Hyvä kommentti

 
Kommentit voivat liittyä kunkin otsikon ilmaisemaan kokonaisuuteen tai tuon kokonaisuuden yhteydessä käsiteltyyn seikkaan, väitteeseen tai käsitteeseen. Kommenttina voidaan ottaa esiin myös näkökohta, joka luennoilla ei tullut esiin, mutta jota olisi aihetta kommentoida. On syytä keskittyä olennaisiin asioihin, ei pikkuseikkoihin.

Esimerkiksi: mikä on yritysidea? Luennoilla käsiteltiin yritysideoiden erilaisia lähtökohtia. Mielestäni käsittelystä jäi puuttumaan se, että varsinkin pienyrityksissä yritysidean on lähdettävä siitä, että yrittäjä todella osaa tehdä tuotteen tai palvelun. Kilpailukyky on sitä, että osaamalla tehdään parempi tuote kuin kilpailijalla. Esimerkiksi…

Hyvä kommentti on kriittinen ja täydentävä. Se tarkastelee luennoilla käsiteltyä teemaa, kyseenalaistaa sitä joltain kannalta, argumentoi (perustelee) omat mielipiteensä ongelmasta, kehityskohteesta tai sen ratkaisusta. Se voi sisältää omia tai muista lähteistä peräisin olevia ajatuksia, myös sellaisia, joihin luennoilla ei viitattu.

Luentopäiväkirjassa voidaan käyttää täydentävän kirjallisuuden lisäksi esimerkiksi lehtileikkeitä tai internetaineistoa. Kaikki omat ajatukset, täydentävät kommentit, lähteiden käyttö ja konkreettiset omat esimerkit ovat eduksi.

Hyvän luentopäiväkirjan teko voi olla aluksi vaikeaa. Laadi päiväkirjaa säännöllisesti luentojen edetessä, sillä silloin työskentelysi on helpompaa ja tuloksekkaampaa kuin palautuspäivää edeltävänä iltana.

oppimisprosessi__sisalto.jpg