Etusivu / fi / Opiskelijalle / Projektityökalut / Oppimisprojektit

Oppimisprojektit

Mikä on oppimisprojekti?

Ammattikorkeakoulujen opiskelu ja opetus on työelämäläheistä. Oppimisessa yhdistyvät käytännön ammattitaito ja työhön liittyvien ominaispiirteiden ymmärtäminen. Opiskelussa korostuu myös itsenäinen tiedonhankinta. 

Työelämälähtöinen tutkimustyö, kehittämistyö ja opetus muodostavat kiinteän kolmion, jossa ammattikorkeakoulu voi kehittyä omaleimaisena, kehittyvänä ja reflektiivisenä oppilaitoksena hyödyttäen samalla työ- ja elinkeinoelämää.

Oppimisprojektit, joita Kajaanin Ammattikorkeakoulu toteuttaa ja joissa se on mukana, saavat alkunsa asiakkaiden tarpeista ja tukevat siten alueen yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä. Oppimisprojektit tukevat myös opiskelijoiden oppimista ja lisäävät ammattikorkeakoulun henkilökunnan osaamista. Oppimisprojektit toteutetaan kiinteässä yhteistyössä opiskelijan, työelämän ja Kajaanin Ammattikorkeakoulun kanssa.Mikä on oppimisprojekti?

Oppimisprojektilla tarkoitetaan oppimismuotoa, jossa opiskelijatiimit tekevät toimeksiantoon perustuvan tutkimuksen, tuotteen, tapahtuman tai muun tuotoksen.

Projektioppimisessa projektin tulee olla ensisijaisesti oppimisprosessi. Projektioppiminen palvelee opiskelijoiden aktiivista toimintaa, jossa he itse asettavat tavoitteita työlleen sekä osallistuvat koko projektin ja oman toiminnan arviointiin.

Toiminta perustuu oppijan aktiivisuuteen ja vastuuseen omasta oppimisesta. Projektissa oppijat keräävät aineistoa tietyn ongelman ratkaisemiseksi. He työskentelevät yhteisvastuullisesti ja oppivat samalla paitsi tarvittavat tiedot ja taidot, myös tiedonhankinta- ja käsittelytaitoja. Projektissa oppimisesta tulee prosessi, jonka aikana kokonaisvaltainen ajattelu kehittyy.

Projektien tekeminen ei vielä takaa korkeatasoista oppimista. Projekteissa tekemisen lisäksi pitää oppia ymmärtämään mitä tehtiin, miksi onnistuttiin ja miten tehdä paremmin (ks. reflektio). Vastuu jatkuu myös arviointiin, joka itsearviointina on kiinteä osa oppimisprosessia. Projektioppimisen avulla oppijoiden itseohjautuvuus ja vuorovaikutustaidot kehittyvät.

Kajaanin Ammattikorkeakoulussa projektioppimisen perustuu pedagogiseen tapaamme toimia: Tekemällä oppien kohti osaamista.

Vesterinen, J. (2010). Projektioppiminen. HAMK. Haettu 20.12.2016. http://staff.hamk.fi/~ttuukkanen/projektiopiskelu/projektioppimisen-opas.pdf

Pedagoginen malli 2016 - älyllä ja ilolla osaajaksi. 2016. Haettu 20.12.2016. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/107179/pedagoginentoimintamalli.pdf?sequence=4

Päivitetty 23.8.2018

Tutustu oppimisprojektin osa-alueisiin