Arviointi

Portfolion arviointi muodostuu itsearvioinnista ja ulkoisesta arvioinnista. Ulkoisena arvioijana voi opettajan lisäksi olla vertaisryhmä. Arviointi kohdistuu koko työskentelyprosessiin, ei vain lopputuotokseen. Portfolion avulla voidaan saada laajempi käsitys osaamisesta kuin tentillä. 

Portfolion arviointi tuo esiin opiskelijan osaamisen tason ja yksilöllisen kehityksen. Toisaalta oman toiminnan tarkastelu ja pohtiminen kehittävät tietoisuutta omista taidoista, oppimisprosessista ja toimintastrategioista.

 
Reflektio ja itsearviointi

Portfoliotyöskentelyyn kuuluu tärkeänä osana reflektio ja itsearviointi. Reflektion ja itsearvioinnin raja ei ole selkeä, vaan ne ovat osittain päällekkäisiä. Reflektiossa pääpaino on tietoisuuden ja ajattelun kehityksessä. Itsearviointi painottuu toiminnan arviointiin suhteessa tavoitteisiin.

Reflektio on prosessi, jossa oppija aktiivisesti tarkastelee ja pohtii kokemuksiaan sekä rakentaa uutta tietoa tai uusia näkökulmia suhteessa aikaisempiin tietoihinsa. Reflektio on syventymistä omien tunteiden, asenteiden, ajatusten ja toiminnan kriittiseen tarkasteluun. Se on sisäisen tietoisuuden muuttumista ja oman ammatillisen ajattelun kehittymistä sekä rakentamista.

Itsearviointi on reflektion tulosta. Ilman oman toiminnan ja ajattelun tarkastelua itsearviointi on mahdotonta. Itsearviointi on oman toiminnan arviointia suhteessa lähtötasoon ja tavoitteisiin. Itsearviointi on mukana koko portfoliotyöskentelyn ajan. Kun opiskelija kokoaa näyteportfoliota, hän joutuu arvioimaan ja valikoimaan töitänsä perusportfoliosta. Itsearvioinnin kautta opiskelija oppii paljon myös oppimisprosessistaan.

Portfolioon liitetään arvio portfolion sisällöstä ja omasta työskentelystä. Työskentelyn lopussa suoritettavan itsearvioinnin kohteita ovat mm.

 • työhön sitoutuminen

 • saavutetut tulokset suhteessa tavoitteisiin

 • oman oppimisen ja kehittymisen arviointi suhteessa lähtötasoon

 • omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytäminen

 • omat työskentely- ja toimintatavat (suunnitelmallisuus, aikataulu, työskentelyn tehokkuus).  

Itsearvioinnissa voidaan käyttää mm. seuraavia kysymyksiä:
 • Mitä koen oppineeni? Miten voin hyödyntää oppimaani?

 • Mistä pidin eniten? Mikä työskentelyssä oli helpointa? Mikä oli tärkeintä?

 • Mitä ongelmia työskentelyssä ilmeni? Miten ratkaisin niitä? Jos aloittaisin uudelleen työskentelyni, mitä silloin tekisin toisin?

 • Mitä opin muilta? Kuinka yhteistyö toisten kanssa sujui? Mitä opit ryhmäsi jäsenistä?

 • Miten paneuduin ja panostin tehtäviin ja työn eri vaiheisiin?

 • Miten kuvailen itseäni oppijana? Mitä opin itsestäni (omasta työskentelystä ym.)?

 • Mitkä tehtävät ja työtavat sopivat minulle parhaiten ja miksi? Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä? Millaiset tehtävät ja työtavat kiinnostavat eniten jatkossa?

 • Miksi olen valinnut juuri kyseiset työt näyteportfoliooni? Mitkä niistä ovat omasta mielestäni parhaita? Mikä niissä on parasta? Miten niitä voisi vielä parantaa?

 • Mitä toivoisit töittesi kertovan osaamisestasi ja sinusta itsestäsi?
 • Mitä haluan seuraavaksi oppia?

 
Ulkoinen arviointi

Opettaja. Arviointiin osallistuu opiskelijan itsensä lisäksi opettaja. Arviointi perustuu portfoliotyöskentelylle asetettuihin tavoitteisiin sekä käytettävissä oleviin resursseihin. Arviointi tukeutuu kolmeen pilariin, sisältöön:prosessiin ja tuotokseen. Portfoliota arvioidaan asteikoilla 1 - 5 tai hyväksytty – hylätty/täydennettävä. Arvioinnin rinnalla tai vaihtoehtona voidaan käyttää myös sanallista palautetta.


Vertaisryhmä. Arvionnissa voidaan käyttää myös vertaisryhmää. Opiskelija voi kerätä palautetta muilta opiskelijoilta tai tuttaviltaan portfoliostaan. Palautteen avulla hän voi kehittää omaa työskentelyään. Vertaisarvioinnissa voidaan pyytää palautetta mm.

 • yleisvaikutelmasta

 • vahvuuksista

 • kehittämisalueista.

Vertaisarviointia voidaan käyttää myös loppuarvioinnissa.

oppimisprosessi__sisalto.jpg