Portfoliotyypit

Portfoliossa on kaksi pääulottuvuutta eli perusportfolio ja näyteportfolio.

 
Perusportfolio

Perusportfoli sisältää kaiken omasta työstä (esimerkiksi opintojakson suorittamisesta) kertovan materiaalin.  Perusportfolio on yksityinen ja muodoltaan säätelemätön materiaalivaranto.  Käytännössä perusportfolio voi olla vaikka laatikko tai kansio, johon kerätään kaikki aiheeseen liittyvä materiaali. Materiaali voi koostua omista päiväkirjoista, piirustuksista, suunnitelmista, esseistä, referaateista, opiskelutehtävistä, työselosteista, palautteista, todistuksista, muistiinpanoista, pöytäkirjoista, raporteista, sähköpostiviesteistä, videoista, palkinnoista, valokuvista ym. Perusportfoliotyö tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki oleellinen toiminta, oppiminen ja kehitys "reunamerkintöineen", tallennetaan mahdollisimman kattavasti ja järjestelmällisesti.

Perusportfoliota voidaan kerätä autenttisena materiaalina myös opinnollistamisen näyttöön.

 
Näyteportfoliolla

Näyteportfoliolla tarkoitetaan opiskelijan itsensä valitsemaa muille esitettävää omien tuotosten kokoelmaa, joka edustaa hänen osaamistaan, kehittymistään ja suorituksiaan yhden opintojakson, opintokokonaisuuden tai laajemman kokonaisuuden ajalta. Näyteportfolion tekeminen tarkoittaa parhaiden näytteiden valintaa perusportfolioon kertyneestä materiaalista ja niiden järjestämistä julkisesti esitettävään muotoon. Näyteportfolioonsa tekijä valitsee ja koostaa sellaista aineistoa, joka parhaiten kuvaa hänen työskentelyään, kehitystään ja saavutuksiaan. Muodon ja sisällön määrää osittain se, mihin tarkoitukseen näyteportfolio tehdään.

Perusportfoliosta näyteportfolioksi

Esimerkkejä näyteportfolioista:

  • Opintojakson tai -kokonaisuuden näyteportfolio. Opiskelija kerää perusportfolioonsa kaiken aiheeseen liittyvän työstämänsä materiaalin. Tästä materiaalista opiskelija tekee omaa oppimistaan kuvaavan näyteportfolion. Opettaja voi antaa ohjeistuksen portfolion keskeisestä sisällöstä. Näyteportfolion osia voivat olla esimerkiksi luentopäiväkirja, harjoitustyöt ja itsearviointi.

  • Asiantuntijuuden kehittymisen portfolio. Opiskelija kerää koko opiskelunsa ajalta omaan ammatilliseen kasvuun ja asiantuntijuuden kehittymiseen liittyvää materiaalia. Tästä kertyneestä perusportfoliosta opiskelija valikoi ja koostaa näyteportfolion, joka ilmentää hänen kehitystään alansa asiantuntijaksi. Tätä portfoliota voidaan käyttää esim. opinnollistetun, työssä opitun osaamisen näyttömateriaalina.

  • Työnhaun näyteportfolio. Moniin työpaikkoihin pyydetään hakemuksen liitteeksi portfolio. Portfolion laajuuteen ja muotoon vaikuttavat haettava työpaikka ja mahdolliset hakua varten annetut ohjeet. Näyteportfoliolla hakija pyrkii vakuuttamaan soveltuvuutensa juuri kyseiseen työpaikkaan.

oppimisprosessi__sisalto.jpg