavoitteeni realistisia?

 

Oppimisen suunnittelu ja strategioiden valinta

 • Mistä keräsin tietoa?  
 • Miten etenin oppimisprosessissa?  
 • Mitä tein, jos joku meni "pieleen"? 

 

Oman oppimisprosessin tarkkailu

 • Ymmärsinkö? Muistanko? Toimiiko suunnitelmani?  
 • Miten paneuduin ja panostin tehtäviin sekä työn eri vaiheisiin?
 • Mitä opin muilta?  
 • Mitä opin itsestäni?  
 • Kuinka yhteistyö toisten kanssa sujui? 
 • Mitä ongelmia työskentelyssä ilmeni? 
 • Miten ratkaisin niitä? 
 • Mikä työskentelyssä oli helpointa ja mikä vaikeinta? Miksi?

 

Toiminnan ja strategioiden kehittäminen

 • Mitä minun pitäisi muuttaa työskentelyssäni   
 • Mitkä tehtävät ja työtavat sopivat minulle parhaiten? Miksi?   
 • Miten kehitän sekä muunnan oppimisstrategioitani ja tapoja oppia?   
 • Miten muutuin tai kehityin? Miksi muutuin?

 

Oppimisprojektin arviointi

 • Saavutinko tavoitteeni? Miten ajattelen oman oppimisen muuttuneen?  
 • Mitä koen oppineeni? Mistä pidin eniten? 
 • Mikä on/oli tärkeintä?  
 • Jos aloittaisin uudelleen työskentelyni, mitä silloin tekisin toisin?

 

Itsearvioinnissa voit hyödyntää yllä olevien kysymysten lisäksi itsearviointi-lomaketta. Ohjaavan opettajan kanssa sovitaan, mitä apuvälinettä (essee, lomake) pohdinnassa käytetään.

 
Ulkoinen arviointi

Projektin arviointi voi perustua mm. seuraaviin asioihin

1. Projektin valmisteluvaihe
- aiheen kehittely ja rajaaminen
- tavoitteiden realistisuus 
- suunnitelman laatiminen

2. Projektin toteutus
- työmuotojen valinta 
- toiminnan toimivuus ja sujuvuus 
- itsenäisyys
- tavoitteiden saavuttaminen 
- tehokkuus 
- ryhmän toiminta 
- vuorovaikutus toimeksiantajan ja sidosryhmien kanssa 

3. Projektin tuloksellisuus
- tulokset (laadulliset ja määrälliset) suhteessa tavoitteisiin
- tuotoksen hyödyllisyys

4. Oman oppimisen arviointi
- kyky oppimisen reflektiiviseen tarkasteluun

5. Asenne
- kyky suhtautua työskentelyyn ja yhteistyökumppaneihin

6. Kehitys
- projektin aikana tapahtunut oppiminen ja kehitys (vrt. lähtötilanne)

projektityokalut_sisalto.jpg