Portfolio

 
Portfolio tulee latinankielisistä sanoista portare ja folium. Portare tarkoittaa kantamista sekä sisällä pitämistä ja folium paperia. Malli-, arkkitehtuuri- ja taidemaailmassa portfolio on toiminut jo pitkään omien töiden näytesalkkuna. Portfolion käyttö on levinnyt oppilaitoksiin, joissa portfoliota käytetään oppimisen ja arvioinnin välineenä. Portfolion suomenkielisinä vastineina on käytetty termejä arvopaperisalkku, työkansio ja kasvunkansio.

Portfolion luonne vaihtelee tarkoituksen mukaan (ks. portfoliotyypit). Opiskeluun liittyvä portfolio voidaan tehdä yhdestä opintojaksosta, opintokokonaisuudesta tai laajemmasta kokonaisuudesta. Portfolion perustyypit ovat henkilökohtainen perusportfolio sekä julkinen näyteportfolio.

Opiskeluun liittyvän portfoliotyöskentelyn tarkoituksena on kokonaisvaltainen asiantuntemuksen kehitys. Ymmärtämiseen tähtäävän  oppimisen lisäksi kehittyvät oppimistaidot, kuten itseohjautuvuus ja oppimisstrategiat. Tavoitteellisen työskentelyn, kriittisen tarkastelun ja oman työskentelyn arvioinnin kautta omat vahvuudet ja kehittymisalueet selkiytyvät. Arviointiin osallistuvat sekä opiskelija itse että opettaja ja mahdollisesti myös vertaisryhmä.